Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαγγέλης Σίμος: Ψήφος για συνέχεια στην ασυμβίβαστη πορεία της Πετρούπολης

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Ενό­ψει των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών του Μαΐ­ου μιλή­σα­με με τον κομ­μου­νι­στή δήμαρ­χο Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λη Σίμο, για τα προ­βλή­μα­τα των πολι­τών, το έργο της δημο­τι­κής αρχής, το ρόλο της τοπι­κής διοί­κη­σης, για όσα έχει σχε­διά­σει η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση για την επό­με­νη θητεία σε περί­πτω­ση επα­νε­κλο­γής. Λόγω της έκτα­σης και του ενδια­φέ­ρο­ντος όσων μας είπε ο κ. Σίμος, η συνέ­ντευ­ξη θα δημο­σιευ­τεί σε δύο μέρη. 

* * *

– Κύριε δήμαρ­χε, δύο συνε­χό­με­νες θητεί­ες η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση στο Δήμο, μία με τον Θωμά Κοτσα­μπά και μία δική σας συνέ­χεια μιας μακράς παρά­δο­σης αγω­νι­στι­κής ηγε­σί­ας στο τιμό­νι του δήμου με το Νίκο Παξι­μα­δά. Για­τί να σας εμπι­στευ­τούν και για την επό­με­νη περίοδο;

Η παρά­δο­ση από μόνη της δε φτά­νει. Το λέω αυτό και με αφορ­μή την ανα­κοί­νω­ση υπο­ψη­φί­ων του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρω­ε­κλο­γές. Το να υπάρ­χει μία παρά­δο­ση να εκλέ­γο­νται αγω­νι­στές, κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι δεν απο­τε­λεί από μόνο της κρι­τή­ριο για να μας ξανα­ψη­φί­σουν. Εμείς ζητά­με την ψήφο του λαού στις 26 του Μάη, ζητά­με να δώσει την ευκαι­ρία η σημε­ρι­νή δημο­τι­κή αρχή, η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση να συνε­χί­σει την ασυμ­βί­βα­στη πορεία της. Δείγ­μα­τα γρα­φής υπάρ­χουν, συμπε­ρά­σμα­τα μπο­ρούν να βγουν για­τί υπάρ­χει πλού­σια πεί­ρα στο λαό της Πετρού­πο­λης για τη δια­φο­ρά. Για­τί από το 2002 μέχρι το 2010 στο Δήμο Πετρού­πο­λης υπήρ­ξε δημο­τι­κή αρχή η οποία στη­ρί­χτη­κε από το ΠΑΣΟΚ, το Συνα­σπι­σμό τότε, ΣΥΡΙΖΑ σήμε­ρα, και κομ­μά­τι της Νέας Δημο­κρα­τί­ας. Μπο­ρεί να βγά­λει λοι­πόν πολύ­τι­μα συμπε­ρά­σμα­τα ο Πετρου­πο­λιώ­της από τους αγώ­νες, από την πάλη που κάνα­με μαζί με το λαό. Οργα­νώ­σα­με μαζί του τον αγώ­να και προ­σπα­θή­σα­με να μπλο­κά­ρου­με οτι­δή­πο­τε μαυ­ρί­ζει περαι­τέ­ρω τη ζωή του και υπο­βαθ­μί­ζει το βιο­τι­κό του επί­πε­δο. Τα προ­βλή­μα­τα με τη χωμα­τε­ρή, τα προ­βλή­μα­τα των τοπι­κών ιατρεί­ων του ΕΟΠΥ, τις διεκ­δι­κή­σεις και τις κατα­πα­τή­σεις στο Ποι­κί­λο Όρος. Παλέ­ψα­με μαζί του για να μη γίνουν ηλε­κτρο­νι­κοί πλει­στη­ρια­σμοί Σε οτι­δή­πο­τε ψηφι­ζό­ταν σε επί­πε­δο Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, εφαρ­μο­ζό­ταν από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και εξει­δι­κευό­ταν μέσα από την πολι­τι­κή του Καλ­λι­κρά­τη ή του Κλει­σθέ­νη σήμε­ρα, σε όλα αυτά προ­σπα­θή­σα­με να  βάλου­με φρέ­νο, να τα καθυ­στε­ρή­σου­με, ακό­μη και να απο­σπά­σου­με ορι­σμέ­νες κατα­κτή­σεις. Και έχου­με παρα­δείγ­μα­τα τέτοια.

– Παρα­δείγ­μα­τα όπως;

Για παρά­δειγ­μα δεν επι­βα­ρύ­νου­με τους γονείς με τρο­φεία για να έχουν τα παι­διά προ­σχο­λι­κή αγω­γή. Αυτό για ένα ζευ­γά­ρι σημαί­νει ένα ποσό που ισού­ται με το πετρέ­λαιο του χει­μώ­να, είτε δου­λεύ­ουν και οι δύο — με μνη­μο­νια­κούς μισθούς — είτε ο ένας είτε είναι και οι δύο άνερ­γοι, αυτό είναι μια σημα­ντι­κή βοή­θεια. Στα­θή­κα­με στο πλάι τους. Είναι μια πολι­τι­κή φορο­ε­λά­φρυν­σης η οποία δε γίνε­ται τυχαία, γίνε­ται  επει­δή πηγά­ζει από την πολι­τι­κή μας θέση, από την πολι­τι­κή μας τοπο­θέ­τη­ση, ότι η Παι­δεία πρέ­πει να παρέ­χε­ται δωρε­άν, πρέ­πει να είναι ένα δημό­σιο αγα­θό που παρέ­χε­ται δωρε­άν. Κάτι αντί­στοι­χο ισχύ­ει και στον πολι­τι­σμό αθλη­τι­σμό. Ένα παι­δί αθλεί­ται στο Δήμο Πετρού­που­λης — κάνει μπά­σκετ, βόλεϊ, ποδό­σφαι­ρο, ενόρ­γα­νη ρυθ­μι­κή — μόλις με μία εγγρα­φή 15 ευρώ το χρό­νο. Ή, αντί­στοι­χα, οι ενή­λι­κες στα τμή­μα­τα πολι­τι­σμού και αθλη­τι­σμού, τέχνης και δημιουρ­γία, αθλού­νται με μια πολύ συμ­βο­λι­κή μηνιαία συν­δρο­μή. Σε σχέ­ση με αυτό που βρή­κα­με το 2010 τα μειώ­σα­με πάρα πολύ. Είμα­στε ο τέταρ­τος δήμος με τα χαμη­λό­τε­ρα δημο­τι­κά τέλη, στους μεγά­λους αστι­κούς δήμους. Όλη αυτή η πολι­τι­κή φορο­ε­λά­φρυν­σης είναι μια πολι­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση. Ο λαός έχει πλη­ρώ­σει, έχει ξανα­πλη­ρώ­σει δυσβά­στα­χτους φόρους και γι’ αυτό το λόγο δεν πρέ­πει να τον φορο­λο­γούν οι δήμοι προ­κει­μέ­νου να του παρέ­χουν το 2019 το αυτο­νό­η­το, δηλα­δή μια αθλη­τι­κή υπο­δο­μή ή μια πολι­τι­στι­κή δράση.

Άλλο παρά­δειγ­μα, με την πάλη μας με τη Λαϊ­κή Επι­τρο­πή, με το Σύλ­λο­γο Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών, με τους πολί­τες, κατα­φέ­ρα­με και στε­λε­χώ­σα­με το 2014 τα ιατρεία του ΕΟΠΥ για να εξυ­πη­ρε­τού­νται οι Πετρου­πο­λιώ­τες, να εξά­ζο­νται. Να θυμί­σω ότι με το νόμο Αδω­νη Γεωρ­γιά­δη είχαν λήξει οι συμ­βά­σεις και με το πλα­φόν που έμπαι­νε στους για­τρούς, είχε μεί­νει ένα κτή­ριο με μηδέν για­τρούς, μόνο με το διοι­κη­τι­κό προ­σω­πι­κό (το κτί­ριο αυτό παρα­χω­ρή­θη­κε επί διοί­κη­σης του συντρό­φου μας του Γιώρ­γου του Γιώ­γουυ στο ΙΚΑ για να δια­μορ­φω­θεί και να γίνει τοπι­κή μονά­δα Υγεί­ας). Μετά από συνε­χείς πιέ­σεις στο υπουρ­γείο Υγεί­ας, στην κ. Παπα­κώ­στα, στον κ. Κου­ρου­μπλή και στον κ. Ξαν­θό, κατα­φέ­ρα­με και ήρθαν 15 για­τροί. Σήμε­ρα έλη­ξαν οι συμ­βά­σεις τους, συνε­χί­ζου­με πάλι τον αγώ­να μας για να στε­λε­χω­θεί το τοπι­κό ιατρείο.

– Μια και ανα­φερ­θή­κα­τε στα ζητή­μα­τα Υγεί­ας. Αυτές οι περί­φη­μες ΤΟΜΕ, πού βρί­σκο­νται, διό­τι ο πρω­θυ­πουρ­γός  τις παρου­σί­α­σε σαν αλλα­γή κουλ­τού­ρας στον τομέα της υγεί­ας, σαν τη μεγά­λη ανα­τρο­πή κλπ. Εσείς έχε­τε στο δήμο σας δύο ΤΟΜΥ. Πού βρί­σκε­ται η κατά­στα­ση στην πρω­το­βάθ­μια Υγεία. Επί­σης, στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια, όλη η Δυτι­κή Αττι­κή (μια τερά­στια περιο­χή) καλύ­πτε­ται από το «Αττι­κόν». Είναι αυτός ο ενδε­δειγ­μέ­νος τρό­πος για την κάλυ­ψη των ανα­γκών Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας; 

Σε καμία περί­πτω­ση, δυστυ­χώς, Τα ΤΟΜΥ, δεν είναι κάτι το οποίο εμπνεύ­στη­κε ο κ. Τσί­πρας Είναι κάτι το οποίο ισχύ­ει σε πολ­λές χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης Αν θυμά­μαι καλά έχει ξεκι­νή­σει από την Αγγλία. Δεν καλύ­πτουν σε καμία περί­πτω­ση, και το λέω κατη­γο­ρη­μα­τι­κά, τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού για πρω­το­βάθ­μια Υγεία. Δεν είναι στε­λε­χω­μέ­νες με τις ανά­λο­γες ειδι­κό­τη­τες που χρειά­ζε­ται ο κόσμος. Δηλα­δή ο οικο­γε­νεια­κός για­τρός μόνο με έναν διοι­κη­τι­κό υπάλ­λη­λο και με έναν παθο­λό­γο και έναν οδο­ντί­α­τρο, πώς μπο­ρούν να καλύ­ψουν σήμε­ρα το εύρος των ανα­γκών και ειδι­κο­τή­των που χρειά­ζε­ται μία πόλη 75.000 κατοί­κων; Χρειά­ζο­νται πνευ­μο­νο­λό­γοι, καρ­διο­λό­γοι, φυσιο­θε­ρα­πευ­τές, μια σει­ρά απο ειδι­κό­τη­τες. Οι ΤΟΜΥ λει­τουρ­γούν ως κατα­γρα­φείς των προ­βλη­μά­των. Ένας λει­ψός οικο­γε­νεια­κός για­τρός, λόγω αρμο­διο­τή­των και καθη­κό­ντων — και όχι των ικα­νο­τή­των του και την ποιό­τη­τα του για­τρού — ο οποί­ος θα πρέ­πει να κρί­νει εάν θα πρέ­πει να πας στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια Υγεία ή όχι. Και ποια δευ­τε­ρο­βάθ­μια Υγεία; Όλη η Δυτι­κή Αθή­να έχει μόνο το Αττι­κόν Νοσοκομείο.

Η δευ­τε­ρο­βάθ­μια Υγεία, και έρχο­μαι και στο δεύ­τε­ρο ερώ­τη­μα, το «Αττι­κόν», υπο­δέ­χε­ται πάρα πολ­λά συμ­βά­ντα από την πρω­το­βάθ­μια. Και μιλά­με για ένα νοσο­κο­μείο, το οποίο όπως και τα υπό­λοι­πα νοσο­κο­μεία, απο­τέ­λε­σμα όλων των πολι­τι­κών που έχουν ασκη­θεί και στον τομέα της Υγεί­ας, υπο­λει­τουρ­γεί με ελλεί­ψεις σε για­τρούς, σε νοση­λευ­τές, σε υλι­κό, σε εξο­πλι­σμό, σε κρε­βά­τια. Κάθε τόσο τα βλέ­που­με, τα ακού­με, τα βιώ­νου­με και οι ίδιοι όταν πάμε να εξυ­πη­ρε­τη­θού­με εμείς ή κάποιο συγ­γε­νι­κό μας πρό­σω­πο. Ταλαι­πω­ρία και εν τέλει καμία φροντίδα.Σε καμία λοι­πόν περί­πτω­ση δεν καλύ­πτουν τις ανά­γκες που υπάρ­χουν σήμερα.

Είναι ένα πολύ όμορ­φο τέχνα­σμα οι ΤΟΜΥ για να λέμε ότι αλλά­ζου­με κουλ­τού­ρα. Το θέμα δεν είναι να αλλά­ξου­με κουλ­τού­ρα, το θέμα είναι το 2019, με την επι­στή­μη να φτά­νει στο από­γειό της και την τεχνο­λο­γία, να μην πεθαί­νου­με από γρί­πη και λοιμώξεις.Να μπο­ρού­με να έχου­με δωρε­άν, δημό­σια Υγεία, για­τρούς, εξο­πλι­σμό, νοσο­κο­μεια­κές υπο­δο­μές, για να μπο­ρεί ο κόσμος να ζει αξιοπρεπώς.

sunenteuxi me dimarxo petroupolis1

– 2019, έχουν ανα­πτυ­χθεί η επι­στή­μη και η τεχνο­λο­γία, δεν απο­λαμ­βά­νουν οι πολί­τες τις απα­ραί­τη­τες υπη­ρε­σί­ες Υγεί­ας. Ταυ­τό­χρο­να έχει αυξη­θεί ο παρα­γό­με­νος πλού­τος, το μεγά­λο κεφά­λαιο αυγα­ταί­νει τα κέρ­δη του και από την άλλη η πλειο­ψη­φία του λαού δυστυ­χεί και υπο­φέ­ρει. Υπάρ­χουν πολί­τες — φαντά­ζο­μαι και στο δικό σας δήμο, είναι λαϊ­κός δήμος — που δεν έχουν τι να βάλουν το μεση­μέ­ρι στην κατσα­ρό­λα για να ταΐ­σουν τα παι­διά τους.  Τι έκτα­ση έχει στο δήμο σας; Τι κάνα­τε για τους δημό­τες σας που είναι είναι στα όρια της εξα­θλί­ω­σης;  Και γενι­κό­τε­ρα στον τομέα της κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής που αφο­ρά ένα μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι των δημο­τών σας, τι έργο αναπτύξατε;

Δυστυ­χώς αυτό που βλέ­που­με και εμείς ότι χρο­νιά με τη χρο­νιά αυξά­νο­νται γεω­με­τρι­κά, παρά το γεγο­νός ότι — όπως λένε 21 Αυγού­στου βγή­κα­με από τα μνη­μό­νια και ο ΣΥΡΙΖΑ δια­τυ­μπα­νί­ζει ότι από το 28% η ανερ­γία έπε­σε στο 18 % (κρύ­βο­ντας πόσοι δου­λεύ­ουν 2ωρα, τετρά­ω­ρα κλπ και πόσο πλη­ρώ­νο­νται εν τέλει και αν μπο­ρούν πραγ­μα­τι­κά να ζήσουν με αξιο­πρέ­πεια). Εμείς, εκτός της πολι­τι­κής ελά­φρυν­σης που ακο­λου­θή­σα­με — όπως ανέ­φε­ρα — σε τρο­φεία, δημο­τι­κά τέλη, συν­δρο­μές,  έχου­με δομη­μέ­νη κοι­νω­νι­κή υπη­ρε­σία που δυστυ­χώς — ξανα­λέω- βλέ­που­με οι αιτή­σεις του κόσμου που ζητούν να εξυ­πη­ρε­τη­θούν να αυξά­νο­νται. Εμείς κάνου­με ξεκά­θα­ρο σε όλο τον κόσμο και κυρί­ως στον κόσμο αυτό που ζει με το χει­ρό­τε­ρο τρό­πο τις συνέ­πειες της οικο­νο­μι­κής καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης, ότι δε μιλά­με για φιλαν­θρω­πία. Του δεί­χνου­με την αλλη­λεγ­γύη μας και του εξη­γού­με επί­σης ότι δεν μπο­ρού­με να λύσου­με τα ζητή­μα­τα αυτά. Τα ζητή­μα­τα της ανερ­γί­ας, της φτώ­χειας, δεν μπο­ρεί να τα λύσει κανέ­νας δήμος, κανέ­νας δήμαρ­χος, ανε­ξάρ­τη­τα τι μπο­ρεί να βαυ­κα­λί­ζε­ται ο κάθε ένας.  Αυτό είναι προ­βλή­μα­τα που δημιουρ­γεί το κοι­νω­νο­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κό σύστη­μα, ο καπι­τα­ταλ­σι­μός. Υπάρ­χει λοι­πόν δομη­μέ­νη κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία όπου δίδε­ται ψυχο­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη, κοι­νω­νι­κή απο­θή­κη τρο­φί­μων, κοι­νω­νι­κό φαρ­μα­κείο, από το δήμο πλη­ρώ­νε­ται λογα­ρια­σμοί ενοι­κί­ων ή ΔΕΚΟ προ­κει­μέ­νου κάποιος άνθρω­πος να μην υπο­στεί έξω­ση ή να μην του κόψουν το ρεύ­μα και το νερό, τα δύο πολύ­τι­μα αγα­θά για να ζήσει κάποιος. Ταυ­τό­χρο­να δεί­χνου­με την αλλη­λεγ­γύη μας που επλή­γη­σαν, παρά­δειγ­μα, από τις τρα­γι­κές πυρ­κα­γιές στο Μάτι ά από τις πλημ­μύ­ρες στη Μάν­δρα, ή κάθε τόσο συν­δρά­μου­με στο έργο του Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου, στο hot spot που υπάρ­χει στο Σκα­ρα­μα­γκά. Το συγκι­νη­τι­κό είναι η αντα­πό­κρι­ση του κόσμου σε κάθε κάλε­σμα για βοή­θεια από το υστέ­ρη­μά τους. Δεν έχου­με μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους να δίνουν δωρε­ές για να έχουν φορο­α­παλ­λα­γές από το κρά­τος, είναι η συγκι­νη­τι­κή προ­σφο­ρά του κόσμου από το υστέ­ρη­μά του. Έρχε­ται ο κόσμος και βοη­θά το συνάν­θρω­πό του. Δεί­χνει ελπί­δα αυτό, δεί­χνει ότι υπάρ­χουν αξί­ες που αν ανα­ζω­πυ­ρω­θούν τότε μπο­ρεί ο κόσμος να βγά­λει πιο χρή­σι­μο συμπε­ρά­σμα­τα και να παλέ­ψει να διεκ­δι­κή­σει ένα καλύ­τε­ρο μέλ­λον για να μη χρειά­ζε­ται να υπάρ­χουν κοι­νω­νι­κά φαρ­μα­κεία, κοι­νω­νι­κά παντο­πω­λεία και δήμοι που θα του πλη­ρώ­νουν τους λογαριασμούς.

– Μιας και είπα­τε για το κοι­νω­νι­κό παντο­πω­λείο, όταν βγή­κε ο Θωμάς  Κοτσα­μπάς δήμαρ­χος, θυμά­μαι μια κατη­γο­ρία ότι έκλει­σε το κοι­νω­νι­κό παντο­πω­λείο. Εν τέλει σε τι δια­φέ­ρουν οι δικές σας πρω­το­βου­λί­ες — δρά­σεις με αυτά που είχαν οργα­νώ­σει οι προ­κά­τοι­χοί σας στο πεδίο της βοή­θειας και προ­σφο­ράς, τα οποία τα βλέ­που­με και σε άλλους δήμους και παρου­σιά­ζο­νται σαν εναλ­λα­κτι­κός τρό­πος αντι­με­τώ­πι­σης των προβλημάτων.

Δεν είμα­στε από αυτούς οι οποί­οι θα μειώ­σουν κάποιο θετι­κό που έκα­νε κάποιος. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως στη συγκε­κρι­μέ­νη περί­πτω­ση είναι δια­φο­ρε­τι­κή. Σήμε­ρα υπάρ­χει πλέ­ον δομη­μέ­νη Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία συμ­βου­λευ­τι­κός σταθ­μός. Όταν ανα­λά­βα­με τη διοί­κη­ση του δήμου υπήρ­χε απο­θή­κη τρο­φί­μων τότε την οποία δεν την έκλει­σε ο Θωμάς Κοτσα­μπάς. Σε καμία περί­πτω­ση. Δε βρή­κα­με όμως μέσα προ­ϊ­ό­ντα. Δε βρή­κα­με μητρώα ανθρώ­πων που πρέ­πει να βοη­θιού­νται. Δεν ξέρου­με πού πήγαι­νε η βοή­θεια. Δε λέμε ότι σώνει και καλά υπήρ­χε κάτι άλλο, υπο­κρύ­πτε­ται κάτι. Αλλά όταν έχεις μία τέτοια δομή πρέ­πει τα πράγ­μα­τα να είναι πολύ συγκε­κρι­μέ­να και πολύ δια­κρι­τι­κά και δια­φα­νή, για­τί εμείς δεν μπο­ρού­με να ξέρου­με τον κόσμο που βοη­θά­με. Το κόσμο τον ξέρουν οι επι­στή­μο­νες, τον ξέρουν οι εργα­ζό­με­νοι, οι κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί, οι ψυχο­λό­γοι, τον ξέρουν αυτοί που πρέ­πει να τον ξέρουν. Δεν είναι δυνα­τόν εμείς να κάνου­με ψηφο­θη­ρία με την κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή στις πλά­τες κάποιων ανθρώ­πων και να βγά­ζου­με φωτο­γρα­φί­ες μαζί τους και να λένε κάποιοι κοί­τα τι καλά που βοη­θά­νε. Υπάρ­χει δομη­μέ­νοι κοι­νω­νι­κή υπη­ρε­σία και έχου­με πάρει και ένα κοι­νο­τι­κό πρό­γραμ­μα — «Άξο­νας 5» λέγε­ται — για τη φτώ­χεια, δου­λεύ­ουν και 5 άτο­μα μέσα από αυτό το πρό­γραμ­μα — ξανα­λέω είναι επιστή­μο­νες, δια­χει­ρί­ζο­νται τις κατα­στά­σεις με μητρώα, τι μπαί­νει, τι βγαί­νει, πόσες είναι οι οικο­γέ­νειες οι πολύ­τε­κνες, οι τρί­τε­κνες, οι μογο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες, οι μονα­χι­κοί,  πόσοι είναι σε κατά­στα­ση απο­ρί­ας, πόσοι έχουν το ΚΕΑ κλπ Εμείς απλά ξέρου­με νού­με­ρα. Δηλα­δή, ότι η κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή του δήμου για παρά­δειγ­μα εξυ­πη­ρε­τεί χίλια άτο­μα, εκα­τό οικο­γέ­νειες. Όταν λοι­πόν ανέ­λα­βε ο Θωμάς Κοτσα­μπάς το 2011 υπήρ­χε απο­θή­κη τρο­φί­μων, αλλά δε βρή­κα­με κάτι ως δομή. Ξεκί­νη­σε λοι­πόν τότε ο Θωμάς Κοτσα­μπάς να χτί­ζει σιγά σιγά την Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία και την απο­θή­κη τρο­φί­μων εκ νέου. Για να γίνει όμως αυτό πρέ­πει να μετα­πη­δή­σεις από τη μία κατά­στα­ση σε άλλη, ορι­σμέ­νοι είπαν ότι την έκλει­σε. Αυτό έχει και μία μικρο­πρέ­πεια. Δεν μπο­ρού­με στις πλά­τες ανθρώ­πων που στε­νά­ζουν, που ταλα­νί­ζο­νται να γίνε­ται μικρο­πο­λι­τι­κή. Αλί­μο­νο αν  κάποιος δήμαρ­χος, και πόσο δε μάλ­λον να πρό­σκει­ται στο ΚΚΕ,  να έκλει­νε μία δομή η οποία δεί­χνει την αλλη­λεγ­γύη σε ανθρώ­πους που το έχουν ανάγκη.

Όχι ψηφοθηρία με την κοινωνική πολιτική

– Είπα­τε ότι δε θέλε­τε ψηφο­θη­ρία, όμως υπάρ­χει και μια άλλη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δε θέλω να κατο­νο­μά­σω, είδα τελευ­ταία με τη συν­δρο­μή της περι­φέ­ρειας και του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας τέτοιες εικό­νες, από όλα τα κανά­λια να προ­βάλ­λουν μια εξω­ραϊ­σμέ­νη εικό­να με αφορ­μή τα κοι­νω­νι­κά παντοπωλεία. 

Αυτές είναι εικό­νες ντρο­πής. Ξανα­λέω, το 2019 υπάρ­χει τρο­με­ρή ανά­πτυ­ξη. Ανά­πτυ­ξη όχι προς όφε­λος του λαού αλλά για πολύ λίγους. Δεν είναι τυχαίο ότι 10 οικο­γέ­νειες στην Ελλά­δα έχουν εισο­δή­μα­τα πολύ περισ­σό­τε­ρα απ’ όσα όλος ο υπό­λοι­πος πλη­θυ­σμός. Κάπου είναι συγκε­ντρω­μέ­νος ο πλού­τος που υπάρ­χει. Κάποιοι τον δου­λεύ­ουν, τον παρά­γουν και κάποιοι τον καρ­πώ­νο­νται. Δεν μπο­ρεί το 2019 με τόσο πλού­το να βγά­ζου­με φωτο­γρα­φί­ες έξω από κοι­νω­νι­κά παντο­πω­λεία και να λέμε, ορί­στε εδώ υπάρ­χει κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή, αντί να λέμε δεν πρέ­πει να ανα­γκά­ζε­ται ο κόσμος να προ­σφεύ­γει στα κοι­νω­νι­κά παντο­πω­λεία. Βέβαια, από τη στιγ­μή που υπάρ­χει ανά­γκη και εμείς αξιο­ποιού­με οποια­δή­πο­τε χαρα­μά­δα, προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ξου­με τον κόσμο αυτό, αλλά δεί­χνου­με και τη διέ­ξο­δο ταυ­τό­χρο­να. Δε μένου­με σε αυτό και να λέμε μπρά­βο τι καλά που το κάνου­με. Εννο­εί­ται ότι πρέ­πει να το κάνεις καλά, αλλά  δεν πρέ­πει να δώσεις και μία διέ­ξο­δο; Δεν πρέ­πει να του εξη­γή­σεις για ποιο λόγο βρί­σκε­ται στην κατά­στα­ση αυτή. Δηλα­δή, είναι κάποια τυχαία, λάθος  επι­λο­γή του που έχει μεί­νει άνερ­γος και αυτός και η γυναί­κα του και που χρω­στά­νε π.χ. τρία νοί­κια, την Εφο­ρία κλπ Δεν πρέ­πει να εξη­γή­σεις σε αυτούς τους ανθρώ­πους και να τους πεις, ενώ είσαι σήμε­ρα έτσι, και αύριο μπο­ρεί να είμαι κι εγώ και ο παρα­δί­πλα και να διευ­ρυν­θεί αυτή η κατά­στα­ση, δεν είναι τυχαίο και άσχε­το με το γεγο­νός ότι υπάρ­χει αυτή η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση. Άσχε­τα αν την ονό­μα­σαν κρί­ση χρέ­ους, κρί­ση των γκόλ­ντεν μπόις κλπ, είναι κρί­ση που γεν­νά ο καπι­τα­λι­στι­κός τρό­πος  παρα­γω­γής. Πρέ­πει να βγά­λει συμπε­ρά­σμα­τα ο κόσμος, να παλέ­ψου­με να μην υπάρ­χουν άνθρω­ποι που πηγαί­νουν στα κοι­νω­νι­κά παντο­πω­λεία και στα κοι­νω­νι­κά φαρμακεία.

– Βρί­σκω αξιο­πρό­σε­κτη αυτή την αυτο­τέ­λεια των κοι­νω­νι­κών  υπη­ρε­σιών, στην αντι­με­τώ­πι­ση και δια­χεί­ρι­ση των προ­βλη­μά­των που είναι απαλ­λαγ­μέ­νος από τη δική σας κηδε­μο­νία. Είναι σημα­ντι­κό να ξέρει αυτός που δέχε­ται αυτές τις υπη­ρε­σί­ες ότι έχει να κάνει με έναν επι­στή­μο­να, και όχι με έναν…

δήμαρ­χο που του χτυ­πά­ει την πλά­τη επει­δή του δίνει ένα κοτό­που­λο και δύο λεμό­νια και τρία πορ­το­κά­λια, συγνώ­μη που το ευτε­λί­ζω, να του χτυ­πά την πλά­τη και να του λέει εγώ είμαι εδώ για εσέ­να. Αυτά τα πράγ­μα­τα καταρ­χήν είναι ανή­θι­κα, είναι ανε­πί­τρε­πτα, είναι απα­ρά­δε­κτα. Δεν μπο­ρείς να λει­τουρ­γεί με αυτό τον τρό­πο, είναι έως και απάν­θρω­πο θα μπο­ρού­σα να πω.

– Να επι­στρέ­ψου­με για λίγο στα ζητή­μα­τα πολι­τι­σμού. Έχε­τε την τύχη να δια­θέ­τε το Θέα­τρο Πέτρας, έχε­τε μια βιβλιο­θή­κη που συνε­χώς εμπλου­τί­ζε­ται σε τίτλους, το ξέρω εξ ιδί­ας πείρας…

δεν είναι μόνο ότι εμπλου­τί­ζε­ται σε τίτλους, αλλά συνε­χώς έχει και­νού­ριες εγγρα­φές και μέλη, έχει και ενερ­γό δρά­ση, για­τί η Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη κάνει αφιε­ρώ­μα­τα σε λογο­τέ­χνες, παρου­σιά­σεις, αφιε­ρώ­μα­τα στο παι­δι­κό βιβλίο…

– Έχε­τε και δρα­μα­τι­κή σχο­λή, είστε ο  μονα­δι­κός δήμος που έχει…

Έχει και η Αγία Βαρ­βά­ρα . Έχου­με Δημο­τι­κή Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή με πολύ χαμη­λά δίδα­κτρα, καμία σχέ­ση με τη λει­τουρ­γία των ιδιω­τι­κών δρα­μα­τι­κών σχο­λών,  με μια προ­σπά­θεια μέσα από τις σπου­δές των ανθρώ­πων που θέλουν να γίνουν ηθο­ποιοί να δημιουρ­γεί­ται Τέχνη η οποία θα προ­σφέ­ρε­ται δωρε­άν στο λαό της Πετρού­πο­λης. Πέρ­σι ήταν οι «Βάτρα­χοι» του Αρι­στο­φά­νη, φέτος είναι η «Ιφι­γέ­νεια εν Αυλί­δι», στο Θέα­τρο Πέτρας παρά­στα­ση της Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής, παρα­γω­γή του Δήμου. Είναι μαι συνερ­γα­σία, καθη­γη­τών, από­φοι­των σπου­δα­στών και τωρι­νών σπου­δα­στών, οι οποί­οι θα παρου­σιά­σουν μια πολύ μεγά­λη παρά­στα­ση δωρε­άν για το λαό της Πετρού­πο­λης τον Ιούλιο.

 

Τη συνέ­ντευ­ξη πήραν οι Κακα­βά­νης Ηρα­κλής, Γιώρ­γος Μου­σγάς, Στέ­λιος Κανά­κης. Οι φωτο­γρα­φί­ες είναι του Στέ­λιου Κανάκη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο