Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βεβήλωσαν το Εβραϊκό νεκροταφείο Αθηνών με ναζιστικά συνθήματα

Με Ναζι­στι­κά συν­θή­μα­τα και σύμ­βο­λα άγνω­στοι βαν­δά­λι­σαν, κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, τον εξω­τε­ρι­κό τοί­χο του εβραϊ­κού νεκρο­τα­φεί­ου Αθη­νών στην περιο­χή της Νίκαιας.

«Δεν θα τους φοβη­θού­με. Μηδε­νι­κή ανο­χή στο Ναζι­σμό», τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­ση του το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο Ελλά­δος (ΚΙΣΕ).

«Οι οπα­δοί των νεο­να­ζι­στι­κών μορ­φω­μά­των ξανα­κτυ­πούν και υπεν­θυ­μί­ζουν το μίσος τους ενα­ντί­ον των Εβραί­ων», σημειώ­νει το ΚΙΣΕ, επι­ση­μαί­νο­ντας πως «νέο-ναζί βαν­δά­λι­σαν τους εξω­τε­ρι­κούς τοί­χους του Εβραϊ­κού νεκρο­τα­φεί­ου στην Αθή­να με συν­θή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν οι ίδιοι οι ναζί πριν από 80 χρό­νια για να εκτο­πί­σουν εκα­τομ­μύ­ρια Εβραί­ους από τις εστί­ες τους και να εξο­ντώ­σουν 6.000.000 στους θαλά­μους αερί­ων, ανά­με­σά τους 60.000 Έλλη­νες Εβραίους».

Από την πλευ­ρά του, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Στ. Πέτσας τόνι­σε σε ανα­κοί­νω­ση του πως «ο βαν­δα­λι­σμός του εβραϊ­κού νεκρο­τα­φεί­ου στην Αθή­να με ναζι­στι­κά συν­θή­μα­τα προ­κα­λεί τον απο­τρο­πια­σμό κάθε δημο­κρα­τι­κού πολί­τη. Ο ναζι­σμός, ο αντι­ση­μι­τι­σμός και οι οπα­δοί τους δεν έχουν θέση στην Ελλά­δα και δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει καμία ανο­χή απέ­να­ντί τους».

Έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό και τη σύλ­λη­ψη των θρα­σύ­δει­λων δρα­στών διε­νερ­γού­νται από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο