Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βασίλης Ρώτας

Στις 23 Απρι­λί­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο λογο­τέ­χνης Βασί­λης Ρώτας. Έφυ­γε από τη ζωή στις 30 Μαΐ­ου 1977. Ο Βασί­λης Ρώτας ανή­κει σε κεί­νους τους πνευ­μα­τι­κούς ανθρώ­πους που έθε­σαν ως κυρί­αρ­χο της ζωής τους την ανθρώ­πι­νη αξιο­πρέ­πεια, σε εκεί­νους που αφο­σιώ­θη­καν και αγω­νί­στη­καν για τα ιδα­νι­κά του Μαρ­ξι­σμού — Λενι­νι­σμού, στην παναν­θρώ­πι­νη ιδε­ο­λο­γία που στα­θε­ρά και απο­φα­σι­στι­κά διδά­σκει το ΚΚΕ. Εδω­σε σκλη­ρές μάχες, υπο­στή­ρι­ξε τις αξί­ες, υπη­ρέ­τη­σε στον αγώ­να για τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργα­τι­κής τάξης, υπο­στη­ρί­ζο­ντας στην πρά­ξη τον κοι­νω­νι­κό ρόλο του καλλιτέχνη.

Στην πολι­τι­στι­κή και ειδι­κά στη θεα­τρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα που ανέ­πτυ­ξε το ΕΑΜι­κό κίνη­μα, με την Παι­δεία και την Τέχνη να δια­δρα­μα­τί­ζουν σημα­ντι­κό ρόλο στην ιδε­ο­λο­γι­κή και πολι­τι­κή δια­παι­δα­γώ­γη­ση των ανθρώ­πων προς την κοι­νω­νι­κή αλλη­λεγ­γύη και ισό­τη­τα, τη συλ­λο­γι­κή και εθε­λο­ντι­κή δρά­ση εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ανδρών, γυναι­κών και παι­διών, η συμ­βο­λή του Βασί­λη Ρώτα υπήρ­ξε καθο­ρι­στι­κή. Με σύμ­φω­νο το ΕΑΜ, το 1942, ίδρυ­σε το Θεα­τρι­κό Σπου­δα­στή­ριο, «νόμι­μο κατα­φύ­γιο» για τους ΕΠΟ­Νί­τες. Το θέα­τρο του Ρώτα έγι­νε βήμα προ­βλη­μα­τι­σμού και συνει­δη­το­ποί­η­σης, όπου νέοι μάθαι­ναν για το θέα­τρο και συμ­με­τεί­χαν σε αντι­στα­σια­κές εκδη­λώ­σεις, με παρα­στά­σεις σε θέα­τρα, πλα­τεί­ες, δρό­μους, και κεί­με­να που εξύ­ψω­ναν το λαϊ­κό φρό­νη­μα, ενώ οι εισπρά­ξεις πήγαι­ναν στο ταμείο του αγώνα.

Την ίδια επο­χή, στην ελλη­νι­κή επαρ­χία ανα­πτύσ­σε­ται ένα νέο είδος θεά­τρου, που υπη­ρε­τεί τους σκο­πούς του αντι­στα­σια­κού αγώ­να. Το «Θέα­τρο του βου­νού». Το καλο­καί­ρι του 1944 ο Βασί­λης Ρώτας μετα­φέ­ρει το πνεύ­μα θεά­τρου στα βου­νά. Με υπό­δει­ξη της ΠΕΕΑ ιδρύ­ει το «Θεα­τρι­κό όμι­λο της ΕΠΟΝ Θεσ­σα­λί­ας», αντα­πο­κρι­νό­με­νος στο επί­μο­νο αίτη­μα των αγω­νι­στών για θέα­τρο. Το θία­σο απο­τε­λούν επαγ­γελ­μα­τί­ες ηθο­ποιοί, αλλά και ερα­σι­τέ­χνες από τους αντάρ­τες. Μετα­ξύ αυτών, ο συγ­γρα­φέ­ας Γερά­σι­μος Σταύ­ρου, ο ηθο­ποιός Γιώρ­γος Δήμας, οι Βάσης και Αννα Ξένου, ο Νικη­φό­ρος Ρώτας, ο Αλ. Ξένος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο