Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Με το πραξικόπημα των ΗΠΑ συντάσσονται κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και Χρυσή Αυγή

Με δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις στη ρητο­ρι­κή τους αλλά κοι­νή στρα­τη­γι­κή υπέρ του αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στη Βενε­ζου­έ­λα έχουν η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και η ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή.

Σε ωμή παρα­δο­χή ότι η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση συντάσ­σε­ται με τις θέσεις του ακρο­δε­ξιού πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Χουάν Γκουαϊ­δό προ­χώ­ρη­σε, από το Κατάρ όπου βρί­σκε­ται στο πλαί­σιο περιο­δεί­ας του, ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών Γιώρ­γος Κατρού­γκα­λος που έγρα­ψε στο twitter: «Στην κρί­ση της Βενε­ζου­έ­λας η Ελλά­δα συντάσ­σε­ται με την Ευρώ­πη και τις θέσεις της ΑΕ της ΕΕ Φ. Μογκε­ρί­νι τις οποί­ες συν­δια­μόρ­φω­σε. Και σε αυτήν την περί­πτω­ση φάνη­κε ποια πολι­τι­κή δύνα­μη είναι δημο­κρα­τι­κή αλλά και πραγ­μα­τι­κά ευρω­παϊ­κή. Με την Ευρώ­πη των πολ­λών, των λαών και των αξιών».

«Χθες η δημο­κρα­τι­κή Ευρώ­πη τοπο­θε­τή­θη­κε με σαφή­νεια κι ευθύ­νη. Ζήτη­σε ξανά λύση μόνο με ειρη­νι­κά, δημο­κρα­τι­κά μέσα, εκλο­γές, να απο­φευ­χθεί η αιμα­το­χυ­σία» σημεί­ω­σε ο Γ. Κατρού­γκα­λος δίνο­ντας το στίγ­μα της ταύ­τι­σης των θέσε­ων της κυβέρ­νη­σης με αυτές των ιμπε­ρια­λι­στών και της δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης στη Βενεζουέλα.

Από την πλευ­ρά της, χωρίς να κρα­τά ούτε τα προ­σχή­μα­τα, η ΝΔ τάχθη­κε ανα­φαν­δόν υπέρ του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος των ΗΠΑ στη χώρα. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο τομε­άρ­χης Εξω­τε­ρι­κών της ΝΔ, Γιώρ­γος Κου­μου­τσά­κος, έγρα­ψε στο twitter: «Η κυβέρ­νη­ση οφεί­λει άμε­σα, χωρίς προ­φά­σεις και υπο­ση­μειώ­σεις, να συντα­χθεί με τις θέσεις της δημο­κρα­τι­κής Ευρώ­πης κατά του καθε­στώ­τος Μαδού­ρο και υπέρ της επι­στρο­φής της δημο­κρα­τί­ας στη Βενε­ζου­έ­λα. Δεν έχουν δικαί­ω­μα με τις ιδε­ο­λη­ψί­ες τους να αμαυ­ρώ­νουν την εικό­να της Ελλάδας».

Ανά­λο­γες δηλώ­σεις υπέρ του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος έκα­ναν και άλλα υψη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη της ΝΔ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του αντι­προ­έ­δρου της Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη ο οποί­ος σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή απο­κά­λε­σε το νόμι­μο πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας, Νικο­λάς Μαδού­ρο, “τύρ­ρα­νο και δικτάτορα”.

Τη γραμ­μή της ΝΔ, έστω και σε ηπιό­τε­ρους λεκτι­κούς τόνους, ακο­λου­θεί και το ΚΙΝΑΛ που έχει, εδώ και μήνες, ταχθεί υπέρ των αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παϊ­κών σχε­δί­ων για ανα­τρο­πή της νόμι­μης κυβέρ­νη­σης του Μαδούρο.

Τέλος, η ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει από το κάδρο των υπο­στη­ρι­κτών του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος. Παρά το γεγο­νός ότι η φασι­στι­κή οργά­νω­ση δεν προ­έ­βη σε επί­ση­μη ανα­κοί­νω­ση για το θέμα, στις ιστο­σε­λί­δες της η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας παρου­σιά­ζε­ται ως “δικτα­το­ρι­κό καθε­στώς” — οι ναζί βαφτί­ζουν μάλι­στα ως… “κομ­μου­νι­στή” το Μαδού­ρο — ενώ απο­φεύ­γε­ται οποια­δή­πο­τε ανα­φο­ρά στην ανά­μει­ξη των ΗΠΑ-ΕΕ στη χώρα.

Ανακοίνωση ΚΚΕ για τις δηλώσεις Κατρούγκαλου σχετικά με τη Βενεζουέλα

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών, σχε­τι­κά με τη Βενε­ζου­έ­λα, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, αναφέρει:

«Μετά από ένα 24ωρο εκκω­φα­ντι­κής σιω­πής, σχε­τι­κά με το εξε­λισ­σό­με­νο πρα­ξι­κό­πη­μα στη Βενε­ζου­έ­λα, ήρθαν οι σημε­ρι­νές δηλώ­σεις του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Γ. Κατρού­γκα­λου να επι­βε­βαιώ­σουν το ρόλο της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ ως “μεντε­σέ” των Αμε­ρι­κά­νων και της ΕΕ.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν κατα­δι­κά­ζει την ωμή ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ και της ΕΕ ενα­ντί­ον του εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου της χώρας και του βενε­ζου­ε­λά­νι­κου λαού, αλλά υιο­θε­τεί κι όλους τους στό­χους της λεγό­με­νης “αντι­πο­λί­τευ­σης”, συντασ­σό­με­νη ανοι­χτά με τις θέσεις της ΕΕ που παρα­πέ­μπουν ξεκά­θα­ρα σ’ ένα “ήπιο πρα­ξι­κό­πη­μα” στη Βενε­ζου­έ­λα. Άλλω­στε οι περισ­σό­τε­ρες κυβερ­νή­σεις της ΕΕ ‑δεξιές και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κές- έχουν ήδη ανα­γνω­ρί­σει τον αχυ­ράν­θρω­πο των Αμε­ρι­κά­νων, Γκουαϊ­δό, ως μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο της χώρας. 

Τόσο οι θέσεις της ΝΔ, όσο κι αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, συνι­στούν ευθεία αμφι­σβή­τη­ση του δικαιώ­μα­τος του βενε­ζου­ε­λά­νι­κου λαού, αλλά και κάθε λαού, να απο­φα­σί­ζει χωρίς ξένες ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις για τις πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές εξε­λί­ξεις στη χώρα του.

Ο ελλη­νι­κός λαός, όπως πολ­λές φορές έχει κάνει στο παρελ­θόν, χρειά­ζε­ται και τώρα να κατα­δι­κά­σει την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΕΕ στη Βενε­ζου­έ­λα, μαζί και τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των, που παί­ζουν το παι­χνί­δι των ιμπεριαλιστών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο