Βαγγέλης Παπάζογλου, αρνήθηκε να δίνει τραγούδια στους λογοκριτές του Μεταξά

Ο Βαγ­γέ­λης Παπά­ζο­γλου κατα­τάσ­σε­ται μετα­ξύ των πρώ­των του λαϊ­κού μας τρα­γου­διού, καθώς πάνω σε αυτόν και τον Πανα­γιώ­τη Τού­ντα στη­ρί­χθη­κε το λαϊ­κό τρα­γού­δι πριν το μπου­ζού­κι. Ο Β. Παπά­ζο­γλου ήταν κάτι παρα­πά­νω από το τρα­γού­δι. Υπήρ­ξε ένα από τα πρό­τυ­πα μιας αλη­θι­νής λαϊ­κής αισθη­τι­κής που κατα­ξιώ­θη­κε μέσα από τη στά­ση ζωής του. Ο Βαγ­γέ­λης Παπά­ζο­γλου που … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Βαγ­γέ­λης Παπά­ζο­γλου, αρνή­θη­κε να δίνει τρα­γού­δια στους λογο­κρι­τές του Μετα­ξά.