Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: «Παράνομη» η νέα θητεία του προέδρου Μαδούρο λέει η αμερικανόφιλη αντιπολίτευση

Σε νέα πρό­κλη­ση ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση και το λαό της Βενε­ζου­έ­λας προ­έ­βη η φιλο­α­με­ρι­κα­νι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση κηρύσ­σο­ντας χθες Σάβ­βα­το, μέσω του κοι­νο­βου­λί­ου, παρά­νο­μη τη νέα θητεία του προ­έ­δρου Νικο­λάς Μαδούρο. 

Ο 56χρονος Μαδού­ρο επα­νε­ξε­λέ­γη στις 20 Μαΐ­ου για μια νέα εξα­ε­τή θητεία έπει­τα από αμφι­λε­γό­με­νες εκλο­γές. Τα κύρια κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης είχαν μπο­ϋ­κο­τά­ρει τις εκλο­γές, οι οποί­ες σημα­το­δο­τή­θη­καν από μεγά­λη αποχή.

“Επα­να­βε­βαιώ­νου­με τον παρά­νο­μο χαρα­κτή­ρα (της προ­ε­δρί­ας) του Νικο­λάς Μαδού­ρο (…). Από τις 10 Ιανουα­ρί­ου θα σφε­τε­ρι­στεί την προ­ε­δρία και η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση αυτή θα απο­τε­λεί κατά συνέ­πεια την μόνη νόμι­μη εκπρο­σώ­πη­ση του λαού”, δήλω­σε ο νέος πρό­ε­δρος της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης Χουάν Γουαΐδο.

Ο ίδιος δεσμεύ­τη­κε επί­σης να “υπάρ­ξουν οι απα­ραί­τη­τες συν­θή­κες για μια μετα­βα­τι­κή κυβέρ­νη­ση και για την προ­κή­ρυ­ξη ελεύ­θε­ρων εκλογών”.

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός αξιω­μα­τού­χος κάλε­σε τις ένο­πλες δυνά­μεις να υπο­στη­ρί­ξουν τις προ­σπά­θειες για να “απο­κα­τα­στα­θεί η δημο­κρα­τία” στη Βενε­ζου­έ­λα, η οποία αντι­με­τω­πί­ζει μια από τις χει­ρό­τε­ρες οικο­νο­μι­κές κρί­σεις στην ιστο­ρία της. 

Η ψηφο­φο­ρία αυτή του κοι­νο­βου­λί­ου έχει ωστό­σο μόνον συμ­βο­λι­κό χαρα­κτή­ρα διό­τι από τις αρχές του 2016 το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο, το οποίο πρό­σκει­ται στην κυβέρ­νη­ση, κήρυ­ξε άκυ­ρες όλες τις απο­φά­σεις που υιο­θε­τεί το κοινοβούλιο.

Ο Χουάν Γουαΐδο.

Ο Χουάν Γουαΐδο.

Το κοι­νο­βού­λιο είχε απο­τύ­χει εξάλ­λου τον Ιανουά­ριο του 2017 να εξα­σφα­λί­σει την πρό­ω­ρη απο­χώ­ρη­ση του Μαδού­ρο για “αμέ­λεια στην εκτέ­λε­ση καθήκοντος”.

Ο Χουάν Γουα­ΐ­δο σημεί­ω­σε ωστό­σο ότι η αντι­πο­λί­τευ­ση προ­βλέ­πει και περαι­τέ­ρω δρά­ση, την οποία δεν διευ­κρί­νι­σε, για να ανα­γκά­σει τον Μαδού­ρο να εγκα­τα­λεί­ψει την εξουσία.

Η Βενε­ζου­έ­λα, η οποία δια­θέ­τει τα μεγα­λύ­τε­ρα απο­θέ­μα­τα πετρε­λαί­ου παγκο­σμί­ως, ασφυ­κτιά υπό το βάρος μιας πολύ βαθιάς καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης και επι­πλέ­ον αντι­με­τω­πί­ζει οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις από τις ΗΠΑ. Τα οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα έχουν ανα­γκά­σει 2,3 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους να εγκα­τα­λεί­ψουν τη χώρα από το 2015 (το 7,5% ενός πλη­θυ­σμού 30,6 εκατομμυρίων).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο