Βενεζουέλα: Σε ρόλο… «Πόντιου Πιλάτου» η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ευθυγραμμίζεται με την στάση των ΗΠΑ-ΕΕ

Κλι­μα­κώ­νουν την ωμή παρέμ­βα­σή τους οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοί τους με στό­χο την ανα­τρο­πή της εκλεγ­μέ­νης κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας. Με την προ­σχη­μα­τι­κή «ευαι­σθη­σία» για το πέρα­σμα ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας απει­λούν με στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση. Παράλ­λη­λα με τις απει­λές για στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση και τις προ­τρο­πές στο στρα­τό για πρα­ξι­κό­πη­μα, το απα­ρά­δε­κτο και απα­ρά­δε­κτο και υπο­κρι­τι­κό παι­χνί­δι των δημο­κρα­τι­κών … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Βενε­ζου­έ­λα: Σε ρόλο… «Πόντιου Πιλά­του» η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται με την στά­ση των ΗΠΑ-ΕΕ.