Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίντεο — αφιέρωμα για την ίδρυση και τη δράση της ΕΠΟΝ

Με πρω­το­βου­λία της ΟΚΝΕ, ιδρύ­θη­κε στις 5 Φεβρουα­ρί­ου 1942 στην Αθή­να το Εθνι­κό Απε­λευ­θε­ρω­τι­κό Μέτω­πο Νέων (ΕΑΜΝ), στο οποίο συμ­με­τεί­χαν εκτός από την ΟΚΝΕ η «Φιλι­κή Εται­ρεία Νέων», η «Λεύ­τε­ρη Νέα», η «Σοσια­λι­στι­κή Επα­να­στα­τι­κή Πρω­το­πο­ρία Ελλά­δας» και η «Δημο­κρα­τι­κή Ενω­ση Νέων».

Στις 14 Ιανουα­ρί­ου 1943 η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΕΑΜ Νέων απο­φά­σι­σε την ίδρυ­ση της ενιαί­ας οργά­νω­σης της νέας γενιάς.

Στις 23 Φεβρουα­ρί­ου 1943, σε ένα σπί­τι, στην οδό Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας 3, στους Αμπε­λο­κή­πους, με πρό­τα­ση της ΟΚΝΕ και με τη συμ­με­το­χή με τη συμ­με­το­χή εκπρο­σώ­πων όλων των οργα­νώ­σε­ων νέων που συμ­με­τεί­χαν στο ΕΑΜΝ, καθώς και άλλων ενιαί­ων οργα­νώ­σε­ων, με τη συμ­με­το­χή επί­σης προ­σω­πι­κο­τή­των του πνευ­μα­τι­κού κόσμου, όπως του Κ. Σωτη­ρί­ου, της Ρόζας Ιμβριώ­τη, της Μαρί­ας Σβώ­λου κ.ά., πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σύσκε­ψη που κατέ­λη­ξε στην από­φα­ση ίδρυ­σης της ΕΠΟΝ.

Η ΕΠΟΝ που αγκά­λια­σε στις γραμ­μές της πάνω από 600 χιλιά­δες νέους, συνέ­βα­λε όχι μόνο στον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να μα και στην ανά­δει­ξη παναν­θρώ­πι­νων αξιών, όπως της αλλη­λεγ­γύ­ης, για λαϊ­κές κατα­κτή­σεις και δικαιώ­μα­τα και πραγ­μα­το­ποί­η­σε τερά­στιο πολι­τι­στι­κό ηθι­κο­πλα­στι­κό έργο στην ελλη­νι­κή νεολαία.

Η ίδρυ­ση της ανα­γνω­ρί­ζε­ται πλέ­ον ως το σημα­ντι­κό­τε­ρο γεγο­νός στην ιστο­ρία της ελλη­νι­κής νεολαίας.

Το βίντεο με θέμα την ίδρυ­ση και δρά­ση της ΕΠΟΝ είναι σε σενά­ριο Ηρα­κλή Κακα­βά­νη, μου­σι­κή επι­μέ­λεια και τεχνι­κή επε­ξερ­γα­σία Γιάν­νη Κυρά­νη και αφή­γη­ση Κώστα Τρακόσα.

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο