Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Αντικομμουνιστικό παραλήρημα από κυβερνητικό βουλευτή στην Εθνοσυνέλευση

Το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα βου­λευ­τή του κυβερ­νώ­ντος Ενω­μέ­νου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PSUV) καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, ο βου­λευ­τής του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού PSUV Πέδρο Καρέ­νιο εξα­πέ­λυ­σε συκο­φα­ντι­κή επί­θε­ση, εντός της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης, ενά­ντια στον γενι­κό γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας και βου­λευ­τή Όσκαρ Φιγκέρα.

Ο Φιγκέ­ρα μόλις είχε τελειώ­σει την ομι­λία του, στην οποία άσκη­σε σφο­δρή κρι­τι­κή στην κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο για τις πρό­σφα­τες συμ­φω­νί­ες που συνυ­πέ­γρα­ψε με την ακρο­δε­ξιά, φιλο­α­με­ρι­κά­νι­κη αντι­πο­λί­τευ­ση στο Μεξι­κό. Τον λόγο αμέ­σως πήρε ο βου­λευ­τής του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος Πέδρο Καρέ­νιο εξα­πο­λύ­ο­ντας υβρι­στι­κούς χαρα­κτη­ρι­σμούς και συκο­φα­ντί­ες κατά του Φιγκέρα.

Ο Καρέ­νιο χαρα­κτή­ρι­ζε «χαφιέ της CIA» και «έμμι­σθο του State Department» τον κομ­μου­νι­στή ηγέ­τη, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι ο αντι­κομ­μου­νι­σμός έχει ριζώ­σει για τα καλά στο κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας. Δεν πάει και­ρός άλλω­στε από τότε που ο ίδιος ο πρό­ε­δρος Νικο­λάς Μαδού­ρο επι­τέ­θη­κε στο ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας με την συκο­φα­ντία ότι εξυ­πη­ρε­τεί αντε­θνι­κά συμφέροντα.

Στην ανα­κοί­νω­ση του, το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας επι­ση­μαί­νει μετα­ξύ άλλων: «Για το PCV είναι ξεκά­θα­ρο ότι αυτή η παρά­λο­γη και συκο­φα­ντι­κή δήλω­ση του “ευγε­νούς” Καρέ­νιο ενα­ντί­ον του βου­λευ­τή Φιγκέ­ρα, όπως επί­σης και άλλες δηλώ­σεις που έχουν γίνει από τον Χόρ­χε Ροντρί­γκες (πρό­ε­δρος της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης) και άλλα μέλη της κυρί­αρ­χης ελίτ, είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μέρος μιας συνε­χι­ζό­με­νης επί­θε­σης ενα­ντί­ον του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και των δυνά­με­ων που της «Λαϊ­κής Επα­να­στα­τι­κής Εναλ­λα­κτι­κής» (APR) που ενώ­θη­καν πριν ένα χρό­νο. Αυτές οι επι­θέ­σεις δεν είναι τυχαί­ες ούτε έγι­ναν σε μια στιγ­μή έντο­νης συζή­τη­σης. Είναι μέρος της κλι­μά­κω­σης μιας συστη­μα­τι­κής επί­θε­σης ενα­ντί­ον του κόμ­μα­τος της εργα­τι­κής τάξης της Βενε­ζου­έ­λας, η οποία επι­διώ­κει να δυσφη­μί­σει την στα­θε­ρή και σαφή θέση του ενά­ντια στη νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρη πορεία που ακο­λου­θεί η κυβέρ­νη­ση και η ηγε­σία του PSUV».

Πρέ­πει να σημειω­θεί ότι ενώ όλες οι ομι­λί­ες των βου­λευ­τών μετα­δί­δο­νταν ζωντα­νά από κρα­τι­κούς τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς (VTV, ANTV), η παρέμ­βα­ση του κομ­μου­νι­στή βου­λευ­τή Όσκαρ Φιγκέ­ρα δεν μετα­δό­θη­κε. Αντί­θε­τα, η… ζωντα­νή σύν­δε­ση απο­κα­τα­στά­θη­κε όταν ξεκί­νη­σε το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του Καρένιο.

ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας: «Συμ­φω­νία μετα­ξύ ελίτ» οι συνο­μι­λί­ες Μαδού­ρο-αντι­πο­λί­τευ­σης στο Μεξικό

Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας: «Πρό­ε­δρε Μαδού­ρο, είσαι με την εργα­τι­κή τάξη ή με τους καπιταλιστές;»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο