Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Κρίσιμες ώρες — Σε μάχη κατά όλων των πραξικοπηματιών καλεί ο Μαδούρο — Ετοιμάζουν ιδιωτικό στρατό για Γκουαϊδό

Την ώρα που ο αχυ­ράν­θρω­πος των ΗΠΑ συνε­χί­ζει τις πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κές ενέρ­γειες, καλώ­ντας σε «απερ­γί­ες», ο πρό­ε­δρος της χώρας Νικο­λάς Μαδού­ρο, μιλώ­ντας ενώ­πιον στρα­τιω­τών και πολι­το­φυ­λά­κων, κάλε­σε σε έντα­ση της μάχης «κατά όλων των πρα­ξι­κο­πη­μα­τιών», την ώρα που και χθες, ο λαός της Βενε­ζου­έ­λας, δια­τρά­νω­σε την αντί­θε­σή του στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμβαση.

Την ίδια ώρα, με τη μέθο­δο των καλά προ­σεγ­μέ­νων διαρ­ρο­ών η Ουά­σιγ­κτον δημιουρ­γεί κλί­μα με στό­χο την τρο­μο­κρά­τη­ση του λαού της Βενε­ζου­έ­λας και ο Ντό­ναλντ Τράμπ, απει­λεί και πάλι ανοι­κτά με επέμ­βα­ση. Η Ρωσία κάνει λόγο για «ασυμ­βα­τό­τη­τα των θέσε­ων» ΗΠΑ — Ρωσί­ας για την Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Μαδούρο κάλεσε το στρατό να αγωνιστεί εναντίον «όλων των πραξικοπηματιών»

Ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας, Νικο­λάς Μαδού­ρο, κάλε­σε σήμε­ρα τις ένο­πλες δυνά­μεις της Βενε­ζου­έ­λας (FANB), να υπε­ρα­σπι­στούν την ειρή­νη και το Σύνταγ­μα της χώρας.

«Οι FANB, βρί­σκο­νται ενώ­πιον όλου του κόσμου και έχουν την ευκαι­ρία να δώσουν ένα ιστο­ρι­κό μάθη­μα, σε όλους όσοι επι­βου­λεύ­ο­νται την ειρή­νη και το σύνταγ­μα της χώρας. Να δεί­ξουν ότι στη Βενε­ζου­έ­λα, υπάρ­χουν οι Ένο­πλες Δυνά­μεις, στα­θε­ρές και ενω­μέ­νες όσο ποτέ άλλο­τε για να νική­σουν όλους τους επί­δο­ξους πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες, που που­λιού­νται για λίγα δολά­ρια στην Ουά­σιγ­κτον», δήλω­σε μετα­ξύ άλλων.

Κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας του που μετα­δό­θη­κε απευ­θεί­ας από το ραδιό­φω­νο και την τηλε­ό­ρα­ση σημεί­ω­σε ότι το μέλ­λον της Βενε­ζου­έ­λας είναι ειρη­νι­κό, με το λαό της ενω­μέ­νο για να επι­λυ­θούν τα προ­βλή­μα­τα που προ­κα­λεί η επέμ­βα­ση των ΗΠΑ και των υπο­στη­ρι­κτών τους. «Πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­σου­με την προ­δο­σία και τους πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες. Η εντο­λή έχει δοθεί: Οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες πρέ­πει να ανα­χαι­τι­στούν», σημείωσε.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε τη λήψη «έσχατου μέτρου»

Το ενδε­χό­με­νο ανοι­κτής επέμ­βα­σης των ΗΠΑ επα­νέ­φε­ρε με δηλώ­σεις του στο αμε­ρι­κα­νι­κό δίκτυο «Fox Business», ο Ντό­ναλντ Τραμπ, ο οποί­ος μετα­ξύ άλλων έκα­νε λόγο για λήψη ακό­μα και «έσχα­του μέτρου».

«Υπάρ­χουν πολ­λές επι­λο­γές ανοι­χτές», είπε, σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία, συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι «μερι­κές από αυτές (τις επι­λο­γές) δεν μου αρέ­σει καν να τις ανα­φέ­ρω, για­τί είναι αρκε­τά σκληρές».

«Είναι ένα απί­στευ­το χάλι (…) οπό­τε κάτι θα πρέ­πει να γίνει. Πολ­λά πράγ­μα­τα θα γίνο­νται την επό­με­νη εβδο­μά­δα — και συντο­μό­τε­ρα από αυτό. Θα δού­με τι θα συμ­βεί», ανέ­φε­ρε ακό­μα ο Τράμπ,

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος υπο­σχέ­θη­κε να συνε­χί­σει την υπο­στή­ρι­ξη στον αχυ­ράν­θρω­πό του, Χουάν Γκουαϊδό.

«Ασυμβίβαστες» οι θέσεις ΗΠΑ — Ρωσίας

Στο μετα­ξύ, ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Λαβρόφ απέρ­ρι­ψε ως ανα­λη­θείς τις δηλώ­σεις αξιω­μα­τού­χων των ΗΠΑ, σύμ­φω­να με τους οποί­ους η Μόσχα έχει καλέ­σει τον πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας να μην εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα εν μέσω της συνε­χι­ζό­με­νης ανα­τα­ρα­χής εκεί, όπως μετα­δί­δει το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων RIA.

Σύμ­φω­να με το RIA, ο Λαβρόφ είπε ακό­μη πως η Ρωσία και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχουν ασύμ­βα­τες θέσεις για τη Βενε­ζου­έ­λα, αλλά συμ­φώ­νη­σαν να συνε­χί­σουν τις συνομιλίες.

Για δημιουργία «ιδιωτικού στρατού» για τον Γκουαϊδό κάνουν λόγο τα ΜΜΕ

Την ίδια ώρα, το ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Reuters», κάνει λόγο για επι­χεί­ρη­ση στη­σί­μα­τος ενός ιδιω­τι­κού στρα­τού, απο­τε­λού­με­νου από 4 έως 5 χιλιά­δες μισθο­φό­ρους, που θα στα­λούν στη Βενε­ζου­έ­λα, για να στη­ρί­ξουν τον αχυ­ράν­θρω­πο των ΗΠΑ, Χουάν Γκουαϊδό.

Πίσω από το εγχεί­ρη­μα, βρί­σκε­ται ο Έρικ Πρίνς, ιδιο­κτή­της της δια­βό­η­της εται­ρεί­ας μισθο­φό­ρων «Blackwater» (νυν «Academi»), που δολο­φο­νού­σε αμά­χους στο Ιράκ, όπου δρού­σε ως «εργο­λά­βος» ασφα­λεί­ας του αμε­ρι­κα­νι­κού στρατού.

Σύμ­φω­να με τα δημο­σιεύ­μα­τα, ο Πρίν σχε­διά­ζει να χρη­μα­το­δο­τή­σει τους μισθο­φό­ρους από τα χρή­μα­τα και τα περιου­σια­κά στοι­χεία της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας, που έχουν δεσμευ­τεί στις ΗΠΑ, στο πλαί­σιο των κυρώ­σε­ων που έχει επι­βά­λει η Ουάσιγκτον.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο