Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βαριές κατηγορίες για τον αρχηγό της ναζιστικής Κρυπτεία

Διώ­ξεις για σοβα­ρά αδι­κή­μα­τα και επι­θέ­σεις με ρατσι­στι­κά κίνη­τρα ασκή­θη­καν απο τον εισαγ­γε­λέα, σε βάρος του 48χρονου που συνε­λή­φθη με ένταλ­μα που εκδό­θη­κε σε βάρος του για τα παρα­πά­νω αδι­κή­μα­τα, που σχε­τί­ζο­νται με την εγκλη­μα­τι­κή δρά­ση της «Εθνι­κής Οργά­νω­σης Κρυπτεία».

Ο 48χρονος εντο­πί­στη­κε και συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς του τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας, της υπο­διεύ­θυν­σης Κρα­τι­κής Ασφά­λειας, της Ασφά­λειας Αττι­κής, στο πλαί­σιο προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης και αφού έγι­νε έρευ­να στο σπί­τι του στο Χαλάν­δρι, όπου βρέ­θη­καν αντι­κεί­με­να που επι­βε­βαιώ­νουν την ρατσι­στι­κή του δράση.

Συγκε­κρι­μέ­να βρέ­θη­καν και κατασχέθηκαν:

* Μια μεταλ­λι­κή σιδερογροθιά

* Τηλε­κάρ­τα, με χρή­ση της οποί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε απει­λη­τι­κό τηλε­φώ­νη­μα προς Μ.Κ.Ο από μέλος της «Κρυ­πτέιας»

* Πλή­θος εντύ­πων (φέιγ βολάν) ρατσι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου υπο­γε­γραμ­μέ­να από την «Εθνι­κή Οργά­νω­ση Κρυπτεία»

* Χει­ρό­γρα­φες σημειώ­σεις με ονό­μα­τα, τηλέ­φω­να και διευ­θύν­σεις ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου, Μ.Κ.Ο. που σχε­τί­ζο­νται με πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες και μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης και στις οποί­ες έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί απει­λη­τι­κά τηλε­φω­νή­μα­τα και ανα­λή­ψεις ευθύ­νης έκνο­μων ενερ­γειών εκ μέρους της «Κρυ­πτεί­ας».

Σημειώ­νε­ται ότι η φασι­στι­κή οργά­νω­ση έχει ανα­λά­βει τηλε­φω­νι­κώς την ευθύ­νη για του­λά­χι­στον οκτώ ρατσι­στι­κές επι­θέ­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων εμπρη­σμοί και από­πει­ρες εμπρη­σμού, ενώ υπάρ­χουν και άλλες τόσες που ταυτοποιούνται.

Σύμ­φω­να με την δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε από το τμή­μα Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας για πρά­ξεις που σχε­τί­ζο­νται με τη δρά­ση της οργά­νω­σης, ο 48χρονος κατη­γο­ρεί­ται για τα αδι­κή­μα­τα της από­πει­ρας εμπρη­σμού από τον οποίο θα μπο­ρού­σε να προ­κύ­ψει κίν­δυ­νος για άνθρω­πο κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, επι­κίν­δυ­νη σωμα­τι­κή βλά­βη κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, βαριά σωμα­τι­κή βλά­βη, φθο­ρά ξένης ιδιο­κτη­σί­ας, απει­λή κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, απει­λή διά­πρα­ξης εγκλη­μά­των, δημό­σια υπο­κί­νη­ση βίας και μίσους κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, παρά­νο­μη οπλο­φο­ρία και παρά­νο­μη οπλοκατοχή.

Ο συλ­λη­φθείς παρα­πέμ­φθη­κε από τον εισαγ­γε­λέα σε κύρια ανά­κρι­ση και κρατείται.

Αξί­ζει επί­σης να σημειω­θεί ότι ο 48χρονος είχε υπο­βά­λει αίτη­ση για να προ­σλη­φθεί ως καθη­γη­τής ξένων γνω­στών σε πανε­πι­στή­μιο, η οποία είχε απορ­ρι­φθεί — αλλά κάνει διδα­κτο­ρι­κό πάνω στο ίδιο αντικείμενο.

Η φασι­στι­κή οργά­νω­σης «Κρυ­πτεία», έγι­νε γνω­στή το 2017 όταν επι­τέ­θη­κε στο σπί­τι του Αμίρ, του 11χρονου μαθη­τή από το Αφγα­νι­στάν, ο οποί­ος αν και είχε κλη­ρω­θεί να είναι σημαιο­φό­ρος για την παρέ­λα­ση της 28ης Οκτω­βρί­ου τελι­κά παρέ­λα­σε με την ταμπέ­λα του σχο­λεί­ου του.

Η «Κρυ­πτεία», μετα­ξύ άλλων ενερ­γειών, είχε πραγ­μα­το­ποι­ή­σει εμπρη­στι­κή επί­θε­ση σε Στέ­κι Μετα­να­στών στα Εξάρ­χεια τον Απρί­λιο του 2018 ‑κατα­φέρ­νο­ντας μόνο μικρές υλι­κές ζημιές στην είσοδο‑, ενώ κατέ­στρε­ψαν μνη­μείο για τους πρό­σφυ­γες στη Λέσβο

Η ρατσι­στι­κή οργά­νω­ση είχε ανα­λά­βει την ευθύ­νη και για τον εμπρη­σμό του καταυ­λι­σμού μετα­να­στών — εργα­τών γης στη Νέα Μανω­λά­δα Ηλεί­ας, στις 7 Ιου­νί­ου 2018 αλλά και για τη φασι­στι­κή επί­θε­ση που σημειώ­θη­κε την Κυρια­κή στην κατά­λη­ψη του πρώ­ην ΠΙΚΠΑ Πετραλώνων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο