Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα — Τοπικές εκλογές: Επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος — Νέες καταγγελίες από το ΚΚ Βενεζουέλας

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενο­ποι­η­μέ­νο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) του Ν. Μαδού­ρο και ο εκλο­γι­κός του συνα­σπι­σμός, Μεγά­λος Πατριω­τι­κός Πόλος, ήταν οι νικη­τές των περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών εκλο­γών που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στη χώρα την Κυριακή.

Συγκε­κρι­μέ­να, κέρ­δι­σαν στις 20 από τις 23 περι­φέ­ρειες και στον μεγά­λο δήμο της πρω­τεύ­ου­σας Καρά­κας, ενώ η αστι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας κέρ­δι­σε μόνο στις περι­φέ­ρειες Σού­λια, Νου­έ­βα Εσπάρ­τα και Κόχεδες.

Τη δια­δι­κα­σία, στην οποία η συμ­με­το­χή κυμάν­θη­κε στο 41,80%, παρα­κο­λού­θη­σαν πάνω από 150 παρα­τη­ρη­τές, οι περισ­σό­τε­ροι από την ΕΕ, κατό­πιν συμ­φω­νί­ας της αστι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης με την κυβέρ­νη­ση μετά από πολύ­μη­να παζάρια.

Νέες καταγγελίες από το ΚΚ Βενεζουέλας

Παρά τα περί «άψο­γης δημο­κρα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας» που προ­βάλ­λει η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση, το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας και η εκλο­γι­κή συμ­μα­χία Λαϊ­κή Επα­να­στα­τι­κή Εναλ­λα­κτι­κή, στην οποία συμ­με­τέ­χει, κατήγ­γει­λαν από την αρχή της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου την κατά­φω­ρη παρα­βί­α­ση των πολι­τι­κών δικαιω­μά­των τους, μετα­ξύ άλλων με τις αδι­καιο­λό­γη­τες απορ­ρί­ψεις 14 υπο­ψη­φί­ων τους (από τις 26 απορ­ρί­ψεις στο σύνο­λο των υποψηφίων!).

Τη μέρα των εκλο­γών καταγ­γέλ­θη­καν επί­σης επί­θε­ση σε εκλο­γι­κούς αντι­προ­σώ­πους του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας στον δήμο Χεσούς Μαρί Σεμπρούν, στην περι­φέ­ρεια Σού­λια, και παρα­τυ­πί­ες από τοπι­κούς παρά­γο­ντες του PSUV, μία αξιω­μα­τού­χο της Εθνι­κής Εκλο­γι­κής Επι­τρο­πής και την τοπι­κή αστυ­νο­μία, που έκα­νε χρή­ση δακρυ­γό­νων σε πλή­θος που περί­με­νε να ψηφί­σει στο λαϊ­κό προ­ά­στιο Ραφα­έλ Ουρ­ντα­νέ­τα, ενώ έκλει­σαν πρό­ω­ρα οι κάλπες.

Επι­πλέ­ον, ο αντι­πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Εκλο­γι­κής Επι­τρο­πής, Ενρί­κε Μάρ­κες, ανα­φε­ρό­με­νος στους απο­κλει­σμούς υπο­ψη­φί­ων, σημεί­ω­σε ότι «οι πολι­τι­κές εκπτώ­σεις, χωρίς δικαί­ω­μα υπε­ρά­σπι­σης, δεν είναι καλές για τη χώρα ή για τη δημο­κρα­τία. Αυτή είναι μια πολύ άσχη­μη κηλί­δα για τη Δημο­κρα­τία της Βενε­ζου­έ­λας». Επέ­κρι­νε επί­σης ως πολύ αρνη­τι­κό το ότι στην κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση δεν υπήρ­ξε ανα­λο­γι­κή προ­βο­λή των υποψηφίων.

Ριζο­σπά­στης.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο