Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΜΟΣ: «Δίκαιες οι διεκδικήσεις του Δήμου Πάτρας, είναι και δικά μας αιτήματα»

Δίκαιες χαρα­κτή­ρι­σε τις διεκ­δι­κή­σεις του Δήμου Πατρέ­ων, ο δήμαρ­χος Πετρού­πο­λης Βαγ­γέ­λης Σίμος, προ­σθέ­το­ντας ότι τα «αιτή­μα­τα που προ­βάλ­λει είναι και αιτή­μα­τα του Δήμου Πετρούπολης».

Συγκε­κρι­μέ­να, σε δήλω­σή του αναφέρει:

«Ο Δήμος Πετρού­πο­λης στη­ρί­ζει και θα συμ­με­τά­σχει στην κινη­το­ποί­η­ση του Δήμου Πάτρας τη Δευ­τέ­ρα 15 Απρι­λί­ου στο υπουρ­γείο Εσωτερικών.

Οι διεκ­δι­κή­σεις του Δήμου Πάτρας είναι πέρα ως πέρα δίκαιες. Τα αιτή­μα­τα που προ­βάλ­λει είναι και αιτή­μα­τα του Δήμου Πετρούπολης.

Διεκ­δι­κού­με:

  • Να απο­δο­θούν στους δήμους τα χρή­μα­τα που δικαιού­νται για προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού με πλή­ρη δικαιώ­μα­τα και κάλυ­ψη των κενών οργα­νι­κών θέσεων.
  • Να καταρ­γη­θεί η διά­τα­ξη Βορίδη.
  • Να επι­χο­ρη­γη­θούν οι δήμοι για να καλύ­πτουν τη μισθο­δο­σία όσων συμ­βα­σιού­χων εργα­ζό­με­νων παρα­μέ­νουν με δικα­στι­κές αποφάσεις.

Ο δήμος μας στε­ρεί­ται κάθε χρό­νο πάνω από 5 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που παρα­κρα­τού­νται από το κρά­τος. Ας σκε­φτού­με πόσο καλύ­τε­ρη θα ήταν η κατά­στα­ση αν έπαιρ­νε αυτά τα χρή­μα­τα δεδο­μέ­νου ότι η κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση είναι 6,34 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ, ενώ μόνο η μισθο­δο­σία των εργα­ζο­μέ­νων ανέρ­χε­ται σε 9,62 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ το χρό­νο. Την ίδια στιγ­μή, ο δήμος μας έχει 91 κενές οργα­νι­κές θέσεις με βάση το οργα­νό­γραμ­μα του 2014, το οποίο μάλι­στα είναι πίσω από τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του».

Επί­σης, καλεί «τον λαό της πόλης μας να δώσει μαζι­κό και δυνα­μι­κό “παρών” στην κινη­το­ποί­η­ση του δήμου μας αύριο, 13 Απρι­λί­ου, στις 12 το μεση­μέ­ρι στην πλα­τεία “Ηρώ” για να παλέ­ψου­με όλοι μαζί για την πόλη και τη ζωή που μας αξί­ζει. Όλη η πόλη μια γρο­θιά! Προ­χω­ρά­με όλοι μαζί και νικά­με όλοι μαζί!».

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο