Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σύγκρουση του αμερικανικού drone με ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος

H Ευρω­παϊ­κή Διοί­κη­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών δυνά­με­ων έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα πλά­να από τη σύγκρου­ση μετα­ξύ του αμε­ρι­κα­νι­κού μη επαν­δρω­μέ­νου αερο­σκά­φους επι­τή­ρη­σης και του ρωσι­κού μαχη­τι­κού αερο­σκά­φους πάνω από τη Μαύ­ρη Θάλασσα.

Σύμ­φω­να με το Πεντά­γω­νο, το πρό­σφα­τα απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­νο βίντεο που απει­κο­νί­ζει τις κρί­σι­μες στιγ­μές του συμ­βά­ντος στον αέρα διήρ­κε­σε 30–40 λεπτά.

Το βίντεο δεί­χνει την κάμε­ρα του μη επαν­δρω­μέ­νου αερο­σκά­φους MQ‑9 Reaper να είναι στραμ­μέ­νη προς τα πίσω, προς την ουρά του, και τον έλι­κα του αερο­σκά­φους, ο οποί­ος είναι τοπο­θε­τη­μέ­νος στο πίσω μέρος, να περιστρέφεται.

Στη συνέ­χεια, φαί­νε­ται ένα ρωσι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος Sukhoi SU-27 να πλη­σιά­ζει. Καθώς πλη­σιά­ζει, το ρωσι­κό μαχη­τι­κό ρίχνει καύ­σι­μα καθώς ανα­χαι­τί­ζει το αμε­ρι­κα­νι­κό drone.

Σε ένα άλλο τμή­μα του υλι­κού, το ρωσι­κό αερο­σκά­φος κάνει ακό­μη ένα πέρα­σμα. Καθώς πλη­σιά­ζει, ρίχνει και πάλι καύσιμα.

Το βίντεο από το μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος δια­κό­πτε­ται στη συνέ­χεια, καθώς το ρωσι­κό μαχη­τι­κό συγκρού­ε­ται με το MQ‑9 Reaper, προ­κα­λώ­ντας ζημιά στην προ­πέ­λα και ανα­γκά­ζο­ντας τελι­κά τις ΗΠΑ να ρίξουν το UAV στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα. Η Ρωσία έχει αρνη­θεί ότι υπήρ­ξε σύγκρουση.

ΚΚΕ: Η πτώση αμερικανικού drone προειδοποιεί για τις βαριές συνέπειες της εμπλοκής της χώρας μας

Τους κιν­δύ­νους κλι­μά­κω­σης του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία και τις συνέ­πειες της εμπλο­κής της χώρας μας, που έχει βάση με αμε­ρι­κα­νι­κά drones στη Λάρι­σα, επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­ση το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συντρι­βή αμε­ρι­κα­νι­κού μη επαν­δρω­μέ­νου αερο­σκά­φους στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα μετά από εμπλο­κή με ρωσι­κά μαχητικά.

«Η πτώ­ση ενός αμε­ρι­κα­νι­κού drone MQ‑9 μετά από εμπλο­κή με ρωσι­κό μαχη­τι­κό αερο­σκά­φος κοντά στην Κρι­μαία απο­τε­λεί επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη και προει­δο­ποιεί για τις βαριές συνέ­πειες της εμπλο­κής της χώρας μας στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πολέμους.

Τα drone MQ‑9, που οι Αμε­ρι­κα­νοί έχουν φέρει και στη Λάρι­σα και τα απο­γειώ­νουν από εκεί για να κατα­σκο­πεύ­ουν μια ευρύ­τε­ρη περιο­χή ‑μετα­ξύ άλλων και αυτή στην οποία εκτυ­λίσ­σε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία- όπως και η γιγά­ντω­ση των στρα­τιω­τι­κών τους βάσε­ων στη χώρα μας, σε συν­δυα­σμό με την απο­στο­λή πολε­μι­κού υλι­κού στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό “σφα­γείο” του πολέ­μου, βάζουν τον λαό μας σε τερά­στιους κιν­δύ­νους, μπρο­στά στην ανα­με­νό­με­νη κλι­μά­κω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, όπου προ­στί­θε­νται νέα όπλα και ανα­δύ­ε­ται η υπαρ­κτή απει­λή του πυρη­νι­κού ολέθρου.

Ευθύ­νη για αυτήν την κατά­στα­ση και τη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας στον πόλε­μο έχει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και όλα τα κόμ­μα­τα (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ κ.ο.κ.) που στή­ρι­ξαν αυτές τις επι­λο­γές, όπως τη λεγό­με­νη στρα­τη­γι­κή συμ­μα­χία με τις ΗΠΑ, που “πύκνω­σε” την αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή “σφη­κο­φω­λιά” στη χώρα μας», προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση και καταλήγει:

«Η ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ με κάθε τρό­πο και στις προ­σε­χείς εκλο­γές είναι ο μόνος τρό­πος για να δυνα­μώ­σει η πάλη ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, για να κλεί­σουν οι βάσεις του θανά­του, για να απο­δε­σμευ­τεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με τον λαό στο τιμό­νι της εξουσίας».

Πηγές: Καθη­με­ρι­νή, 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο