Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βασίλης Τσιάρτας, τον φασίστα κι’ αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς…

Τον φασί­στα κι’ αν τον πλέ­νεις το σαπού­νι σου χαλάς. Στην περί­πτω­ση μας ο φασί­στας είναι ο παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής Βασί­λης Τσιάρ­τας, γνω­στός για τις ακρο­δε­ξιές και ρατσι­στι­κές του απόψεις.

Το εν λόγω λοι­πόν φασι­στό­μου­τρο, αυτό το «σκου­πί­δι» όπως σωστά το χαρα­κτή­ρι­σαν οι οργα­νω­μέ­νοι οπα­δοί της ΑΕΚ, που ουκ ολί­γες φορές έχει ξερά­σει το ακρο­δε­ξιό του δηλη­τή­ριο στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ξανα­χτύ­πη­σε με ανάρ­τη­σή του στο Twitter.

Πήρε μια φωτο­γρα­φία από το 22ο Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό Διή­με­ρο της ΚΝΕ το 2013, όπου κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα, μικροί πρω­το­πό­ροι χαι­ρε­τούν με υψω­μέ­νη την γροθιά.

tsiartas

«Θέλουν να μας πουν τα κοπρό­σκυ­λα τι σημαί­νει αυτή η φωτο;» έγρα­ψε ο «τζή­με­ρος» του ποδο­σφαί­ρου, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι ο φασι­σμός, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός και η βλα­κεία είναι στοι­χεία αλληλένδετα.

Αξί­ζει τον κόπο να εξη­γή­σεις σε έναν Τσιάρ­τα τι σημαί­νει μια τέτοια φώτο; Κι’ αν ακό­μη του εξη­γή­σεις σάμπως θα κατα­λά­βει και τίποτα;

Είναι, άρα­γε, σε θέση οι «Τσιάρ­τες» αυτού του κόσμου να αντι­λη­φθούν έννοιες όπως ο «αντι­ι­μπε­ρια­λι­σμός», η «ταξι­κή πάλη», η «διε­θνι­στι­κή αλληλεγγύη»;

Ας μεί­νει, λοι­πόν, με την απο­ρία, τον μισαν­θρω­πι­σμό και την κακο­ή­θεια του, ο παλαί­μα­χος ποδο­σφαι­ρι­στής που απο­τε­λεί το ζωντα­νό παρά­δειγ­μα πως μπο­ρεί κάποιος να έχει μεν υπάρ­ξει καλός αθλη­τής, αλλά να είναι σάπιος ως άνθρωπος.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο