Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαγγελιώ Καρακατσάνη «Έχει κι αγάπη σύνορα»

Μετά την ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή «Τα ανα­γκαία» και το παρα­μύ­θι «Το έρη­μο κλου­βί» που προ­κά­λε­σαν αίσθη­ση, κυκλο­φό­ρη­σε το νέο βιβλίο της Βαγ­γε­λιώς Καρα­κα­τσά­νη με τίτλο «Έχει κι αγά­πη σύνο­ρα». Πρό­κει­ται για μια ιστο­ρία αγά­πης σε ιαμ­βι­κό δεκα­πε­ντα­σύλ­λα­βο. Ο δια­κε­κρι­μέ­νος ζωγρά­φος Βασί­λης Γρα­τσί­ας έκα­νε την εικο­νο­γρά­φη­ση του βιβλί­ου. Ο Δημο­σθέ­νης Καρα­γιάν­νης έκα­νε την επι­μέ­λεια του κει­μέ­νου. Ο Δανι­ήλ Τσιορ­μπα­τζής έκα­νε την επι­μέ­λεια της έκδο­σης και σχε­δί­α­σε το εξώφυλλο.

Το βιβλίο σε μέγε­θος 17 x 24 εκ. με 64 σελί­δες, κυκλο­φο­ρεί από την 17.1.2022, σαν αυτο­έκ­δο­ση της λογο­τέ­χνι­δας και μπο­ρεί­τε να το βρεί­τε με τον ISBN: 978–618-00–3503‑2 στην τιμή των 8,48 ευρώ (συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ΦΠΑ).

Για το βιβλίο

Έχει κι αγά­πη σύνο­ρα, στρω­τός δεν είν’ ο δρόμος!
Χαί­ρετ’, αστρά­φτει και βρο­ντά, μα τη σκο­τών’ ο πόνος.

…«Δημιουρ­γεί (η Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη) με την ποί­η­σή της προσ­διο­ρι­σμέ­νες συνι­στώ­σες ενός κοι­νω­νι­κού περι­βάλ­λο­ντος, και προ­τρέ­πει τον ανα­γνώ­στη να σκε­φτεί για­τί συνέ­βη­σαν αυτά τα γεγο­νό­τα, παρέ­χο­ντας καλύ­τε­ρη χωρι­κή, ιστο­ρι­κή κατα­νό­η­ση και γνώση.

Χρη­σι­μο­ποιεί την ντο­πιο­λα­λιά της Κρή­της, που έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώ­νων. Η ομορ­φιά της δια­λέ­κτου, μονα­δι­κή και ανε­πα­νά­λη­πτη, άντε­ξε και αντέ­χει στο πέρα­σμα του χρό­νου. Η γλώσ­σα της αγά­πης, η γλώσ­σα του Ερω­τό­κρι­του. Κόβει και ράβει, όταν γρά­φει φωνή­ε­ντα ή δυσπρό­φερ­τα σύμ­φω­να με έναν θαυ­μα­στό τρό­πο και κάνει τον λόγο να ρέει κυλα­ρι­στός. Σε συνεπαίρνει!

Η μαντι­νά­δα σε ιαμ­βι­κό δεκα­πε­ντα­σύλ­λα­βο, εκφρά­ζει με έναν τρό­πο άμε­σο και αξιό­πι­στο, το ήθος του κρη­τι­κού λαού. Ενθαρ­ρύ­νει την επα­να­στα­τι­κή σκέ­ψη, την ρήξη και την κρι­τι­κή. Ενσω­μα­τώ­νει φόρ­μες επε­ξερ­γα­σμέ­νες από μια πολύ μακρά παρά­δο­ση, φόρ­μες μεγά­λης αισθη­τι­κής δρα­στι­κό­τη­τας, που έχουν τη δυνα­τό­τη­τα, συν­δυά­ζο­ντας το ρυθ­μό, να δημιουρ­γή­σουν μαντι­νά­δες προ­σαρ­μο­σμέ­νες στην περίσταση.»…

(Από τον Πρό­λο­γο του Δανι­ήλ Τσιορμπατζή)

Πλη­ρο­φο­ρί­ες – κεντρι­κή διά­θε­ση του βιβλίου:

Βαγ­γε­λιώ Καρακατσάνη
Ευαγ­γε­λί­ας Αρμε­νά­κη 2
70100, Αρχά­νες Ηρακλείου
τηλ. 2810752719
κιν. 6986311639
e‑mail: [email protected]
https://vagkara.gr/

Το έρη­μο κλου­βί, Κεί­με­νο Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη – Ζωγρα­φιές Εύα Μελά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο