Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βγήκε η απόφαση στη δίκη για την επίθεση με βιτριόλι

Ομό­φω­να ένο­χη για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση και για απεί­θεια κήρυ­ξε με την από­φα­σή του το Μει­κτό Ορκω­τό Δικα­στή­ριο την 37χρονη κατη­γο­ρού­με­νη για την επί­θε­ση με το βιτριόλι.

Το δικα­στή­ριο θα ακού­σει τους συνη­γό­ρους της και θα προ­χω­ρή­σει στην έκδο­ση της από­φα­σής του επί της ποινής.

Αν γίνει δεκτή η εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση θα επι­βλη­θεί ποι­νή 14 χρό­νων κάθειρ­ξης που πρα­κτι­κά θα σημαί­νει παρα­μο­νή στη φυλα­κή για έξι περί­που χρό­νια για την δράστιδα.

Λίγο πριν ο εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας Χαρά­λα­μπος Μαστρα­ντω­νά­κης είχε ζητή­σει λόγο για να απα­ντή­σει στον συνή­γο­ρό της και σε σχε­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα που εκεί­νος προ­έ­βα­λε για να κατα­δεί­ξει τη μη ανθρω­πο­κτό­νο πρό­θε­ση της εντο­λέ­ως του.

«Η κατη­γο­ρού­με­νη δεν ήθε­λε να κατα­στρέ­ψει το πρό­σω­πο της Ιωάν­νας, τη ζωή της κατέ­στρε­ψε. Ρίχνο­ντας στο πρό­σω­πο το καυ­στι­κό υγρό, απο­δέ­χο­νταν ότι μπο­ρεί να το εισπνεύ­σει, να το κατα­πιεί, να πάει στον τρά­χη­λο και να πεθά­νει» είπε ο εισαγ­γε­λέ­ας στη δευ­τε­ρο­λο­γία του και πρό­σθε­σε: «Ήταν εκδί­κη­ση που έφθα­νε ακό­μη και μέχρι την απο­δο­χή του θανάτου».

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο