Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαγγέλης Σίμος: Συνεχίζουμε δυναμικά, αποφασιστικά, με το χαμόγελο στα χείλη

Σε δήλω­σή του και εν μέσω χει­ρο­κρο­τη­μά­των και συν­θη­μά­των όπως «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία», «Εμπρός λαέ μη σκύ­βεις το κεφά­λι, με το ΚΚΕ επί­θε­ση και πάλη», ο Βαγ­γέ­λης Σίμος, από το εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Πετρού­πο­λη, έκα­νε την εξής δήλω­ση για το απο­τέ­λε­σμα των εκλογών:

«Ευχα­ρι­στού­με πάρα πολύ από τα βάθη της καρ­διάς μας όσους μας στή­ρι­ξαν, όλο τον κόσμο, που όλο αυτό το διά­στη­μα έδει­ξε αντο­χή στη βρω­μιά και τη λάσπη που έρι­ξαν απέ­να­ντί μας, ευχα­ρι­στού­με όλο τον κόσμο που μας στή­ρι­ξε, ακό­μα και αν δεν συμ­φω­νεί σε όλα μαζί μας. Ακού­με τις κρι­τι­κές παρα­τη­ρή­σεις για να γίνου­με καλύ­τε­ροι στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων του λαού το επό­με­νο διάστημα.

Συνε­χί­ζου­με δυνα­μι­κά, απο­φα­σι­στι­κά, με το χαμό­γε­λο στα χεί­λη, για­τί εμείς ξέρου­με ότι ο κόσμος αυτός μπο­ρεί να αλλά­ξει και θα αλλά­ξει, με την πρω­το­πο­ρία μπρο­στά, με εμάς για να αφή­σου­με καλύ­τε­ρες μέρες και επο­χές στο μπόι των ονεί­ρων και των ανθρώπων».

Στη συγκέ­ντρω­ση στο εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» στην Πετρού­πο­λη, παρα­βρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του Κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο