Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βγάλουν λάδι» τους ναζί δολοφόνους! Πού το πάνε οι μηχανισμοί του συστήματος;

Η πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής είναι απα­ρά­δε­κτη. …
Ερχε­ται σε ευθεία αντί­θε­ση με τα αντι­φα­σι­στι­κά αισθή­μα­τα της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας του λαού μας, προ­σβάλ­λει βάναυ­σα τα δεκά­δες θύμα­τά της.
Στην ουσία της είναι πλή­ρης απο­δο­χή της υπε­ρα­σπι­στι­κής γραμ­μής των ναζί.
Είναι αντι­γρα­φή μέρους της απο­λο­γί­ας του ναζί αρχη­γού της εγκλη­μα­τι­κής δολο­φο­νι­κής οργά­νω­σης
στις αρχές του Νοέμ­βρη. Και συμπυ­κνώ­νε­ται ούτε λίγο ούτε πολύ σε ένα από αυτά που είχε πει τότε για τη δολο­φο­νία Φύσ­σα. «Είναι η ιστο­ρία ενός ανθρώ­που που δολο­φό­νη­σε έναν άλλο».
Τα ερω­τή­μα­τα είναι πολ­λά και μεγά­λα, αφού τα όσα είπε η εισαγ­γε­λέ­ας δεν «κολ­λά­νε» ούτε με τυπι­κά δικο­νο­μι­κά επιχειρήματα.

💣  Πού το πάνε; Ποιοι επιδιώκουν να «βγάλουν λάδι» τους ναζί δολοφόνους; Ποιοι μηχανισμοί του συστήματος δουλεύουν αυτό το σενάριο;

Βέβαια η πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα δεν περιο­ρί­στη­κε στην υπό­θε­ση Φύσ­σα. Στο ίδιο πνεύ­μα ήταν και η τοπο­θέ­τη­σή της για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες και για την επί­θε­ση σε συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ. Δεν «είδε» στις επι­θέ­σεις αυτές ούτε κίνη­τρα ούτε σχε­δια­σμούς. Μόνο τυχαία, μεμο­νω­μέ­να και ανε­ξή­γη­τα γεγο­νό­τα. Κι έτσι κατέ­λη­ξε ότι δεν υπάρ­χει και εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Εάν υιο­θε­τη­θεί από το δικα­στή­ριο αυτή η προ­κλη­τι­κή πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα, όχι μόνο θα αθω­ω­θούν οι δολο­φό­νοι αλλά — πολύ περισ­σό­τε­ρο — θα δικαιω­θούν. Και θα παρα­δο­θούν στην κοι­νω­νία «άσπι­λοι και αμό­λυ­ντοι», για να συνε­χί­σουν την εγκλη­μα­τι­κή τους δράση.

Εάν υιο­θε­τη­θεί η πρό­τα­ση, θα ανα­γνω­ρι­στεί ότι δεν υπάρ­χει εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, με συγκε­κρι­μέ­νη δομή, κάτι που ταυ­τί­ζε­ται με τον ναζι­στι­κό της χαρα­κτή­ρα. Θα μπο­ρούν ανε­νό­χλη­τοι να συνε­χί­σουν τη δρά­ση τους ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, ενά­ντια σε μετα­νά­στες. Οπως ακρι­βώς έκα­ναν και κάνουν δια­χρο­νι­κά οι ναζι­στι­κές εγκλη­μα­τι­κές οργανώσεις.

Το δικα­στή­ριο ανα­λαμ­βά­νει σοβα­ρή ευθύ­νη. Πρέ­πει να έχει υπό­ψη του ότι την επό­με­νη επί­θε­ση σε μετα­νά­στη, το επό­με­νο μαχαί­ρω­μα, τα επό­με­να ματω­μέ­να κεφά­λια συν­δι­κα­λι­στών, θα τα έχουν βάρος στη συνεί­δη­σή τους αν υιο­θε­τη­θεί η πρό­τα­ση της εισαγγελέα.

Γιατί αν υπάρχουν κάποια ζητήματα που αναδείχθηκαν στη δίκη της Χρυσής Αυγής — και μάλιστα με συντριπτικά στοιχεία — είναι η ναζιστική ιδεολογία της, που είναι το κίνητρο της εγκληματικής δράσης της. Οτι είναι αυτή η ιδεολογία που οπλίζει το χέρι των χρυσαυγιτών να επιτίθενται με μίσος και να δολοφονούν μετανάστες, αντιφασίστες, πρωτοπόρους συνδικαλιστές, κομμουνιστές.

Τι, αλή­θεια, δεν είδε η εισαγ­γε­λέ­ας; Δεν είδε δρά­ση των συμ­μο­ριών — ταγ­μά­των εφό­δου; Δεν είδε τους ύμνους στο ναζι­σμό και τα ρατσι­στι­κά κηρύγ­μα­τα; Δεν είδε τη στρα­τιω­τι­κή εκπαί­δευ­ση, ιεραρ­χία και πει­θαρ­χία; Την από­λυ­τη υπο­τα­γή στον «φύρερ»; Δεν είδε τα αμέ­τρη­τα έγγρα­φα, τις φωτο­γρα­φί­ες, τα βίντεο, τα μηνύ­μα­τα, που απο­κα­λύ­πτουν όλα τα παραπάνω;

Καθαρά και ξάστερα η πρόταση μυρίζει συγκάλυψη, μυρίζει ξέπλυμα.

Δεν έχου­με αυτα­πά­τες και ψευ­δαι­σθή­σεις: Δυνά­μεις του συστή­μα­τος, γέν­νη­μα — θρέμ­μα του οποί­ου είναι οι ναζί, δυνά­μεις του κεφα­λαί­ου και του αστι­κού κρά­τους, τους χρειά­ζο­νται, θέλουν να τους αξιο­ποι­ή­σουν στο παρόν και στο μέλ­λον. Ομως σήμε­ρα τα στοι­χεία φωνά­ζουν, μιλά­νε από μόνα τους και κανείς δεν μπο­ρεί να τα αγνο­ή­σει, παρά μόνο συνει­δη­τά ή εθελοτυφλώντας

Και η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής ανα­δει­κνύ­ει ότι δεν πρέ­πει να υπάρ­χει εφη­συ­χα­σμός.

Το ΚΚΕ είχε διατυπώσει από την αρχή την ανησυχία του για τις κωλυσιεργίες στη δίκη, είχε καταγγείλει τη στάση όλων των αστικών κομμάτων, κυβερνήσεων, τοπικών διοικήσεων που έκαναν πλάτη στους νεοναζί, που «χάιδευαν αυτιά».

Το ΚΚΕ είχε διατυπώσει ακριβώς αυτό, ακόμα και μετά τις εκλογές του Ιούλη του 2019, όταν δεν μπήκαν στη Βουλή. Γιατί, πολύ απλά, το σύστημα που υπηρετούν οι φασίστες πότε τους αμολάει και πότε τους μαζεύει, ανάλογα με τους σχεδιασμούς του.

Το αίτη­μα της κατα­δί­κης και τιμω­ρί­ας των ναζί — φασι­στών, της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης τους, πρέ­πει να ακου­στεί σήμε­ρα ακό­μα πιο δυνα­τά. Ταυ­τό­χρο­να, να δυνα­μώ­σει σε κάθε γει­το­νιά, σε κάθε χώρο δου­λειάς, η πάλη για την απο­μό­νω­ση των φασι­στι­κών — ναζι­στι­κών ιδε­ών και της ρατσι­στι­κής δρά­σης, να απο­μο­νω­θούν όσοι τους κάνουν πλά­τες. Και κυρί­ως να δυνα­μώ­σει η πάλη ενά­ντια στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, που τους γεν­νά και τους θρέφει.

Δεί­τε και Ατέχνως click

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο