Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Έδιωξαν με τις κλωτσιές τον πραξικοπηματία Χ. Γκουαϊδό από εστιατόριο (VIDEO)

Την… «αγά­πη» του λαού της Βενε­ζου­έ­λας ένιω­σε ο επί­δο­ξος πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας-μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ Χουάν Γκουαϊ­δό κατά την διάρ­κεια περιο­δεί­ας του στην πόλη Σαν Κάρ­λος της πολι­τεί­ας Κοχέδες.

Κατά την είσο­δό του σε εστια­τό­ριο της περιο­χής, ο Γκουαϊ­δό έγι­νε δέκτης ύβρε­ων και προ­πη­λα­κι­σμών από οπα­δούς του κυβερ­νώ­ντος σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος, ενώ δεν έλλει­ψαν και οι… ιπτά­με­νες καρέ­κλες που στό­χευαν την κου­στω­δία του ακρο­δε­ξιού αυτο­α­να­κυ­ρη­χθέ­ντος «μετα­βα­τι­κού προέδρου».

Σε μήνυ­μα του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο Χ. Γκουαϊ­δό κατη­γό­ρη­σε την τοπι­κή ηγε­σία του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος (PSUV) που, σύμ­φω­να με τον ίδιο, «ηγού­νταν μικρών βίαιων ομάδων».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Γκουαϊ­δό, έχο­ντας την στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, επι­χεί­ρη­σε το 2019 την ανα­τρο­πή της νόμι­μα εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης της χώρας, χωρίς ωστό­σο να επι­τύ­χει τον σκο­πό του. Έχει ανα­γω­ρι­στεί από την Ουά­σινγ­κτον ως «μετα­βα­τι­κός πρό­ε­δρος» της Βενε­ζου­έ­λας και χαί­ρει της υπο­στή­ρι­ξης κυβερ­νή­σε­ων χωρών της Ε.Ε, όπως μετα­ξύ άλλων της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο