Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Στημένη προβοκάτσια από την αντιπολίτευση στα σύνορα με την Κολομβία — Κρίσιμα τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Σε προ­βο­κα­τό­ρι­κη επί­θε­ση με σκο­πό να προ­κα­λέ­σουν έντα­ση προ­έ­βη­σαν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα μέλη της δεξιάς αντι­δρα­στι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης της Βενε­ζου­έ­λας στα σύνο­ρα με την Κολομβία. 

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανα­φέ­ρουν βενε­ζου­ε­λά­νι­κα μέσα ενη­μέ­ρω­σης και επι­βε­βαιώ­νουν κυβερ­νη­τι­κές πηγές, ολι­γο­με­λής ομά­δα στρα­τιω­τών-μελών της Εθνι­κής Φρου­ράς κατέ­λα­βαν οχή­μα­τα της υπη­ρε­σί­ας τους και επι­χεί­ρη­σαν να δια­σχί­σουν την συνο­ρια­κή γέφυ­ρα «Σιμόν Μπο­λί­βαρ», πέφτο­ντας πάνω σε κιγκλι­δώ­μα­τα. Αμέ­σως μετά, οι στρα­τιώ­τες, που εκτε­λού­σαν εντο­λές της φιλο­α­με­ρι­κά­νι­κης αντι­πο­λί­τευ­σης, κατέ­βη­καν από τα οχή­μα­τα και αυτο­μό­λη­σαν, περ­νώ­ντας τα σύνο­ρα της Κολομβίας.

Όπως σημειώ­νει το Telesur, τους αυτο­μο­λή­σα­ντες στρα­τιώ­τες περί­με­ναν στα κολομ­βια­νά σύνο­ρα μέλη της δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης, που στη­ρί­ζουν τον πρα­ξι­κο­πη­μα­τία «πρό­ε­δρο-μαριο­νέ­τα» των ΗΠΑ Χουάν Γκουαϊ­δό. Όπως έχει γίνει γνω­στό, στη γέφυ­ρα «Σιμόν Μπο­λί­βαρ» που απο­τε­λεί συνο­ρια­κό πέρα­σμα μετα­ξύ Βενε­ζου­έ­λας και Κολομ­βί­ας έχουν παρα­τα­χθεί δυνά­μεις του βενε­ζου­ε­λά­νι­κου στρα­τού καθώς και αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, έτοι­μες να δια­φυ­λά­ξουν την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της χώρας και να απο­κρού­σουν οποια­δή­πο­τε πιθα­νή επίθεση. 

Από την πλευ­ρά του, ο ακρο­δε­ξιός πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας Γκουαϊ­δό ανα­κοί­νω­σε ότι η «ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια» που έχουν στεί­λει οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες «βρί­σκε­ται καθ΄οδόν προς τη Βενε­ζου­έ­λα», κάτι που σημαί­νει πως τα επό­με­να εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα είναι σημα­ντι­κά για την εξέ­λι­ξη της κατά­στα­σης και στο αν θα υπάρ­ξει ή όχι κάποια από­πει­ρα στρα­τιω­τι­κής εισβο­λής στη χώρα. 

Την ίδια στιγ­μή, μέσα ενη­μέ­ρω­σης ανα­φέ­ρουν ότι φορ­τη­γό που μετα­φέ­ρει «ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια» εισήλ­θε από τη Βρα­ζι­λία, χωρίς ωστό­σο να είναι γνω­στό ακό­μη εάν πέρα­σε τον σχε­τι­κό τελω­νεια­κό έλεγχο. 

Βενε­ζου­έ­λα: Σκη­νι­κό έντα­σης με σόου «ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας»

ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας: Καλεί σε λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση για την υπε­ρά­σπι­ση της χώρας ενά­ντια στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επιθετικότητα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο