Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: Συνεχίζεται η ωμή παρέμβαση των ΗΠΑ — Πραξικόπημα μεθοδεύει ο ακροδεξιός Γκουαϊδό

Εντεί­νο­νται οι πιέ­σεις των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους στον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας Ν. Μαδού­ρο,  στην προ­σπά­θειά τους να ανα­κό­ψουν την διαρ­κώς αυξα­νό­με­νη επιρ­ροή της Ρωσί­ας και της Κίνας στην «αυλή» τους αλλά και να λεη­λα­τή­σουν τον πλού­το της χώρας.

Κατα­βάλ­λουν κάθε προ­σπά­θεια να στη­ρί­ξουν τον ακρο­δε­ξιό αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νο πρό­ε­δρο Χουάν Γκουαϊ­δό, με τελευ­ταία την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων ενά­ντια στην κρα­τι­κή πετρε­λαϊ­κή εται­ρεία της Βενε­ζου­έ­λας, PdVSA, από το αμε­ρι­κά­νι­κο υπουρ­γείο Οικονομικών.

Μέχρι σήμε­ρα, ο  Τραμπ δεν είχε επι­βά­λει τιμω­ρη­τι­κά μέτρα στον ζωτι­κής σημα­σί­ας για την λατι­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή χώρα πετρε­λαϊ­κό τομέα. Ο πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ας Γκουαϊ­δό έσπευ­σε να ανα­κοι­νώ­σει ότι  έδω­σε εντο­λή στο Κογκρέ­σο να ξεκι­νή­σει τη δια­δι­κα­σία να διο­ρί­σει νέο διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο στην PdVSA και στην «Citgo», θυγα­τρι­κή της στις ΗΠΑ.

Ο νόμι­μα πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Ν. Μαδού­ρο κατήγ­γει­λε τη Δευ­τέ­ρα ότι οι ΗΠΑ προ­σπα­θούν να απο­σπά­σουν παρά­νο­μα από τον έλεγ­χο της χώρας του τη «Citgo», εται­ρεία διύ­λι­σης καυ­σί­μων που είναι θυγα­τρι­κή της PdVSA, και πρό­σθε­σε ότι το Καρά­κας σκο­πεύ­ει να προ­σφύ­γει στη δικαιο­σύ­νη. «Έδω­σα συγκε­κρι­μέ­νες οδη­γί­ες στον πρό­ε­δρο της PdVSA για να αρχί­σει πολι­τι­κές, επι­χει­ρη­σια­κές, εμπο­ρι­κές και νομι­κές ενέρ­γειες, ενώ­πιον των αμε­ρι­κα­νι­κών και διε­θνών δικα­στη­ρί­ων, για να υπε­ρα­σπι­στεί την ιδιο­κτη­σία, τα περιου­σια­κά στοι­χεία και τα συμ­φέ­ρο­ντα της “Citgo”», που δια­θέ­τει πολ­λά διυ­λι­στή­ρια στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­κρά­τεια, ανέ­φε­ρε ο Μαδούρο.

«Οι ΗΠΑ (…) απο­φά­σι­σαν να πάρουν το δρό­μο της κλο­πής της “Citgo” από τη Βενε­ζου­έ­λα», συμπλή­ρω­σε ο πρό­ε­δρος, αφού υπο­δέ­χθη­κε διπλω­μά­τες που επέ­στρε­ψαν από την Ουά­σιγ­κτον μετά την από­φα­ση του Μαδού­ρο να δια­κό­ψει τις σχέ­σεις του Καρά­κας με την Ουάσιγκτον.

Μαζί με τις Οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις και τις απει­λές για στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση να αιω­ρού­νται, κρί­σι­μος παρά­γο­ντας για τις εξε­λί­ξεις από εδώ και πέρα είναι ο ρόλος του στρα­τού της Βενε­ζου­έ­λας τον οποίο η αντι­πο­λί­τευ­ση καλεί σε πραξικόπημα.

Πραξικόπημα μεθοδεύει ο ακροδεξιός Γκουαϊδό

Ο αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νος μετα­βα­τι­κός πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας, ο Χουάν Γκουαϊ­δό, δήλω­σε ότι η αντι­πο­λί­τευ­ση πραγ­μα­το­ποιεί παρα­σκη­νια­κές συνο­μι­λί­ες με τον στρα­τό της χώρας, σε μια προ­σπά­θειά της να απο­σπά­σει την εξου­σία από τον εκλεγ­μέ­νο πρό­ε­δρο Νικο­λάς Μαδούρο.

«Μια πολι­τι­κή από­φα­ση» της στρα­τιω­τι­κής διοί­κη­σης «που θα σέβε­ται το Σύνταγ­μα» θα ανα­τρέ­ψει τον εν ενερ­γεία πρό­ε­δρο Μαδού­ρο, τόνι­σε ο πραξ­κο­πη­μα­τί­ας Γκουαϊ­δό σε συνέ­ντευ­ξή του στην κολομ­βια­νή εφη­με­ρί­δα, El Tiempo, που δημο­σιεύ­τη­κε σήμερα.

Σε ερώ­τη­ση αν οι στρα­τιώ­τες θα υπα­κού­σουν, απά­ντη­σε: «Ναι, Το πιστεύω. Και εργα­ζό­μα­στε για να διευ­κο­λύ­νου­με αυτή την πορεία».

Νωρί­τε­ρα ο Χουάν Γκουαϊ­δό, μαριο­νέ­τα των ΗΠΑ, τόνι­σε στην Washington Post ότι η αντι­πο­λί­τευ­ση συνο­μι­λεί με «κυβερ­νη­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους, πολι­τεια­κούς και στρα­τιω­τι­κές παράγοντες».

«Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτη­μα που περι­λαμ­βά­νει την προ­σω­πι­κή ασφά­λεια. Κάνου­με συνα­ντή­σεις μαζί τους, αλλά δια­κρι­τι­κά», πρό­σθε­σε ο Γκουαϊδό.

Μέχρι σήμε­ρα, μια εβδο­μά­δα μετά την αυτο­α­να­κή­ρυ­ξη Γκουαϊ­δό σε μετα­βα­τι­κό πρό­ε­δρο της χώρας, οι ένο­πλες δυνά­μεις της Βενε­ζου­έ­λας τάσ­σο­νται στο πλευ­ρό του νόμι­μα εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου Ν. Μαδούρο.

Ο πρό­ε­δρος της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης, τσι­ρά­κι των ΗΠΑ, έχει υπο­σχε­θεί στους στρα­τιώ­τες που υπο­στη­ρί­ζουν νέες εκλο­γές και μια πολι­τι­κή μετάβαση.

Ο υπουρ­γός Άμυ­νας Βλα­ντι­μίρ Παντρί­νο δεσμεύ­τη­κε να υπε­ρα­σπί­σει την Βενε­ζου­έ­λα ενά­ντια σε «όποια επί­θε­ση, κάθε φύσης ή έντασης».

«Θα ήμα­σταν ανά­ξιοι των στο­λών που φορά­με και των συμ­βό­λων της πατρί­δας μας, αν δεν αντι­με­τω­πί­ζα­με αυτή τη δύσκο­λη στιγ­μή μια ανα­ντίρ­ρη­τη απει­λή ενά­ντια στην πατρί­δα», είπε σε παρέ­λα­ση στο Καρά­κας ο Παντρίνο.

Σε ερώ­τη­ση αν οι ΗΠΑ θα κάνουν σε κάποιο σημείο χρή­ση ισχύ­ος ενά­ντια στο καθε­στώς Μαδού­ρο, ο Γκουαϊ­δό ανέ­φε­ρε στην El Tiempo ότι «είναι πολύ λεπτό ζήτη­μα», και πως ελπί­ζει πως δεν θα προ­κύ­ψει ποτέ μια τέτοια κατάσταση.

«Ωστό­σο, οι πρό­σφα­τες επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, υπο­δει­κνύ­ουν ότι ΗΠΑ θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν όλη την οικο­νο­μι­κή και διπλω­μα­τι­κή τους ισχύ, και όχι στρα­τιω­τι­κή, για να πιέ­σουν το καθε­στώς Μαδού­ρο», τόνι­σε ο αυτο­α­να­κη­ρυγ­μέ­νος πρόεδρος.

Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, ο Γκουαϊ­δό επι­χεί­ρη­σε να φέρει τον στρα­τό στο πλευ­ρό του κατα­θέ­το­ντας νόμο που προ­σφέ­ρει αμνη­στία, ο οποί­ος εγκρί­θη­κε από την Εθνοσυνέλευση.

Tο Καράκας θα δυσκολευθεί να αποπληρώσει τα χρέη του στη Ρωσία

Η Ρωσία ανα­μέ­νει ότι η Βενε­ζου­έ­λα πιθα­νόν θα αντι­με­τω­πί­σει δυσκο­λί­ες στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση του κρα­τι­κού της χρέ­ους απέ­να­ντι στη Μόσχα, δήλω­σε σήμε­ρα ο υφυ­πουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της Ρωσί­ας Σερ­γκέι Στόρ­τσακ αφού οι ΗΠΑ επέ­βα­λαν κυρώ­σεις στην κρα­τι­κή πετρε­λαϊ­κή εται­ρία της Βενε­ζου­έ­λας PDVSA.

Η Ρωσία ήταν ανέ­κα­θεν σύμ­μα­χος της Βενε­ζου­έ­λας και ενήρ­γη­σε ως δανει­στής έσχα­της ανά­γκης για το Καρά­κας με την κυβέρ­νη­ση και τη Rosneft να χορη­γούν στη Βενε­ζου­έ­λα δάνεια και πιστω­τι­κές γραμ­μές ύψους του­λά­χι­στον 17 δισεκ. δολα­ρί­ων από το 2006.

«Πιθα­νόν θα υπάρ­ξουν προ­βλή­μα­τα. Όλα τώρα εξαρ­τώ­νται από τον στρα­τό, τους στρα­τιώ­τες και πόσο πιστοί θα είναι στο καθή­κον και τον όρκο τους. Είναι δύσκο­λο, αδύ­να­τον να κάνει κάποιος δια­φο­ρε­τι­κή εκτί­μη­ση», δήλω­σε ο Στόρ­τσακ σε δημοσιογράφους.

Λαβρόφ: «Οι ΗΠΑ παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο στη Βενεζουέλα»

Οι ΗΠΑ παρα­βιά­ζουν το διε­θνές δίκαιο στη Βενε­ζου­έ­λα», δήλω­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας, Σερ­γκέι Λαβρόφ, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ρωσι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων RIA.

Ο Ρώσος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών ξεκα­θά­ρι­σε επί­σης «ότι η Ρωσία θα κάνει όλα τα απα­ραί­τη­τα βήμα­τα για να στη­ρί­ξει τον Μαδούρο».

Ο Λαβρόφ συνέ­χι­σε την κρι­τι­κή του προς τις ΗΠΑ, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας τις αμε­ρι­κα­νι­κές κυρώ­σεις στη Βενε­ζου­έ­λα ως «παρά­νο­μες» και «αθέ­μι­τες».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πώς ο Αμε­ρι­κά­νος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μάικ Πομπέο, έχει χαρα­κτη­ρί­σει την κυβέρ­νη­ση Μαδού­ρο ως «παρά­νο­μη», ενώ ο Ντό­ναλντ Τραμπ ήταν από τους πρώ­τους αρχη­γούς κρα­τών, που ανα­γνώ­ρι­σε τον πρό­ε­δρο του Κοι­νο­βου­λί­ου, Χουάν Γκουαϊ­ντό, ο οποί­ος αυτο­α­να­κη­ρύ­χθη­κε μετα­βα­τι­κός πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας, ως τον πρό­ε­δρο εν ενερ­γεία της χώρας.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει παράνομες τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας

Το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα πως οι αμε­ρι­κα­νι­κές κυρώ­σεις σε βάρος της κρα­τι­κής πετρε­λαϊ­κής εται­ρεί­ας της Βενε­ζου­έ­λας ισο­δυ­να­μούν με παρά­νο­μη και ανοι­χτή ανά­μι­ξη στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της χώρας αυτής της λατι­νι­κής Αμερικής.

Η Μόσχα αξιο­λο­γεί τη επί­δρα­ση που θα έχουν οι κυρώ­σεις στη Ρωσία και σκο­πεύ­ει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει όλους τους νόμι­μους μηχα­νι­σμούς που έχει στη διά­θε­σή της για να προ­στα­τεύ­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα της Ρωσί­ας στη Βενε­ζου­έ­λα υπό το φως των κυρώ­σε­ων, δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του Κρεμ­λί­νου Ντμί­τρι Πεσκόφ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο