Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βεβήλωση χώρου από τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής καταγγέλλουν οι ΚΟ Καισαριανής του ΚΚΕ

Τη δρά­ση της Χρυ­σής Αυγής που βεβή­λω­σε χώρο στην Και­σα­ρια­νή και συγκε­κρι­μέ­να τις εγκα­τα­στά­σεις του Κέντρου Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης του Υμητ­τού καταγ­γέλ­λουν οι Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις Και­σα­ρια­νής του ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου αναφέρουν: 

«Καταγ­γέλ­λου­με στο λαό της Και­σα­ρια­νής, στις οικο­γέ­νειες των νεκρών, φυλα­κι­σμέ­νων και βασα­νι­σμέ­νων της ναζι­στι­κής θηριω­δί­ας τη θρα­σύ­δει­λη εμφά­νι­ση των απο­γό­νων των ναζί στην Και­σα­ρια­νή, µε τη μορ­φή εμε­τι­κών αντι­κομ­μου­νι­στι­κών συν­θη­μά­των που λέρω­σαν τις εγκα­τα­στά­σεις του Κέντρου Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης του Υμητ­τού. Λίγα μέτρα από το μνη­μείο “των 7” της Μάχης της Και­σα­ρια­νής, στους πρό­πο­δες του βου­νού, διά­λε­ξαν τα απο­βρά­σμα­τα της Ιστο­ρί­ας, η “σπο­ρά των ηττη­μέ­νων του 1945” για να βγουν απ΄τις τρύ­πες τους.

Οι εγκλη­μα­τί­ες δολο­φό­νοι της Χρυ­σής Αυγής που δολο­φό­νη­σαν τον Παύ­λο Φύσ­σα και χτυ­πά­νε άναν­δρα εργά­τες και μετα­νά­στες είναι τα μαντρό­σκυ­λα της αστι­κής τάξης, ο ύπου­λος τρο­μο­κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός του μεγά­λου κεφα­λαί­ου που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ενα­ντί­ον όσων αγω­νί­ζο­νται για τα δικαιώ­μα­τά τους. Ένα τους νοιά­ζει: Ο λαός στην εξα­θλί­ω­ση και διαι­ρε­μέ­νος και τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων σίγου­ρα και ιερά. Χαφιέ­δες και κου­κου­λο­φό­ροι ήταν και είναι οι νοσταλ­γοί του Χίτλερ, οι από­γο­νοι των ταγ­μα­τα­σφα­λι­τών και Χιτών.

Ο λαός δεν ξεχνά πως όταν κάποιοι φόρα­γαν κου­κού­λες και έστελ­ναν στο εκτε­λε­στι­κό από­σπα­σμα Έλλη­νες αγω­νι­στές, οι κομ­μου­νι­στές έδι­ναν τη ζωή τους για τη λευ­τε­ριά της πατρίδας.

Έχουν σοβα­ρή πολι­τι­κή ευθύ­νη όσοι σήμε­ρα ψαρεύ­ουν στα θολά νερά του εθνι­κι­σμού, όσοι υπο­κρι­τι­κά καλούν σε αντι­φα­σι­στι­κά μέτω­πα ενώ συνα­γε­λά­ζο­νται μαζί τους σε επί­ση­μες κρα­τι­κές και τοπι­κές εκδη­λώ­σεις, όσοι ανα­πα­ρά­γουν τη θεω­ρία “των δύο άκρων” που επί­ση­μα καθο­δη­γεί η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, όσο καθυ­στε­ρεί η δίκη της Χρυ­σής Αυγής. Έτσι απο­θρα­σύ­νο­νται οι φασίστες.

Ο λαός της Και­σα­ρια­νής γνω­ρί­ζει ιστο­ρία. Η ηρω­ι­κή ιστο­ρία αυτού του τόπου που χαρά­χτη­κε στους τοί­χους του Σκο­πευ­τη­ρί­ου, που ξεδι­πλώ­νε­ται στο Μου­σείο της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης της πόλης µας είναι ποτι­σμέ­νη µε το αίμα των κομ­μου­νι­στών και δεν λερώ­νε­ται µε μαύ­ρη μπο­γιά. Το εθνι­κι­στι­κό φασι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο να ξεβρα­στεί από κάθε σπί­τι εργά­τη και βιοπαλαιστή.

Οι φασί­στες θα έχουν την ίδια τύχη µε τους πολι­τι­κούς τους προ­γό­νους σε µία προς µία τις μάχες που έδω­σε ο ΕΛΑΣ στα σοκά­κια της Και­σα­ρια­νής: Ο λαός µας µε την πάλη του θα τους απο­μο­νώ­σει, θα υψώ­σει τεί­χος και θα τους πετά­ξει έξω από τις γει­το­νιές µας και κάθε λαϊ­κή γει­το­νιά. Θα τους στεί­λει μια και καλή εκεί που ανή­κουν: Στο σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της ιστο­ρί­ας, μαζί µε τα αφε­ντι­κά τους.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας 100 ολό­κλη­ρα χρό­νια τώρα έχει απο­δεί­ξει πως δεν λογα­ριά­ζει αγώ­νες και θυσί­ες όταν υπε­ρα­σπί­ζε­ται το δίκιο του λαού. Δίνει όλες του τις δυνά­μεις ώστε από τον σκλη­ρό ταξι­κό πόλε­µο ενά­ντια στο κεφά­λαιο να βγει νικη­τής ο εργα­ζό­με­νος λαός. Σ’ αυτόν το δρό­μο συνεχίζουμε».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο