Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βγήκαν τα «μαχαίρια» στον ΣΥΡΙΖΑ — Αμηχανία, κριτική, και μύδροι

Μια μέρα μετά την εσω­κομ­μα­τι­κή εκλο­γι­κή δια­δι­κα­α­σία στον ΣΥΡΙΖΑ και η ατμό­σφαι­ρα μυρί­ζει μπα­ρού­τι με στε­λέ­χη του να αντι­δρούν στις αλλα­γές στα πρό­σω­πα στο κόμ­μα και άλλα να εξα­πο­λύ­ουν μύδρους κατά του νεο­ε­κλε­γέ­ντα προ­έ­δρου. Ενώ η Έφη Αχτσιό­γλου αρνή­θη­κε την προ­σφο­ρά Κασ­σε­λά­κη να ανα­λά­βει όποια θέση θέλει.

Το απο­τέ­λε­σμα προ­κά­λε­σε ποι­κί­λες αντι­δρά­σεις στο εσω­τε­ρι­κό του κόμ­μα­τος, με πιο ενδει­κτι­κές αυτές των Ευ. Τσα­κα­λώ­του, Στ. Τζου­μά­κα, Γ. Στα­θά­κη και του ευρω­βου­λευ­τή Στ. Κού­λο­γλου. Στις δηλώ­σεις τους απά­ντη­σαν στε­λέ­χη που στή­ρι­ξαν τον Στ. Κασ­σε­λά­κη, με τον Π. Πολά­κη να επι­τί­θε­ται από τα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης στον Γ. Στα­θά­κη και τον Ε. Απο­στο­λά­κη να δεί­χνει την πόρ­τα της εξό­δου σε δια­φω­νού­ντες. «Καλό θα είναι να δεχθούν όλοι ότι ο κ. Κασ­σε­λά­κης είναι ο αρχη­γός του κόμ­μα­τος. Αν δεν το κάνουν υπάρ­χουν κι άλλοι δρό­μοι», ανέ­φε­ρε σε συνέ­ντευ­ξή του στον «ΣΚΑΪ».

Αυτά χτες. Σήμε­ρα μύδρους εξα­πέ­λυ­σε ο Ν. Φίλης κατά του Στ. Κασ­σε­λά­κη χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τον σαν κάτι μετα­ξύ Πέπε Γκρί­λο και Τραμπ, ενώ κατη­γό­ρη­σε τον Αλέ­ξη Τσί­πρα ως μόνο υπεύ­θυ­νο για την κατάρ­ρευ­ση του κόμ­μα­τος και τη διά­λυ­ση της ταυ­τό­τη­τάς του.

Σχο­λιά­ζο­ντας την νίκη Κασ­σε­λά­κη, ο Ν. Φίλης σχο­λί­α­σε: «Είμα­στε σε ένα κόμ­μα που την Κυρια­κή αυτήν, ηττή­θη­κε. Ποτέ δεν μιλή­σα­με για τις πρώ­τες δύο ήττες. Η τρί­τη ήττα είναι πιο επώ­δυ­νη, διό­τι ηττη­θή­κα­με από ανθρώ­πους, ένα μεγά­λο μέρος των οποί­ων δεν έχει σχέ­ση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ηττή­θη­κε για τρί­τη φορά, για­τί απε­μπο­λεί την ιστο­ρία του και την δύνα­μη του»

Για τον Αλέ­ξη Τσί­πρα τόνι­σε πως «ευθυ­νό­μα­στε όλοι για την ήττα, ο καθέ­νας στο μέτρο του. Καθο­ρι­στι­κή ήταν η συμ­βο­λή Τσί­πρα στην πτώ­ση του κόμ­μα­τος, όπως και στην άνο­δο του, δεν παρα­γνω­ρί­ζω τίπο­τα. Υπήρ­ξε επι­λο­γή διά­λυ­σης της ταυ­τό­τη­τας του κόμ­μα­τος από τον Τσί­πρα, επι­λο­γή του Τσί­πρα ήταν να υπάρ­ξει αμφι­σβή­τη­ση της εμπι­στο­σύ­νης από την κοινωνία».

Αιχ­μές για όσους ασκούν κρι­τι­κή στον πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος έκα­νε η νέα εκπρό­σω­πός του, Δώρα Αυγέ­ρη μιλώ­ντας στην ΕΡΤ. Ειδι­κά για τον Νίκο Φίλη είπε: «Ο Νίκος Φίλης κάνει αντι­πο­λί­τευ­ση στην κυβέρ­νη­ση Τσί­πρα της οποί­ας ήταν μέλος, και στον ΣΥΡΙΖΑ».

Σήμε­ρα ο Στ. Κασ­σε­λά­κης συνα­ντή­θη­κε με τον Σ. Φάμελ­λο ο οποί­ος παρα­μέ­νει πρό­ε­δρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αμέ­σως μετά ο Στ. Κασ­σε­λά­κης συνα­ντή­θη­κε με την Έφη Αχτσιό­γλου κατά την οποία η βου­λευ­τής της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης δήλω­σε αδυ­να­μία να ανα­λά­βει κάποια θέση, καθώς κι ότι πρό­κει­ται για προ­σω­πι­κή της άποψη.

Με χτε­σι­νή από­φα­ση του Στ. Κασ­σε­λά­κη, νέα εκπρό­σω­πος Τύπου του κόμ­μα­τος θα είναι η Δώρα Αυγέ­ρη, διευ­θυ­ντής του γρα­φεί­ου του νέου προ­έ­δρου ο Μ. Καπνι­σά­κης και διευ­θυ­ντής της ΚΟ κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες ο Γ. Τσίπρας.

Πάντως οι αλλα­γές των προ­σώ­πων στις οποί­ες ήδη προ­χώ­ρη­σε ο πρό­ε­δρος του κόμ­μα­τος έχουν ήδη φέρει αντι­δρά­σεις.  Ο μέχρι τώρα διευ­θυ­ντής της Κ.Ο. Θανά­σης Θεο­χα­ρό­που­λος φέρε­ται να εκφρά­ζει έντο­νη δυσα­ρέ­σκεια για τον τρό­πο της αντι­κα­τά­στα­σής του, καθώς ενη­με­ρώ­θη­κε μέσω διαρ­ρο­ών, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι ο ίδιος είχε εκλε­γεί με ομό­φω­νες απο­φά­σεις της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας και της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομάδας.

Ο Γιάν­νης Ραγκού­σης, στη­ρί­ζο­ντας τον Θανά­ση Θεο­χα­ρό­που­λο, αλλά και τον Στέρ­γιο Καλ­πά­κη, με ανάρ­τη­σή του στο Facebook εκφρά­ζει επί­σης δυσαρέσκεια.

Με ανάρ­τη­σή του και ο Στέρ­γιος Καλ­πά­κης, ανέ­φε­ρε πως ενη­με­ρώ­θη­κε από ιστο­σε­λί­δες για την αντι­κα­τά­στα­σή του από τη Δώρα Αυγέ­ρη, στη θέση του εκπρο­σώ­που Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Γεγο­νός είναι ‑κρί­νο­ντας τόσο από τις δηλώ­σεις Φίλη όσο και από τις αντι­δρά­σεις- ξεκί­νη­σε εμφύ­λιος εντός ΣΥΡΙΖΑ. Χαρα­κτη­ρι­στι­κές είναι οι αντι­δρά­σεις φίλιων στον Κασ­σε­λά­κη ΜΜΕ. ο Documento κάνει λόγο για «(Περι)γραφικός ο Νίκος Φίλης» τον οποίο χαϊ­δεύ­ουν τα κανά­λια: «Κάτι σαν τον Βού­δα της Αρι­στε­ράς. Στην Κίνα χαϊ­δεύ­ουν την κοι­λιά του Βού­δα για καλή τύχη. Τον Νίκο Φίλη τον χαϊ­δεύ­ουν τα κανάλια».

Το ieidisei.gr κάνει λόγο για παρα­λή­ρη­μα Φίλη, και ο Β.Σκ. προ­χω­ρά ένα βήμα πιο πέρα και θέτει ζήτη­μα δια­γρα­φής ή απο­χώ­ρη­σής του.

Το Site της Αυγής δεν έχει σχε­τι­κό με τις δηλώ­σεις θέμα ενώ η (αμή­χα­νη) Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών σε συνο­λι­κό θέμα με τίτλο «Αμη­χα­νία, αιχ­μές, συμ­βου­λές και η επό­με­νη μέρα στον ΣΥΡΙ­ΖΑ-Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία» παρου­σιά­ζει και τις «σκλη­ρές δηλώ­σεις Φίλη».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο