Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βγήκαν ξανά απ’ τα λαγούμια τους οι ακροδεξιοί Φαηλο-τζήμεροι

Τον βρώ­μι­κο ρόλο του συστή­μα­τος ενά­ντια στη δρά­ση του ΚΚΕ και του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος ανέ­λα­βε πάλι ο γνω­στός ακρο­δε­ξιός Φαή­λος Κρα­νι­διώ­της σε πάνελ τηλε­ο­πτι­κής εκπομπής.

Ζηλεύ­ο­ντας τις χώρες όπου κάτω από τον μαν­δύα της αντι­δρα­στι­κής πολι­τι­κής των «δύο άκρων» της ΕΕ έχουν απα­γο­ρευ­τεί τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα, ο σεση­μα­σμέ­νος φασί­στας αφού έσκι­σε τα ιμά­τιά του για το δικαί­ω­μα του ναζι­στή Κασι­διά­ρη να συμ­με­τά­σχει στις εκλο­γές, επα­νέ­λα­βε την μπα­ρού­φα που κατέ­θε­σε κιό­λας το κόμ­μα του στον Άρειο Πάγο, περί παρα­βί­α­σης του άρθρου 29 του Συντάγ­μα­τος από το ΚΚΕ, λέγο­ντας ότι «η οργά­νω­ση και η δρά­ση του δεν εξυ­πη­ρε­τεί την ελεύ­θε­ρη λει­τουρ­γία του δημο­κρα­τι­κού πολιτεύματος».

Τόσο τους πονά­νε οι αγώ­νες και η δρά­ση του ΚΚΕ στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων που οι γρα­φι­κοί ακρο­δε­ξιοί υπε­ρα­σπι­στές του συστή­μα­τος ξεθά­βουν όλη τη βρώ­μι­κη μετεμ­φυ­λια­κή ρητο­ρι­κή. Οι άθλιες αυτές θέσεις περί απα­γό­ρευ­σης του ΚΚΕ, παρά την γρα­φι­κό­τη­τα αυτών που τις δια­τυ­πώ­νουν είναι επι­κίν­δυ­νες, καθώς ως συνή­θως τέτοιου είδους τύποι και μορ­φώ­μα­τα ανα­λαμ­βά­νουν το ρόλο του λαού για λογα­ρια­σμό του συστήματος.

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη, ο Φαή­λος απο­κά­λυ­ψε ότι το ακρο­δε­ξιό μόρ­φω­μα που έχει φτιά­ξει με τον άλλο πατε­ντα­ρι­σμέ­νο φασί­στα, τον Τζή­με­ρο, θα δώσει ψήφο ανο­χής σε κυβέρ­νη­ση της ΝΔ…

902.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο