Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαθυστόχαστες… αναλύσεις

Βαθυ­στό­χα­στες ανα­λύ­σεις για τις πλημ­μύ­ρες κάνει αυτές τις μέρες ο υπο­ψή­φιος της ΝΔ για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, Ν. Χαρ­δα­λιάς, που διε­τέ­λε­σε και επι­κε­φα­λής της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Οχι, μη φαντα­στεί­τε ότι κοκ­κι­νί­ζει από ντρο­πή για τις ευθύ­νες του ως στε­λέ­χους της κυβέρ­νη­σης που δεν έκα­νε τίπο­τα για να προ­στα­τέ­ψει τον λαό της Θεσ­σα­λί­ας, αν και υπήρ­χαν μελέ­τες που προει­δο­ποιού­σαν και πρό­τει­ναν συγκε­κρι­μέ­νες λύσεις. Τι έγι­νε όμως; Επι­λέ­χτη­καν τελι­κά τα λιγό­τε­ρο κοστο­βό­ρα — και γι’ αυτό ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κά — αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, που κι αυτά δεν έγι­ναν ποτέ ούτε από τη ΝΔ ούτε προη­γου­μέ­νως από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι προ­τεί­νει τώρα ο Χαρ­δα­λιάς για τις πλημ­μύ­ρες και μάλι­στα μπρο­στά στον χει­μώ­να, που δεν προ­βλέ­πε­ται καθό­λου ήπιος; Εναν καλύ­τε­ρο «μητρο­πο­λι­τι­κό συντο­νι­σμό» για να μην μπλέ­κο­νται οι αρμο­διό­τη­τες, από τη διευ­θέ­τη­ση των ρεμά­των μέχρι τη δια­χεί­ρι­ση των σκου­πι­διών. Αυτό και τέλος, ενώ για όλα τα κρί­σι­μα ζητή­μα­τα πετά­ει την μπά­λα στην εξέ­δρα, λέγο­ντας πως «δεν χρειά­ζο­νται λόγια και ανα­λύ­σεις, ο κόσμος θέλει λύσεις».

… αναλύσεις

Αφού λοι­πόν μιλά­ει για «λύσεις» ας μας πει: Τι σκο­πεύ­ουν να κάνουν κυβέρ­νη­ση και περι­φε­ρεια­κή αρχή για τον Κηφι­σό, που όπως κατήγ­γει­λαν τις προ­άλ­λες η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αττι­κής και ο Γ. Πρω­τού­λης, κιν­δυ­νεύ­ει να ξεχει­λί­σει με την πρώ­τη μεγά­λη νερο­πο­ντή, αφού σε πολ­λά σημεία η υπο­δο­μή διευ­θέ­τη­σης του ποτα­μού είναι έτοι­μη να καταρ­ρεύ­σει; Τι σκο­πεύ­ουν να κάνουν όλοι αυτοί που λαν­σά­ρο­νται ως Μεσ­σί­ες με τους δρό­μους που γίνο­νται ποτά­μια σε κεντρι­κά σημεία της Αθή­νας, ακό­μα κι όταν τα φρε­ά­τια έχουν συντη­ρη­θεί, ακρι­βώς επει­δή τα αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα είτε είναι ανύ­παρ­κτα είτε απο­σπα­σμα­τι­κά και ελλι­πέ­στα­τα; «Αρα­μπά­δες και καρού­λια» από τον Χαρ­δα­λιά και τους ανθυ­πο­ψή­φιούς του των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, για να κρύ­βο­νται οι εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες τους και να ταΐ­ζουν κου­τό­χορ­το τον λαϊ­κό κόσμο που υπο­φέ­ρει ότι με μια ανα­διά­τα­ξη αρμο­διο­τή­των και έναν καλύ­τε­ρο συντο­νι­σμό του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, θα πάψει να πνί­γε­ται τον χει­μώ­να και να καί­γε­ται το καλοκαίρι.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο