Βαγγέλης Περπινιάδης

Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης, γιος του Στελ­λά­κη Περ­πι­νιά­δη, από τον οποίο επη­ρε­ά­στη­κε. Γεν­νή­θη­κε στην Κοκ­κι­νιά την 1 Σεπτμ­βρί­ου 1929. Παι­δί ήθε­λε να γίνει παπάς κάτι που πραγ­μα­το­ποί­η­σε αλλά στη συνέ­χεια το εγκα­τέ­λει­ψε για να αφο­σιω­θεί στη μεγά­λη του αγά­πη, το τρα­γού­δι. Στα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’40 πραγ­μα­το­ποιεί τις πρώ­τες του ερα­σι­τε­χνι­κές εμφα­νί­σεις σε διά­φο­ρες ταβέρ­νες. Η πρώ­τη του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Βαγ­γέ­λης Περ­πι­νιά­δης.