Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαγγελιώ Καρακατσάνη για τα «Γράμματα της ποίησης»

Καλη­σπέ­ρα σε όλους και όλες από το μακρι­νό Αστρί­τσι Ηρακλείου.

Χαι­ρε­τί­ζω την όμορ­φη παρου­σί­α­ση υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι δεν γρά­φου­με ποί­η­ση για την ποί­η­ση. Για να πού­με ότι γρά­ψα­με ένα ποί­η­μα και τελεί­ω­σε. Ούτε γρά­φου­με για να ζήσου­με παρό­τι θα πρέ­πει ο καλ­λι­τέ­χνης να ζει από την τέχνη του.

Γρά­φου­με για να πλου­τί­σου­με τους εαυ­τούς μας, να βιώ­σου­με την κάθαρ­ση και μαζί με το ανα­γνω­στι­κό κοι­νό να βοη­θή­σου­με να δημιουρ­γη­θεί, κόντρα στο ρεύ­μα των κυριάρ­χων, ένας πλα­τύς, πλού­σιος λαϊ­κός πολι­τι­σμός στον τόπο μας.

Γρά­φου­με για να πού­με στη ζωή το μέγα Ναι, να φωτί­σου­με σκο­τει­νές και αλλό­τριες δυνά­μεις, που είτε το θέλου­με είτε όχι, καθο­ρί­ζουν το σήμε­ρα και το αύριο του τόπου μας, όλης της γης. Και κάτω από αυτό το φως να ανα­δυ­θεί ο νέος Άνθρω­πος και μαζί του ο κόσμος που ονειρευόμαστε.

Ένας κόσμος όμορ­φος, γεμά­τος χορ­τα­σμέ­να στό­μα­τα, γεμά­τος Αγά­πη, Ειρή­νη και φως.

Καλή συνέ­χεια σε όλους.

***

12Τίτλος: Γράμ­μα­τα της ποίησης
Υπό­τι­τλος: 19 ποι­η­τές εντέ­χνως στο Ατέχνως
Δια­στά­σεις: 17Χ24
Αρ. σελ.: 128
Έτος έκδο­σης: 2020
Εκδό­της: Εκδό­σεις Ατέχνως
Τιμή βιβλιο­πω­λεί­ου: 12 ευρώ
Παραγ­γε­λί­ες: [email protected]
📱 6979795057
Κεντρι­κή διά­θε­ση για την Κύπρο: Βιβλιο­πω­λείο Περι­διά­βα­ση (Τηλ:24 645646, 99545635)


Μπο­ρεί­τε να παρα­λά­βε­τε το βιβλίο όπου εσείς μας υπο­δεί­ξε­τε χωρίς επι­πλέ­ον κόστος.
📩  Στείλ­τε μήνυ­μα με τη διεύ­θυν­ση παρα­λα­βής στο: [email protected]

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο