Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαλτιμόρη: Κατέρρευσε γέφυρα μετά από πρόσκρουση πλοίου

να πλοίο προ­σέ­κρου­σε στη γέφυ­ρα στο λιμά­νι της Βαλ­τι­μό­ρης, προ­κα­λώ­ντας την πτώ­ση της, ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο η αμε­ρι­κα­νι­κή ακτοφυλακή.

Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, πολ­λά αυτο­κί­νη­τα και άνθρω­ποι κατέ­λη­ξαν στο νερό.

Στο σημείο βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης και ανά­συρ­σης των οχη­μά­των. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχουν ανα­φερ­θεί θύματα.

Η πρό­σκρου­ση του φορ­τη­γού πλοί­ου στη γέφυ­ρα Francis Scott Key ‑μια γέφυ­ρα μήκους σχε­δόν τριών χιλιο­μέ­τρων που πήρε το όνο­μά της από τον άνθρω­πο που έγρα­ψε τον αμε­ρι­κα­νι­κό εθνι­κό ύμνο- έγι­νε υπό αδιευ­κρί­νι­στες συνθήκες.

Προ­σώ­ρας, άγνω­στη παρα­μέ­νει η έκτα­ση της κατα­στρο­φής, σύμ­φω­να με την Υπη­ρε­σία Μετα­φο­ρών του Μέρι­λαντ, που γνω­στο­ποί­η­σε πως η κυκλο­φο­ρία στην περιο­χή έχει αποκλειστεί.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο