Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βελόπουλος: Ψαρεύει στα θολά νερά του χρυσαυγιτισμού, απειλώντας την Αλβανία μέχρι και με… πόλεμο!

Λίγες μόλις μέρες μετά τις αρλού­μπες του περί… «πανα­γιάς γκέι­σας» στο ντι­μπέιτ των πολι­τι­κών αρχη­γών και ενό­ψει των επερ­χό­με­νων εκλο­γών, ο Κ. Βελό­που­λος ξανα­χτυ­πά με νέα προ­σπά­θεια να «ψαρέ­ψει» στα θολά νερά της μαύ­ρης ακροδεξιάς.

Με αφορ­μή την απα­ρά­δε­κτη σύλ­λη­ψη και προ­φυ­λά­κι­ση του υπο­ψή­φιου δημάρ­χου Χιμά­ρας Φ. Μπε­λέ­ρη από τις αλβα­νι­κές αρχές, ο πρό­ε­δρος της «Ελλη­νι­κής Λύσης» ανήρ­τη­σε βίντεο στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης στο οποίο, ούτε λίγο, ούτε πολύ, εξα­πο­λύ­ει επί­θε­ση στη γει­το­νι­κή χώρα, απει­λώ­ντας μέχρι και με… στρα­τιω­τι­κά μέσα.

Στο μήνυ­μα του, ο τυχο­διώ­κτης ακρο­δε­ξιός πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑ.Ο.Σ, κλεί­νει λέγο­ντας αυτο­λε­ξεί: «Και αν χρεια­στεί, υπάρ­χουν κι’ άλλοι τρό­ποι για σοβα­ρά κρά­τη να επι­βάλ­λουν το διε­θνές δίκαιο». Δηλα­δή, εμμέ­σως πλην σαφώς, ο Βελό­που­λος προ­τεί­νει ενδε­χό­με­νη στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση της Ελλά­δα­ςε­νά­ντια  στην Αλβανία.

Για ακό­μη μια φορά, θέλο­ντας να κλέ­ψει ψήφους από το ορφα­νό ακρο­α­τή­ριο της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής και του ναζι­στή Κασι­διά­ρη, ο επι­κε­φα­λής της «Ελλη­νι­κής Λύσης» επεν­δύ­ει στον εθνι­κι­σμό και το μιλιταρισμό.

Αλλά, τι μπο­ρεί να περι­μέ­νει κανείς από έναν τύπο, που για να προ­σελ­κύ­ει πελά­τες και τηλε­ο­πτι­κό κοι­νό, πωλού­σε μέχρι και… επι­στο­λές του Ιησού.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο