Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Αποποινικοποιήθηκε η ομοφυλοφιλία στο στρατό

Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Βενε­ζου­έ­λας ακύ­ρω­σε χθες, Πέμ­πτη, αμφι­λε­γό­με­νο άρθρο του στρα­τιω­τι­κού ποι­νι­κού κώδι­κα, το οποίο προ­έ­βλε­πε ποι­νή έως και τρία χρό­νια φυλά­κι­ση για τους ομοφυλόφιλους.

Το Δικα­στή­ριο «ακύ­ρω­σε τη διά­τα­ξη που περι­λαμ­βα­νό­ταν στο άρθρο 565 του στρα­τιω­τι­κού ποι­νι­κού κώδι­κα λόγω έλλει­ψης επαρ­κούς νομι­κής σαφή­νειας σε ό,τι αφο­ρά τη συμπε­ρι­φο­ρά που έχει στό­χο να τιμω­ρή­σει», όπως ανα­φέ­ρε­ται στον ιστό­το­πό του.

«Η εν λόγω διά­τα­ξη, την οποία έχουν επι­κρί­νει διε­θνείς οργα­νι­σμοί, προ­βλέ­πει ποι­νή φυλά­κι­σης έως και τριών ετών για τους στρα­τιω­τι­κούς που επι­δί­δο­νται ‘σε σεξουα­λι­κές πρά­ξεις παρά φύση’, χωρίς να διευ­κρι­νί­ζει τι αφο­ρούν αυτές οι πρά­ξεις», πρό­σθε­σε το Δικαστήριο.

Παράλ­λη­λα έκρι­νε ότι η διά­τα­ξη «δεν συνά­δει με το Σύνταγ­μα ή τους διε­θνείς οργα­νι­σμούς (…) διό­τι είναι αντί­θε­τη στη θεμε­λιώ­δη αρχή της δια­σφά­λι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων».

Παρά τις πολ­λές μεταρ­ρυθ­μί­σεις που έχουν γίνει στον στρα­τιω­τι­κό ποι­νι­κό κώδι­κα, η πιο πρό­σφα­τη από τις οποί­ες τον Σεπτέμ­βριο του 2021, το άρθρο 565 παρέ­με­νε ίδιο, παρά τις εκκλή­σεις ακτι­βι­στών να καταργηθεί.

Οργα­νώ­σεις προ­ά­σπι­σης των δικαιω­μά­των της ΛΟΑΤΚΙ+ κοι­νό­τη­τας σε αυτή τη συντη­ρη­τι­κή χώρα της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής χαι­ρέ­τι­σαν την από­φα­ση του Ανώ­τα­του Δικαστηρίου.

«Έπει­τα από τόσα χρό­νια μαχών κατα­φέ­ρα­με να ακυ­ρω­θεί το άρθρο», δήλω­σε ο ακτι­βι­στής Λεάν­δρο Βολόρια.

Στρα­τιω­τι­κός που είχε απο­τα­χθεί όταν έγι­νε γνω­στό ότι είναι ομο­φυ­λό­φι­λος δήλω­σε ότι η ακύ­ρω­ση του άρθρου τού ανοί­γει τον δρό­μο για να επι­στρέ­ψει στον στρατό.

«Πρέ­πει τώρα να εκτι­μη­θεί αν, δεδο­μέ­νης της κατά­στα­σης, μπο­ρώ να επι­στρέ­ψω. Του­λά­χι­στον δεν θα φοβά­μαι πια», επεσήμανε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο