Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίντεο – ντοκουμέντο με την 13χρονη Άννα Φρανκ

Το ολλαν­δι­κό μου­σείο «Το σπί­τι της Άννας Φρανκ» παρου­σί­α­σε ένα βίντεο της Άννας Φρανκ, η οποία υπήρ­ξε θύμα της θηριω­δί­ας των Ναζί. Το βίντεο χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1941 και είναι η μόνη απει­κό­νι­ση της Άννας Φρανκ σε φιλμ.

Το βίντεο δεί­χνει την 13χρονη την ημέ­ρα του γάμου μιας γει­τό­νισ­σάς της. Το κορί­τσι σκύ­βει από το μπαλ­κό­νι για να δει καλύ­τε­ρα τον γαμπρό και τη νύφη κι εκεί τη συλ­λαμ­βά­νει ο φακός. Την επο­χή που έγι­νε ο γάμος, η νύφη έμε­νε ακρι­βώς απέ­να­ντι από το σπί­τι της οικο­γέ­νειας Φρανκ. Η σκη­νή κινη­μα­το­γρα­φή­θη­κε στις 22 Ιου­λί­ου 1941, ακρι­βώς ένα χρό­νο πριν η οικο­γέ­νεια κρυφτεί …

Ο γαμπρός και η νύφη του βίντεο είναι ακό­μα εν ζωή και κατοι­κούν στην Ολλαν­δία. Τη δεκα­ε­τία του 90′ έδω­σαν στο μου­σείο τη μεγα­λύ­τε­ρη εκδο­χή του βίντεο με την Άννα Φρανκ.…

Άννα Φρανκ (Πέθα­νε σαν σήμε­ρα 12 Μαρ­τί­ου 1945)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο