Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Ας μιλήσουμε για την «ανθρωπιστική βοήθεια»

Ας μιλή­σου­με για την «ανθρω­πι­στι­κή βοήθεια»:Σύμφωνα με τα Ηνω­μέ­να Έθνη  υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι φτω­χοί άνθρω­ποι στις ΗΠΑ από ό,τι στη Βενε­ζου­έ­λα. Περί­που 40.000.000 ζουν σε συν­θή­κες φτώ­χειας, 18.500.000 σε ακραί­ες συν­θή­κες φτώ­χειας και 5.300.000 ζουν σε ακραί­ες συν­θή­κες φτώ­χειας κάτω από τον τρί­το κόσμο.

Και αν αυτά είναι ψυχροί αριθ­μοί ας δού­με τι συμ­βαί­νει σήμερα:

Σύμ­φω­να με την “Ένω­ση Αστέ­γων” του Σικά­γο ο αριθ­μός των αστέ­γων έχει φτά­σει τις 80.000. Πολ­λοί πέθα­ναν από το κρύο μην έχο­ντας που να προφυλαχθούν.

Η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια που στέλ­νει ο Τραμπ στην Βενε­ζου­έ­λα σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία καλύ­πτει την τρο­φή 20.000 ανθρώπων.

Ο Τραμπ και τα μονο­πώ­λια που εκπρο­σω­πεί δεν έχουν όμως κάτι να πάρουν από τους άστε­γους ενώ έχουν να πάρουν πάρα πολ­λά από τον πλού­το του λαού της Βενεζουέλας.

Τις τελευ­ταί­ες ώρες εντεί­νο­νται οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για επέμ­βα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα με όχη­μα την ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια. Η προ­πα­γαν­δι­στι­κή χρή­ση της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας και το ψεύ­τι­κο κλά­μα είναι ο μοχλός ιμπε­ρια­λι­στι­κής διείσ­δυ­σης (όπως άλλω­στε έγι­νε και με την επι­λε­κτι­κή επί­κλη­ση των «ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» στο παρελ­θόν). Ας θυμη­θού­με τι μάθα­με μετά για τα ανύ­παρ­κτα χημι­κά του Σαντάμ ή τον δικτά­το­ρα Μιλοσεβιτς.

Βενε­ζου­έ­λα: Αλή­θειες και ψέματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο