Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (M” ΜΕΡΟΣ): ονόματα που προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Ισχυ­ρή είναι η παρου­σία των ονο­μά­των που προ­έρ­χο­νται από την Παλαιά Δια­θή­κη, κάτι συνη­θι­σμέ­νο για περιο­χές που συνυ­πήρ­χαν χρι­στια­νι­κοί και μου­σουλ­μα­νι­κοί πλη­θυ­σμοί (π.χ. και στην Κρή­τη) μιας και το ιερό αυτό βιβλίο είναι κοι­νό και για τους δύο. Ονό­μα­τα προ­φη­τών ή άλλων προ­σώ­πων της ΠΔ, μετα­φρα­σμέ­να στα ελλη­νι­κά από τους Εβδο­μή­κο­ντα. Δέκα ονό­μα­τα με 94 συνο­λι­κά εμφα­νί­σεις. Η παρου­σία κάποιων εξ αυτών είναι πολύ ισχυ­ρή συγκρι­τι­κά με την υπό­λοι­πη χώρα. Το Αδάμ με τις 5 εμφα­νί­σεις από το 0,04% φτά­νει στο 0,16, το Σάβ­βας με τις 16 εμφα­νί­σεις από το 0,33 φτά­νει στο 0,52%, το Συμε­ών διπλα­σιά­ζει το ποσο­στό του, το Μωυ­σής εμφα­νί­ζε­ται μόνο σε πέντε νομούς στο πανελ­λα­δι­κό δείγ­μα (μία φορά στο νομό). Τα ονό­μα­τα Ζαχα­ρί­ας (3 εμφα­νί­σεις) και Ηλί­ας (37 εμφα­νί­σεις και 8 ναούς στο νομό) κινού­νται κοντά στα πανελ­λα­δι­κά ποσο­στά. Έχου­με ακό­μη το Ιακώβ με 2 εμφα­νί­σεις (καθό­λου ευκα­τα­φρό­νη­τη η παρου­σία του) και τα Ιωα­κείμ, Πρό­δρο­μος, Ναθα­να­ήλ από μία εμφάνιση.

Ανα­ζη­τώ­ντας τη σημα­σία των ονο­μά­των και τον τρό­πο που ο λαός τα αφο­μοί­ω­σε κατα­γρά­ψα­με ενδια­φέ­ρου­σες πλη­ρο­φο­ρί­ες. Αδάμ (<εβρ. Adham = άνθρω­πος, χώμα· ο χωμα­τέ­νιος, ο χοϊ­κός). Το όνο­μα του πρώ­του ανθρώ­που που έπλα­σε ο θεός και ο οποί­ος διώ­χθη­κε από τον παρά­δει­σο μαζί με την Εύα λόγω προ­πα­το­ρι­κού αμαρ­τή­μα­τος. Σάβ­βας (< έβρ. Σάβ­βα­το sabbat = Ανά­παυ­ση). Ο άγιος Σάβ­βας ήταν από τις κορυ­φαί­ες μορ­φές του μονα­χι­σμού. Ο λαός μας λέει «ο Αϊ-Σάβ­βας σαβα­νώ­νει» και εννο­εί ότι το χιό­νι σκε­πά­ζει σαν σάβα­νο τη φύση. Τον συνέ­δε­σε όμως και με το θάνα­το, σαβα­νώ­νει τους νεκρούς, τους δίνει καλύ­τε­ρη θέση στην άλλη ζωή. Μωυ­σής (<εβρ. Mose = σωσμέ­νος από το νερό). Ο Μεγα­λύ­τε­ρος προ­φή­της των Εβραί­ων. Είναι αυτός που οργά­νω­σε τη θρη­σκεία και τη λατρεία. Θεω­ρεί­ται προ­φή­της και από τους χρι­στια­νούς και από τους μουσουλμάνους.

Το όνο­μα Ηλί­ας είναι η μετά­φρα­ση του εβραϊ­κού Eliyahy (= Θεός μου είναι ο Γιαχ­βέ) προ­ερ­χό­με­νο από την Παλαιά Δια­θή­κη. Με τον εκχρι­στια­νι­σμό των Ελλή­νων ο λαός μας «βάπτι­σε» τον εβραίο προ­φή­τη Ηλία στους δικούς του θρύ­λους και παρα­δό­σεις και έτσι δια­δό­θη­κε ευρύ­τα­τα το όνο­μα Ηλί­ας. Ο προ­φή­της Ηλί­ας έζη­σε τον 9π.Χ. αιώ­να. Ο βίος και τα έργα του προσ­δί­δουν χαρα­κτή­ρα Εβραί­ου εθνι­κού ήρωα, υπε­ρα­μυ­νό­με­νου του θεού του Ισρα­ήλ. Το σύν­θη­μά του ήταν «διωγ­μός κάθε ξένης θρη­σκεί­ας και επα­να­φο­ρά της λατρεί­ας του Γιαχ­βέ». Η διδα­σκα­λία του έκρυ­βε και την αντί­δρα­ση σε κάθε νεω­τε­ρι­σμό. Σύμ­φω­να με το συνα­ξά­ρι του ζού­σε σε μια σπη­λιά στην κορυ­φή του βου­νού, άνοι­γε και έκλει­νε τους ουρα­νούς, διέ­σχι­ζε στα δύο τον Ιορ­δά­νη, είχε τη δύνα­μη να κατε­βά­ζει φωτιά από τον ουρα­νό και να σκο­τώ­νει τους εχθρούς, να προ­κα­λεί βρο­χή και, τέλος, ανε­λή­φθη στους ουρα­νούς μέσα σε πύρι­νο άρμα[1].

Το Ιακώβ πιθα­νό­τα­τα συν­δέ­ε­ται με την εβραϊ­κή λέξη aqeb που σημαί­νει φτέρ­να ή κατά άλλη με το εβραϊ­κό ρήμα aqab που σημαί­νει υπο­σκε­λί­ζω. Σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση η μητέ­ρα του Ρεβέκ­κα τον ονό­μα­σε έτσι για­τί κατά τη γέν­να κρα­τού­σε στο χέρι του την φτέρ­να του Ησαύ με τον οποίο ήταν δίδυ­μοι. Το Πρό­δρο­μος προ­ήλ­θε από την επω­νυ­μία του Ιωάν­νη του Προ­δρό­μου. Το Ζαχα­ρί­ας από το εβρϊ­κό Zekharyah που σημαί­νει ο Θεός έχει θυμη­θεί και το Ιωα­κείμ από το Yehoyakim με σημα­σία ο Θεός στα­θε­ρο­ποιεί, καθιερώνει.

Ο Ναθα­να­ήλ (<εβρ. Nathan’el = ο Θεός έχει δώσει) ήταν μαθη­τής του Χρι­στού. Ανα­φέ­ρε­ται πάντα μαζί με τον Φίλιπ­πο. Πότε ως Βαρ­θο­λο­μαί­ος πότε ως Ναθα­να­ήλ. Το αρχι­κό του όνο­μα ήταν Ιησούς και ανα­γκά­στη­κε να το αλλά­ξει όταν προ­σχώ­ρη­σε στον κύκλο των μαθη­τών του Χριστού.

Στα­τι­στι­κά σε αυτή την κατη­γο­ρία δε συμπε­ρι­λά­βα­με τα επί­σης εβραϊ­κά Ιωάν­νης, Ευάγ­γε­λος, Μιχα­ήλ που είναι και τα πιο δημο­φι­λή, μιας και η χρή­ση τους συν­δέ­ε­ται με άλλους λόγους .

[1] Δες και «Ριζο­σπά­στη» Κυρια­κή 19 Ιού­λη 2009

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο