Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βασίλι Καντίνσκι, ένας από τους θεμελιωτές της αφηρημένης τέχνης

Στις 4 Δεκεμ­βρί­ου 1866 γεν­νιέ­ται ο Βασί­λι Καντίν­σκι. Ρώσος ζωγρά­φος, ένας από τους θεμε­λιω­τές της αφη­ρη­μέ­νης τέχνης. Σπού­δα­σε στο Μόνα­χο και το Βερο­λί­νο και το 1911 μαζί με άλλους ζωγρά­φους ίδρυ­σε την ομά­δα «Γαλά­ζιος καβα­λά­ρης». Από το τέλος της δεκα­ε­τί­ας 1900- 1910 στους πίνα­κες του Καντίν­σκι το αυτό­νο­μο παι­χνί­δι των χρω­μα­τι­κών κηλί­δων και γραμ­μών εκτο­πί­ζει βαθ­μιαία τις εικό­νες της υπαρ­κτής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Στην προ­σπά­θειά του να εδραιώ­σει τις αρχές της «καθα­ρής» ζωγρα­φι­κής, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τη δημιουρ­γι­κή πρά­ξη του καλ­λι­τέ­χνη σαν «αυτο­έκ­φρα­ση και αυτο­α­νά­πτυ­ξη του πνεύ­μα­τος», καθρε­φτί­στη­καν οι ατο­μι­κι­στι­κές και υπο­κει­με­νι­στι­κές τάσεις της αστι­κής κοι­νω­νί­ας του 20ού αιώ­να. Το 1914 ο Καντίν­σκι επέ­στρε­ψε στη Ρωσία. Ηταν ένας από τους οργα­νω­τές του Μου­σεί­ου Ζωγρα­φι­κής Παι­δεί­ας στην Πετρού­πο­λη και του Ινστι­τού­του καλ­λι­τε­χνι­κής παι­δεί­ας στη Μόσχα. Από τα τέλη του 1921 έμε­νε στη Γερ­μα­νία, το 1922 έγι­νε καθη­γη­τής στο Μπα­ου­χά­ουζ και από το 1933 ως το θάνα­τό του, το 1944, έζη­σε στο Παρίσι.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο