Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βασίλισσα Ελισσάβετ — Τη βασιλεία της «πλήρωσαν» με ιδρώτα και αίμα λαοί ανά τη Γη

Πέθα­νε η βασί­λισ­σα Ελισ­σά­βετ σε ηλι­κία 96 χρό­νων. Παρά τη συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια διε­θνών και ελλη­νι­κών μέσων να εξω­ραϊ­σουν τη βασι­λεία και την Ελισ­σά­βετ, η αλή­θεια είναι ότι στο όνο­μά της μαρ­τύ­ρη­σαν λαοί ανά τη Γη, μετα­ξύ των οποί­ων και ο δικός μας αμέ­σως μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση από τους Γερμανούς.

Η βρε­τα­νι­κή αστι­κή τάξη πλια­τσι­κο­λό­γη­σε στο όνο­μά της, άρπα­ξε, έσφα­ξε, έκα­ψε… στις αποι­κί­ες. Η Ελι­σά­βετ, οι Άγγλοι είναι οι νού­με­ρο ένα υπεύ­θυ­νοι για το δρά­μα της Κύπρου την οποία είχαν αποι­κία τους και τυπι­κά μέχρι τη δεκα­ε­τία του 60.

Ενα παρά­σι­το λιγό­τε­ρο. Δυστυ­χώς υπάρ­χουν πολ­λά ακόμη.

Δυστυ­χώς, και στην περί­πτω­ση της Ελισ­σά­βετ τα ελλη­νι­κά ΜΜΕ συμπε­ρι­φέ­ρο­νται ως να να είμαι ακό­μη προ­τε­κτο­ρά­το της Αγγλί­ας. Σαν να πέθα­νε «αγία»…

Όταν πεθαί­νει βασι­λιάς, μη χαί­ρε­σαι λαουτζίκο
Μη λες πως θάν΄ καλύ­τε­ρος ο νυν από τον τέως
Πως θάναι το λυκό­που­λο καλύ­τε­ρο απ΄ τον λύκο.
Τότε μονά­χα να χαρείς: αν θάναι ο τελευταίος.
Κ. Βάρ­να­λης

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο