Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίντεο φοιτητών αφιερωμένο στον Μανώλη Γλέζο

Βίντεο αφιε­ρω­μέ­νο στην απώ­λεια του Μανώ­λη Γλέ­ζου. Ένα βίντεο που γυρί­στη­κε στη Βέροια κατά τη διάρ­κεια του εγκλει­σμού της παν­δη­μί­ας (Απρί­λης – Μάης 2020).

Ένας φόρος τιμής στον αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, με ανθρώ­πους που γνω­ρί­στη­καν μαζί του κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης που έγι­νε στη Βέροια το 2006 και κατα­θέ­τουν από­ψεις για πλευ­ρές της δρά­σης και του έργου του.

Το βίντεο έγι­νε από τους φοι­τη­τές του Τμή­μα­τος Κινη­μα­το­γρά­φου του ΑΠΘ

Καμπέ­ρη Θωμά

Λογο­θέ­τη Κώστα

Μπο­σταν­τζή Τριαντάφυλλου

Ταχ­μα­τζί­δη Δημητρη

Έπαι­ξαν οι:

Κώστας Λογο­θέ­της

Ιωάν­να Λιούτσια

Στο βίντεο χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν ομι­λί­ες του Μανώ­λη Γλέ­ζου από το Ελλη­νι­κό και Ευρω­παϊ­κό Κοινοβούλιο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο