Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαθιά κρίση για την Ελλάδα προβλέπει το ΔΝΤ

Βαθιά κρί­ση για την ελλη­νι­κή καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία και μεγά­λη αύξη­ση της ανερ­γί­ας προ­βλέ­πει το ΔΝΤ. Το Ταμείο εκτι­μά ότι το 2020, το ΑΕΠ της Ελλά­δας θα συρ­ρι­κνω­θεί κατά 10% και η ανερ­γία θα εκτι­να­χθεί στο 22,3%.

Με βάση τις προ­βλέ­ψεις του ΔΝΤ, το 2022 η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία θα ανα­κάμ­ψει μερι­κώς, καθώς το ΑΕΠ θα αυξη­θεί κατά 5,1%. Ωστό­σο, όπως και με τις άλλες καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μί­ες, οι εκτι­μή­σεις για την ανά­καμ­ψη έχουν «αβε­βαιό­τη­τες» που σχε­τί­ζο­νται με την επα­νεμ­φά­νι­ση ή όχι της παν­δη­μί­ας, τη χρο­νι­κή στιγ­μή που θα «χαλα­ρώ­σουν» οι περιο­ρι­σμοί κ.λπ.

Σύμ­φω­να με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό οργα­νι­σμό, η Ευρω­ζώ­νη θα αντι­με­τω­πί­σει ύφε­ση 7,5%, ενώ σε παγκό­σμιο επί­πε­δο το ΑΕΠ θα υπο­χω­ρή­σει κατά 3% το 2020, οδη­γώ­ντας σε μια κρί­ση χει­ρό­τε­ρη από αυτήν του 2008. Σε επί­πε­δο Ευρω­ζώ­νης, η Ιτα­λία θα έχει ύφε­ση 9,1%, η Ισπα­νία 8%, η Γαλ­λία 7,2% και η Γερ­μα­νία 7%. Το ΑΕΠ των ΗΠΑ θα υπο­χω­ρή­σει κατά 5,9%.

Αυτές οι εκτι­μή­σεις απο­τε­λούν το βασι­κό σενά­ριο στην έκθε­ση. Όμως, το Ταμείο δεν απο­κλεί­ει η παν­δη­μία να απο­δει­χθεί πιο επί­μο­νη και οι επι­πτώ­σεις στην οικο­νο­μία να είναι εντο­νό­τε­ρες και μεγα­λύ­τε­ρης διάρ­κειας. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι το ΔΝΤ συγκρί­νει την παρού­σα κρί­ση με τη μεγά­λη κρί­ση του 1929!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο