Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαγγέλης Σίμος: Απλώνουμε το χέρι σε όλους για να συνεχίσει η Πετρούπολη να είναι η πόλη του λαού και της νεολαίας

Σε επι­στο­λή ενό­ψει του δεύ­τε­ρου γύρου των δημο­τι­κών εκλο­γών στην Πετρού­πο­λη ο Βαγ­γέ­λης Σίμος υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» αναφέρει:

«Αγα­πη­τοί συμπολίτες,

Θέλου­με να ευχα­ρι­στή­σου­με όλους εσάς που μας στη­ρί­ξα­τε στον πρώ­το γύρο των δημο­τι­κών εκλο­γών και συμ­βά­λα­τε στο να γίνει το πρώ­το σημα­ντι­κό βήμα για τη νίκη.

Με εμπι­στο­σύ­νη απευ­θυ­νό­μα­στε και σε όλους εσάς που μπο­ρεί να κάνα­τε άλλη επι­λο­γή, ανα­γνω­ρί­ζε­τε όμως στο πρό­σω­πό μας τη στα­θε­ρή, συνε­χή μας προ­σπά­θεια, να βελ­τιω­θεί η ζωή στην πόλη μας.

Απλώ­νου­με το χέρι σε όλους και όλες, με σεβα­σμό στις όποιες επι­φυ­λά­ξεις σας, για να πορευ­τού­με μαζί. Δεσμευό­μα­στε απέ­να­ντι στο λαό της Πετρού­πο­λης για περισ­σό­τε­ρη δου­λειά. Δεσμευό­μα­στε να βρι­σκό­μα­στε δίπλα στους Πετρο­που­λιώ­τες και Πετροπουλιώτισσες.

Η εντι­μό­τη­τα, η ανι­διο­τέ­λεια, η υπε­ρά­σπι­ση της αλή­θειας, η αγω­νι­στι­κή πορεία υπε­ρά­σπι­σης των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, είναι η μόνη εγγύ­η­ση ότι ο λαός μας θα έχει και την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών ισχυ­ρό συμπα­ρα­στά­τη για να αντι­με­τω­πί­σει δυσκο­λί­ες και προβλήματα.

Για να συνε­χί­σει η Πετρού­πο­λη να είναι η πόλη του λαού και της νεο­λαί­ας, της άθλη­σης και του πολιτισμού.

Με εκτί­μη­ση

Βαγ­γέ­λης Σίμος, δήμαρ­χος Πετρούπολης».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο