Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Μπιζνες με την Chevron και εξομάλυνση σχέσεων με τις ΗΠΑ επιδιώκει η κυβέρνηση Μαδούρο

Η κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας είναι «από­λυ­τα έτοι­μη» να εξο­μα­λύ­νει τις σχέ­σεις της με τις ΗΠΑ, που δια­κό­πη­καν το 2019, δήλω­σε χθες Κυρια­κή ο πρό­ε­δρος Νικο­λάς Μαδούρο.

«Η Βενε­ζου­έ­λα είναι έτοι­μη, από­λυ­τα έτοι­μη, να κατευ­θυν­θεί προς δια­δι­κα­σία εξο­μά­λυν­σης των σχέ­σε­ων, διπλω­μα­τι­κών, προ­ξε­νι­κών, πολι­τι­κών, με την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ και όσες άλλες μπο­ρεί να ακο­λου­θή­σουν», είπε ο κ. Μαδού­ρο κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε στον γάλ­λο δημο­σιο­γρά­φο Ιγνά­σιο Ραμο­νέ και στο τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο TeleSUR.

Η κυβέρ­νη­ση του σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη προ­έ­δρου Μαδού­ρο διέ­κο­ψε τις σχέ­σεις της με τις ΗΠΑ το 2019, τη χρο­νιά που η κυβέρ­νη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ ανα­γνώ­ρι­σε τον ηγέ­τη της δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης και επί­δο­ξο πρα­ξι­κο­πη­μα­τία, Χουάν Γκουαϊ­δό, ως μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας. Στην προ­σπά­θειά της να επι­τύ­χει την εκδί­ω­ξη του κ. Μαδού­ρο από την εξου­σία, η Ουά­σιγ­κτον εξα­πέ­λυ­σε ομο­βρο­ντί­ες κυρώ­σε­ων σε βάρος του Καρά­κας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου εμπάρ­γκο στο πετρέ­λαιο της Βενεζουέλας.

Αν και ο αμε­ρι­κα­νός νυν πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν συνε­χί­ζει επι­σή­μως να μην ανα­γνω­ρί­ζει τον κ. Μαδού­ρο ως πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας, κρί­νο­ντας ότι εξε­λέ­γη με «απά­τη» στις εκλο­γές του 2018 από τις οποί­ες απεί­χε η αντι­πο­λί­τευ­ση, η πετρε­λαϊ­κή κρί­ση που πυρο­δό­τη­σε ο πόλε­μος στην Ουκρα­νία έφε­ρε προ­σπά­θειες ανα­θέρ­μαν­σης των σχέσεων.

Ο Λευ­κός Οίκος έστει­λε το 2022 απε­σταλ­μέ­νους στο Καρά­κας για δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, ενώ χαλά­ρω­σε τις κυρώ­σεις σε βάρος της Βενε­ζου­έ­λας έπει­τα από κάποια πρό­ο­δο στις συνο­μι­λί­ες της κυβέρ­νη­σης με την αντι­πο­λί­τευ­ση, επι­τρέ­πο­ντας ιδί­ως στον αμε­ρι­κα­νι­κό πετρε­λαϊ­κό κολοσ­σό Chevron να δρα­στη­ριο­ποι­η­θεί στο κρά­τος της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής καταρ­χήν τους επό­με­νους έξι μήνες.

«Είμα­στε έτοι­μοι για διά­λο­γο στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο, για σχέ­σεις με σεβα­σμό, κι ελπί­ζω πως μια αχτί­δα φωτός θα οδη­γή­σει τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της βόρειας Αμε­ρι­κής να γυρί­σουν σελί­δα, να αφή­σουν κατά μέρος την εξτρε­μι­στι­κή πολι­τι­κή και να υιο­θε­τή­σουν πιο πραγ­μα­τι­στι­κές πολι­τι­κές ένα­ντι της Βενε­ζου­έ­λας», είπε ο κ. Μαδούρο.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Telesur, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο