Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βασίλης και Λαυρέντης στο Θέατρο Πέτρας

Ο Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου και ο Λαυ­ρέ­ντης Μαχαι­ρί­τσας, μονα­δι­κοί στην τέχνη τους, θα μοι­ρα­στούν τη σκη­νή στο Θέα­τρο Πέτρας στις 20 Ιού­νη. Τους δύο καλ­λι­τέ­χνες ενώ­νουν πολ­λά: Δίσκοι, τρα­γού­δια, εμφα­νί­σεις, παρέ­ες. Στη μακρό­χρο­νη πορεία τους μας έχουν χαρί­σει ξεχω­ρι­στές στιγ­μές και έντο­να συναι­σθή­μα­τα. Το μυστι­κό της πετυ­χη­μέ­νης συντα­γής τους: Η μακρό­χρο­νη φιλία που τους ενώ­νει και τους χαρί­ζει αυτήν την οικειό­τη­τα και άνε­ση στη σκηνή.
Η κοι­νή βρα­διά τους στο Θέα­τρο Πέτρας Πετρού­πο­λης θα είναι μια ευκαι­ρία να τρα­γου­δή­σου­με «Χρό­νια Πολ­λά» στον Βασί­λη Παπα­κων­στα­ντί­νου, που έχει εκεί­νο το βρά­δυ τα γενέ­θλιά του. Τον αει­θα­λή Βασί­λη, με την τρυ­φε­ρή ροκ φωνή και την ηλε­κτρι­σμέ­νη σκη­νι­κή παρου­σία, που κλεί­νει φέτος 45 χρό­νια πορεί­ας στο ελλη­νι­κό τρα­γού­δι και έχει σημα­δέ­ψει τις ζωές εκα­τομ­μυ­ρί­ων θαυ­μα­στών του, και να ταξι­δέ­ψου­με με τον αγα­πη­μέ­νο Λαυ­ρέ­ντη και τον Μικρό του «Τιτα­νι­κό» στο «Νότο» και σε άλλους μακρι­νούς μου­σι­κούς προορισμούς.

Μαζί τους θα είναι και η Μιρέ­λα Πάχου με το ακορ­ντε­όν της, ο Ιτα­λός ταλα­ντού­χος κιθα­ρί­στας Steve Tesser και επί­σης οι μου­σι­κοί: Πιά­νο — πλή­κτρα: Ανδρέ­ας Απο­στό­λου. Ηλε­κτρι­κό μπά­σο: Βαγ­γέ­λης Πατε­ρά­κης, Ακης Αμπρά­ζης. Τύμπα­να: Φίλιπ­πος Σπυ­ρό­που­λος, Στέ­φα­νος Δημη­τρί­ου. Βιο­λί — τρα­γού­δι: Μαί­ρη Μπρό­ζη. Κιθά­ρες: Steve Tesser, Γιάν­νης Αυγέ­ρης. Πλή­κτρα: Γιώρ­γος Θεο­δω­ρό­που­λος. Επι­μέ­λεια ήχου: Αλέ­ξαν­δρος Μπί­τος, Γιώρ­γος Καρα­γιαν­νί­δης, Λυσιέν Κλί­μης. Επι­μέ­λεια φώτων: Γιάν­νης Δίπλας, Μίμης Βασι­λεί­ου. Ενορ­χή­στρω­ση: Ανδρέ­ας Απο­στό­λου. Ωρα έναρ­ξης: 21.30.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο