Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαν Φλιτ, ταυτισμένος με τις πιο μαύρες μέρες της Αμερικανοκρατίας και τη μαζική χρήση ΝΑΠΑΛΜ στο Γράμμο

Βαν Φλιτ, υπο­στρά­τη­γος, αρχη­γός της Αμε­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Απο­στο­λής στην Ελλά­δα την επο­χή του εμφυλίου.

Ο Βαν Φλιτ, από την ημέ­ρα που πάτη­σε το πόδι του στην Αθή­να έγι­νε ο ουσια­στι­κός διοι­κη­τής του «εθνι­κού» στρα­τού κάτι που ανα­γνώ­ρι­σε και ο Π Κανελ­λό­που­λος με το εξευ­τε­λι­στι­κό καλω­σό­ρι­σμά του, «στρα­τη­γέ μου ιδού ο στρα­τός σας». Μια δήλω­σε ενδει­κτι­κή της υπο­τέ­λειας και της αμερικανοκρατίας.

Από τις 24 Φλε­βά­ρη του 1948 που έφτα­σε στην Αθή­να ο Βαν Φλιτ , σχε­διά­στη­κε νέα εκστρα­τεία ενά­ντια στον ΔΣΕ, η οποία έλη­ξε τον Αύγου­στο του 1949 με τη στρα­τιω­τι­κή ήττα του ΔΣΕ. Με τη δρά­ση του ταυ­τί­στη­κε με τις πιο μαύ­ρες μέρες της Αμε­ρι­κα­νο­κρα­τί­ας και τη μαζι­κή χρή­ση των εμπρη­στι­κών βομ­βών ΝΑΠΑΛΜ που μετέ­τρε­ψαν το Γράμ­μο σε κρα­νί­ου τόπο.

Ηρθε στην Ελλά­δα για να επο­πτεύ­σει την εφαρ­μο­γή του Δόγ­μα­τος Τρού­μαν, με το οποίο σημα­το­δο­τή­θη­κε το πέρα­σμα της Ελλά­δας από τη βρε­τα­νι­κή στην αμε­ρι­κα­νι­κή σφαί­ρα επιρ­ρο­ής που συνο­δεύ­τη­κε με τη ροή στρα­τιω­τι­κής και οικο­νο­μι­κής βοή­θειας προς την Αθήνα.

Στο αερο­δρό­μιο, ο Βαν Φλιτ ακού­ει τον τότε υπουρ­γό Στρα­τιω­τι­κών Πανα­γιώ­τη Κανελ­λό­που­λο να τον υπο­δέ­χε­ται, παρου­σιά­ζο­ντας το στρα­τιω­τι­κό άγη­μα με τη φρά­ση που θα μεί­νει στην Ιστο­ρία: «Στρα­τη­γέ μου, ιδού ο στρα­τός σας».

Ήταν επι­κε­φα­λής των 250 στρα­τιω­τι­κών συμ­βού­λων, που έπαι­ξαν καθο­ρι­στι­κό ρόλο στην έκβα­ση του εμφυ­λί­ου πολέ­μου υπέρ του «εθνι­κού» στρα­τού, ενώ δια­χει­ρί­στη­κε και την αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια, ύψους 304 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

Ο Βαν Φλιτ εγκα­τα­στά­θη­κε στην Αθή­να και πηγαι­νο­ερ­χό­ταν στο μέτω­πο σε ρόλο υπερ-αρχη­γού των επι­χει­ρή­σε­ων. Η πρώ­τη γεύ­ση από το μέτω­πο δεν ήταν και ιδιαί­τε­ρα ευχά­ρι­στη γι’ αυτόν, καθώς το στρα­τιω­τι­κό αερο­σκά­φος με το οποίο μετέ­βη στη Φλώ­ρι­να πάτη­σε νάρ­κη στον διά­δρο­μο προ­σγεί­ω­σης, την οποία είχαν τοπο­θε­τή­σει αντάρ­τες του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού. Ανα­τι­νά­χθη­κε το ουραίο τμή­μα του, αλλά ο Βαν Φλιτ γλί­τω­σε με ελα­φρά τραύ­μα­τα, όχι όμως και δύο Έλλη­νες αξιω­μα­τι­κοί, υπεύ­θυ­νοι του αερο­δρο­μί­ου, που εκτε­λέ­στη­καν για εγκλη­μα­τι­κή αμέλεια.

Το 1951 ο Βαν Φλιτ αντι­κα­τέ­στη­σε τον στρα­τη­γό Μάθιου Ρίτζ­γου­εϊ ως επι­κε­φα­λής της 8ης Στρα­τιάς και των δυνά­με­ων του ΟΗΕ στον Πόλε­μο της Κορέας.

Πέθα­νε στις 23 Σεπτεμ­βρί­ου 1992 .

Σε αυτή τη βάση, που παρα­μέ­νει κενή, ήταν η προ­το­μή του Βαν Φλιτ που από το 1999 …ανα­παύ­ε­ται στον πάτο της λίμνης

Στην Καστο­ριά, η δημο­τι­κή αρχή έδω­σε το όνο­μά του βαν Φλιτ σε πλα­τεία της πόλης, όπου μάλι­στα του έστη­σε και προ­το­μή. Κατά τη διάρ­κεια των ΝΑΤΟϊ­κών βομ­βαρ­δι­σμών στη Γιου­γκο­σλα­βία το 1999, άγνω­στοι γκρέ­μι­σαν τον ανδριά­ντα και τον πέτα­ξαν στη λίμνη. Υπήρ­ξε αντί­δρα­ση από το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και τελι­κά το 2007 στή­θη­κε άλλη προ­το­μή του στις παρυ­φές της πόλης, σε ιδιω­τι­κό χώρο.

Κάποια στιγ­μή θα τη στεί­λει κι αυτή ο λαός στον πάτο της λίμνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο