Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βανδαλισμοί υλικών του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή από φασιστοειδή σε Νίκαια και Γαλάτσι

Οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Νίκαιας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, καταγ­γέλ­λουν τον απα­ρά­δε­κτο βαν­δα­λι­σμό του προ­πα­γαν­δι­στι­κού σποτ που έχει στη­θεί στην πλα­τεία Αγί­ου Νικο­λά­ου στη Νίκαια, μπρο­στά στο 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», τα ξημε­ρώ­μα­τα της Κυριακής.

Η ανα­κοί­νω­σή τους αναφέρει:

«Στο σκο­τά­δι, σαν τους αρου­ραί­ους, θρα­σύ­δει­λοι που υπο­γρά­φουν ως αναρ­χι­κοί, λέρω­σαν με τα υβρι­στι­κά τους συν­θή­μα­τα, το προ­πα­γαν­δι­στι­κό σποτ που έχει στη­θεί στο μετρό της Νίκαιας (πλ. Αγί­ου Νικο­λά­ου) στα πλαί­σια του 48ου Φεστι­βάλ της ΚΝΕ. Η πρά­ξη δεν είναι μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό, αλλά απο­τε­λεί συνέ­χεια του βαν­δα­λι­σμού γρα­φεί­ων, σκί­σι­μο αφι­σών της ΚΝΕ κ.α. Η δρά­ση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, για όλα τα μικρό­τε­ρα και μεγα­λύ­τε­ρα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός και η νεο­λαία, η ανά­δει­ξη των πραγ­μα­τι­κών ενό­χων για την ακρί­βεια, τις εργα­σια­κές συν­θή­κες και τον πόλε­μο, φαί­νε­ται ότι ενο­χλεί κάποιους.

Τους ενο­χλεί που ο αγώ­νας για “το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό, τον σοσια­λι­σμό”, όπως θέτει και το σύν­θη­μα του φετι­νού μας Φεστι­βάλ ακού­γε­ται όλο και πιο δυνα­τά στις γει­το­νιές της Νίκαιας, συναρ­πά­ζει όλο και περισ­σό­τε­ρους νέους, προ­μη­νύ­ο­ντας ότι και φέτος το πάρ­κο Τρί­τση θα βου­λιά­ξει από ανθρώ­πους όλων των ηλι­κιών και ιδιαί­τε­ρα από νέους εργα­ζό­με­νους, φοι­τη­τές, μαθητές.

Οι ενέρ­γειες αυτών των ομά­δων, όπως και αν αυτο­α­πο­κα­λού­νται, όχι απλώς δεν μας τρο­μά­ζουν, αλλά μας δίνουν κίνη­τρο να συνε­χί­σου­με με μεγα­λύ­τε­ρη απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, για την επι­τυ­χία του Φεστι­βάλ μας, για τη μαζι­κή συμ­με­το­χή των νέων της Νίκαιας στις εκδη­λώ­σεις του. Τέτοιες πρά­ξεις μας πει­σμώ­νουν ακό­μη περισσότερο.

Όλοι στη μάχη της επι­τυ­χί­ας του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — “Οδη­γη­τή”.

Υ.Γ: Να ενη­με­ρώ­σου­με τα “παι­διά” που βρώ­μι­σαν το σποτ, ότι οι μονα­δι­κοί που σκυ­λιά­ζουν τόσο με την απή­χη­ση του Φεστι­βάλ ως τώρα, είναι διά­φο­ρα φασι­στι­κά σκουπίδια!».

Κατα­στρο­φή προ­πα­γαν­δι­στι­κού υλι­κού για το 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» καταγ­γέλ­λουν και οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Γαλα­τσί­ου του ΚΚΕ.

«Για τέταρ­τη φορά μέσα σε μία βδο­μά­δα στο Γαλά­τσι κατα­στρέ­φο­νται ή εξα­φα­νί­ζο­νται αφί­σες του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — “Οδη­γη­τή”.

Κάποιοι ενο­χλού­νται από την τερά­στια επι­τυ­χία που έχει γνω­ρί­σει και φέτος τοΦε­στι­βάλ στο ταξί­δι του σε όλη την Ελλάδα.

Κάποιοι δεν μπο­ρούν να χωνέ­ψουν ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ συνε­χί­ζουν ακού­ρα­στα να παλεύ­ουν “για το μεγά­λο, το ωραίο και το συγκλο­νι­στι­κό”, για να φτιά­ξουν έναν κόσμο στο μπόι των ονεί­ρων και των ανθρώ­πων.

Επει­δή όμως γνω­ρι­ζό­μα­στε, και γνω­ρί­ζου­με και ποιους υπη­ρε­τούν όλοι αυτοί, ας το βάλουν καλά στο νου τους ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα είναι καθη­με­ρι­νά στους δρό­μους και στους χώρους δου­λειάς, θα παλεύ­ουν ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση που γεν­νά τη φτώ­χεια και τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέμους».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο