Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στη Δροσιά Αχαΐας — Οριοθετημένη η φωτιά στην Ελεκίστρα

Δύο πυρο­σβε­στι­κά αερο­πλά­να και δύο ελι­κό­πτε­ρα άρχι­σαν να πραγ­μα­το­ποιούν με το πρώ­το φως της ημέ­ρας συνε­χείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρι­νο μέτω­πο στη Δρο­σιά Αχα­ΐ­ας, όπου, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, η εικό­να της φωτιάς είναι βελτιωμένη.

Παράλ­λη­λα, τη δική τους μάχη με τις φλό­γες δίνουν και οι επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις, που απο­τε­λού­νται από 180 πυρο­σβέ­στες με οκτώ ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και 48 οχή­μα­τα, ώστε να τεθεί υπό έλεγ­χο η φωτιά που καί­ει από χθες το πρωί.

Επί­σης, καθ’ όλη την διάρ­κεια της νύχτας οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις κατά­φε­ραν να κρα­τή­σουν τις φλό­γες μακριά από κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, ειδι­κά στην περιο­χή από Κάτω Δρο­σιά προς Δρο­σιά, όπου η κατά­στα­ση ήταν πιο δύσκολη.

Εν τω μετα­ξύ, όπως ανέ­φε­ρε στο Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ο δήμαρ­χος Ερυ­μάν­θου, Θεό­δω­ρος Μπα­ρής, «η εικό­να της φωτιάς είναι καλύ­τε­ρη σήμε­ρα το πρωί, αλλά υπάρ­χουν διά­σπαρ­τες εστί­ες, οι οποί­ες όμως δεν απει­λούν κατοι­κη­μέ­νες περιοχές».

Ακό­μη, σύμ­φω­να με τον δήμαρ­χο, «η έντα­ση των ανέ­μων έχει μειω­θεί και επι­χει­ρούν συνε­χώς οι ενα­έ­ριες και επί­γειες πυρο­σβε­στι­κές δυνάμεις».

Ανα­φο­ρι­κά με τις ζημιές από τη φωτιά, ο δήμαρ­χος είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «προ­φα­νώς και υπάρ­χουν ζημιές, οι οποί­ες θα αρχί­σουν να φαί­νο­νται ξεκά­θα­ρα από σήμερα».

Όσον αφο­ρά την πυρ­κα­γιά στην περιο­χή Ελε­κί­στρα της Πάτρας, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, είναι οριο­θε­τη­μέ­νη, αλλά εξα­κο­λου­θούν να επι­χει­ρούν πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις μέχρι την πλή­ρη κατά­σβε­σή της.

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο