Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Επίθεση της αστυνομίας σε διαδήλωση εργαζόμενων — Απαγωγή συνδικαλιστή από τις μυστικές υπηρεσίες

Στην απε­λευ­θέ­ρω­ση του κομ­μου­νι­στή συν­δι­κα­λι­στή Ανχέλ Καστί­γιο (φωτό) προ­χώ­ρη­σαν το από­γευ­μα της Πέμ­πτης 21 Ιού­νη, οι αρχές της Βενε­ζου­έ­λας σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος. Η αστυ­νο­μία είχε απα­γά­γει τον Καστί­γιο νωρί­τε­ρα την ίδια μέρα, κατά την διάρ­κεια δια­δή­λω­σης εργα­ζό­με­νων του δημό­σιου τομέα στο Καράκας.

Σύμ­φω­να με το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV), ο συν­δι­κα­λι­στής συνε­λή­φθη από αστυ­νο­μι­κούς και μετα­φέρ­θη­κε στα γρα­φεία της Μπο­λι­βα­ρια­νής Μυστι­κής Υπη­ρε­σί­ας (SEBIN), στο δια­βό­η­το κτί­ριο «El Helicoide», για εξα­κρί­βω­ση στοι­χεί­ων και ανά­κρι­ση. Ο Καστί­γιο φέρε­ται να ρωτή­θη­κε για την σχέ­ση του με άλλους ηγέ­τες του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος που πρω­το­στα­τούν στην οργά­νω­ση κινη­το­ποι­ή­σε­ων κατά της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης Μαδούρο.

Σημειώ­νε­ται ότι δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας επι­τέ­θη­καν την Πέμ­πτη σε συγκέ­ντρω­ση εργα­ζό­με­νων έξω από τα γρα­φεία του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, τραυ­μα­τί­ζο­ντας πολ­λούς από τους παρευ­ρι­σκό­με­νους όπως μετα­ξύ όλων το μέλος της ΚΕ Αντε­λαί­ντα Ζέρπα.

Το επει­σό­διο της ολι­γό­ω­ρης απα­γω­γής και ανά­κρι­σης του Ανχέλ Καστί­γιο, καθώς και η απρό­κλη­τη επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας στην δια­δή­λω­ση των εργα­ζό­με­νων, έρχε­ται να προ­στε­θεί στην ολο­έ­να και κλι­μα­κού­με­νη επι­θε­τι­κό­τη­τα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κής κυβέρ­νη­σης του PSUV απέ­να­ντι στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και το εργα­τι­κό-συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνημα.

Σε συνέ­ντευ­ξή του, πριν λίγους μήνες, το μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας Πέδρο Έου­σε σημεί­ω­νε, μετα­ξύ άλλων, πως «ενι­σχύ­ε­ται ο δεσπο­τι­κός, αντι­δη­μο­κρα­τι­κός, αντερ­γα­τι­κός και αντι­κομ­μου­νι­στι­κός χαρα­κτή­ρας της άρχου­σας ελίτ» η οποία έχει τον κυνι­σμό να τα πράτ­τει όλα αυτά στο όνο­μα του «σοσια­λι­σμού». Δια­βά­στε βασι­κά σημεία της συνέ­ντευ­ξης στο ακό­λου­θο link:

ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας: «Η κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο δεν είναι σοσια­λι­στι­κή – Ουδέ­πο­τε υπήρ­ξε σοσια­λι­σμός στη χώρα»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο