Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βελιγράδι: Κοινή αντιΝΑΤΟική διαδήλωση Σέρβων και Ελλήνων κομμουνιστών (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Κοι­νή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα διορ­γά­νω­σαν χθες, Σάβ­βα­το 26 Μάρ­τη, στο Βελι­γρά­δι, Σέρ­βοι και Έλλη­νες κομ­μου­νι­στές με την ευκαι­ρία της συμπλή­ρω­σης 23 χρό­νων από τους ΝΑΤΟι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς στη Γιουγκοσλαβία.

Το παρόν έδω­σαν μέλη και φίλοι του Νέου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, της Ένω­σης Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας της Γιου­γκο­σλα­βί­ας (SKOJ), του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Η εκδή­λω­ση έλα­βε χώρα μπρο­στά από το εμβλη­μα­τι­κό κτή­ριο του Γιου­γκο­σλα­βι­κού Υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας το οποίο είχε υπο­στεί εκτε­τα­μέ­νες ζημιές από νατοι­κές βόμ­βες στον πόλε­μο του 1999.

Στην δια­δή­λω­ση παρέ­στη­σαν μέλη της ΤΟ Εκπαι­δευ­τι­κών-Καλ­λι­τε­χνών της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής που πραγ­μα­το­ποιούν εκδρο­μή στην πρω­τεύ­ου­σα της Σερβίας.

Χαι­ρε­τι­σμό εκ μέρους του Νέου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γιου­γκο­σλα­βί­ας απή­υ­θυ­νε ο Αλε­ξά­νταρ Μπάν­τζα­νακ ο οποί­ος ευχα­ρί­στη­σε τους συντρό­φους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για την διε­θνι­στι­κή τους αλλη­λεγ­γύη απέ­να­ντι στον λαό της Σερ­βί­ας, ενώ τόνι­σε την ανα­γκαιό­τη­τα της αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κής πάλης ιδιαί­τε­ρα σε μια περί­ο­δο που μαί­νε­ται ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία. Επί­σης, χαι­ρε­τι­σμό στους συγκε­ντρω­μέ­νους απή­υ­θυ­νε και εκπρό­σω­πος της ΚΕ του ΚΚΕ υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τα Νατοι­κά εγκλή­μα­τα στη Γιου­γκο­σλα­βία, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας την βάρ­βα­ρη φύση του ιμπεριαλισμού.

Η εκδή­λω­ση έλη­ξε με επα­να­στα­τι­κά-παρ­τι­ζά­νι­κα τρα­γού­δια στα σέρ­βι­κα και τα ελλη­νι­κά ενώ οι συγκε­ντρω­μέ­νοι τρα­γού­δη­σαν με υψω­μέ­νες γρο­θιές την «Διε­θνή».

Πηγή: idcommunism.com

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο