Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα 👀 6 χρόνια “Misión Nevado” 🐕🐈

Η απαί­τη­ση του κόσμου ‑10ετίες πριν, παράλ­λη­λα με φιλο­ζω­ϊ­κές κινή­σεις, αλλά και την πολι­τι­κή βού­λη­ση οδή­γη­σαν στη δημιουρ­γία της Misión Nevado ενός οργα­νι­σμού στη Βενε­ζου­έ­λα που όχι μόνο θα πρό­σφε­ρε κατα­φύ­γιο και προ­στα­σία στα ζώα, αλλά θα απο­τε­λού­σε και ένα βήμα στο δικαί­ω­μά τους σε μια ζωή χωρίς κακο­ποί­η­ση και παραμέληση.

Με δεδο­μέ­νο αυτό ο Πρό­ε­δρος  Nicolás Maduro, ανα­κοί­νω­σε τη δημιουρ­γία της απο­στο­λής Nevado, με στό­χο τη διά­σω­ση και την προ­στα­σία των εγκα­τα­λειμ­μέ­νων ζώων.
Mέσω ΦΕΚ (40.324/30-Δεκ-2013), επι­ση­μο­ποι­ή­θη­κε μια κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή που στο­χεύ­ει στην προ­σο­χή για τα ζώα «βασι­σμέ­νη στο νέο βολι­βια­ρι­κό όρα­μα της προ­στα­σί­ας του ανθρώ­πι­νου είδους και του πλα­νή­τη»
Αμέ­σως μετά στις 12-Ιαν-2014, ο αρχη­γός του κρά­τους κήρυ­ξε την επί­ση­μη έναρ­ξη του κοι­νω­νι­κού αυτού προ­γράμ­μα­τος στο πάρ­κο Los Caobos στο Καράκας.
«Όλοι μαζί να δου­λέ­ψου­με με Αγά­πη για την Απο­στο­λή Nevado ενω­μέ­νοι με ευαι­σθη­σία σε μια αίσια προ­ο­πτι­κή»

ℹ️  Κατά τη διάρ­κεια του έτους 2019, η απο­στο­λή Nevado έχει βοη­θή­σει 1 εκα­τομ­μύ­ριο 600 χιλιά­δες ζώα, δήλω­σε η πρό­ε­δρος του προ­α­να­φερ­θέ­ντος κοι­νω­νι­κού προ­γράμ­μα­τος, Maigualida Vargas
▪️ Εξή­γη­σε ότι κατά το έτος 2019 σημειώ­θη­κε επί­σης σημα­ντι­κή αύξη­ση των ιατρο­χει­ρουρ­γι­κών δια­δι­κα­σιών για τα ζώα που υπερ­βαί­νουν τα 3 εκατομμύρια .
▪️ Επι­πλέ­ον,  περισ­σό­τε­ρα από 3.000 άτο­μα ευαι­σθη­το­ποι­ή­θη­καν μέσω προ­γραμ­μά­των κατάρτισης.
▪️ Όσον αφο­ρά το πρό­γραμ­μα υιο­θε­σί­ας, ανέ­φε­ρε ότι κάθε Κυρια­κή υπάρ­χουν ημέ­ρες όπως αυτή στην Plaza la Candelaria και μόνο σε αυτό το σημείο δόθη­καν τελευ­ταία 3 χιλιά­δες ζώα για υιοθεσία

Mission Nevado 3

Αξί­εςΑρχές της “Misión Nevado

  • Ειλι­κρί­νεια: Η συμπε­ρι­φο­ρά μας είναι αρμο­νι­κή, υγι­ής και αξιό­πι­στη, δημιουρ­γώ­ντας αξιο­πι­στία στους ανθρώ­πους και προ­σεγ­γί­ζο­ντας το ρεα­λι­σμό στις δρά­σεις μας.
  • Αφιε­ρω­νό­μα­στε: Δου­λεύ­ου­με επί­μο­να για να έχου­με τα ανα­με­νό­με­να αποτελέσματα.
  • Στα­θε­ρό­τη­τα ‑με την απα­ραί­τη­τη επι­μο­νή στην προ­στα­σία των εγκα­τα­λειμ­μέ­νων παρα­με­λη­μέ­νων ή κακο­ποι­η­μέ­νων σκύ­λων και αιλουροειδών
  • Υπη­ρε­σια­κή εκπαί­δευ­ση: Ως υπεύ­θυ­να μέλη αυτού του θεσμι­κού οργά­νου, συν­δυά­ζου­με με συνε­κτι­κό και σύμ­φω­να με τις ανθρώ­πι­νες αρχές τρό­πο συμπε­ρι­φο­ρές και των πρά­ξεις κατά την άσκη­ση των λει­τουρ­γιών μας
  • Απο­δο­τι­κό­τη­τα: Είμα­στε απο­τε­λε­σμα­τι­κοί στην τεχνι­κο-επαγ­γελ­μα­τι­κή δια­χεί­ρι­ση και στη δια­χεί­ρι­ση των πόρων του ιδρύματος.
  • Από­δο­ση: Κινού­με τις δια­δι­κα­σί­ες έτσι που να  αντα­πο­κρί­νο­νται στις εσω­τε­ρι­κές και εξω­τε­ρι­κές απαι­τή­σεις των χρηστών.
  • Δια­μοι­ρα­σμός της Κοι­νω­νι­κής Ευθύ­νη: Αξιο­λο­γού­με και ανα­γνω­ρί­ζου­με τα συμ­φέ­ρο­ντα των κοι­νο­τή­των ως άξο­να του θεσμού, εστιά­ζο­ντας στην ανά­πτυ­ξη πολι­τι­κών, σχε­δί­ων και προ­γραμ­μά­των που προσ­δί­δουν θετι­κά στην ποιό­τη­τα ζωής της κοι­νω­νί­ας γενικότερα.
  • Οικο-σοσια­λι­σμός: Προ­ω­θού­με το σεβα­σμό προς τη Μητέ­ρα Γη και την σωστή χρή­ση του πλού­του που μας παρέ­χει, απο­κα­θι­στώ­ντας τις σχέ­σεις αμοι­βαί­ου σεβα­σμού και αρμο­νί­ας μαζί της και ενι­σχύ­ο­ντας τον συμ­βιω­τι­κό δεσμό μετα­ξύ του ανθρώ­πι­νου είδους και των αδελ­φών μας ζώων.
  • Οικο+ζώα: Προ­ω­θού­με την προ­στα­σία και τη διά­σω­ση, καθώς και την ανα­γνώ­ρι­ση των Καθο­λι­κών Δικαιω­μά­των των Ζώων και της Μητέ­ρας Γης.
  • Αυτό το κοι­νω­νι­κό πρό­γραμ­μα ενσω­μα­τώ­νει ένα οικο-σοσια­λι­στι­κό και επα­να­στα­τι­κό κίνη­μα, ικα­νό να προ­σφέ­ρει και την αγά­πη στα ζώα της χώρας.

Mission Nevado

Χάρη σε αυτή την πρω­το­βου­λία, η βολι­βα­ρια­νή κυβέρ­νη­ση συμ­βάλ­λει στην εκπλή­ρω­ση του 5ου Στό­χου του Σχε­δί­ου «Plan de la Patria 2019–2025», που παρου­σιά­στη­κε από τον Αρχη­γό του Κρά­τους, συνε­χί­ζο­ντας την κλη­ρο­νο­μιά του Comandante Eterno, Hugo Chávez

(επι­σή­μαν­ση)
στό­χος αριθ. 5:
Συμ­βο­λή στη δια­τή­ρη­ση της ζωής στον πλα­νή­τη και στη σωτη­ρία του ανθρώ­πι­νου είδους
▪️ Γνωρί­ζου­με ότι και τα ζώα υπο­φέ­ρουν και αισθά­νο­νται τον πόνο και ότι δεν υπάρ­χει σωστή προ­στα­σία τους σε πολ­λά μέρη του κόσμου, γεγο­νός που τα ανα­γκά­ζει να υπο­φέ­ρουν άσκο­πα λόγω σκό­πι­μης ή ακού­σιας σκλη­ρό­τη­τας, άγνοιας και παραμέλησης.
▪️ Με αυτό τον τρό­πο, η απο­στο­λή Nevado , έχει μετα­ξύ των πρω­ταρ­χι­κών στό­χων της, την προ­ώ­θη­ση της ανα­γνώ­ρι­σης των δικαιω­μά­των των ζώων και την ευαι­σθη­το­ποί­η­ση για το καθή­κον που έχουν τα ανθρώ­πι­να όντα απέ­να­ντί ​​τους αλλά και προς τη Μητέ­ρα Γη.
▪️ Υπάρ­χει επεί­γου­σα ανά­γκη να υπάρ­ξει μια διε­θνής δέσμευ­ση για την προ­στα­σία των ζώων και των ανα­γκών τους για την καλή δια­βί­ω­ση των ζώων. Μια τέτοια δέσμευ­ση θα μπο­ρού­σε να εμπνεύ­σει τους πολι­τι­κούς ηγέ­τες, τους οργα­νι­σμούς και τα άτο­μα να αντι­με­τω­πί­ζουν καλύ­τε­ρα τα ζώα και θα είναι η αρχή του τέλους της σκλη­ρό­τη­τας απέ­να­ντί τους, σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο.

Αυτή η πρω­το­βου­λία έχει τις ρίζες της στη σκέ­ψη του ηγέ­τη της Μπο­λι­βα­ρια­νής Επα­νά­στα­σης, του Hugo Chavez, για τον οποίο το οικο­λο­γι­κό ζήτη­μα ήταν επί­σης ένα πολι­τι­κό και ηθι­κό ζήτη­μα που απαι­τεί ενέρ­γειές μας για να σώσου­με τη ζωή στον πλα­νή­τη, που «απει­λεί­ται έντο­να από το κατα­στρο­φι­κό καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα».
Αυτή η σημα­ντι­κή απο­στο­λή επι­διώ­κει να δώσει περισ­σό­τε­ρη δυνα­μι­κή στον λαό της Βενε­ζου­έ­λας και να δημιουρ­γή­σει την αδιαμ­φι­σβή­τη­τη σχέ­ση μετα­ξύ της καλής δια­βί­ω­σης των ζώων και της προ­στα­σί­ας των ανθρώπων.
Σε μια από τις αξέ­χα­στες του αφη­γή­σεις, το 2009, ο Τσά­βες μίλη­σε για την προ­σω­πι­κή του εμπει­ρία ‑μια συνά­ντη­ση με ένα εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο ζώο, που χρη­σί­μευ­σε ως έμπνευ­ση για την μετα­γε­νέ­στε­ρη υλο­ποί­η­ση του έργου της Misión Nevado.
«Η ικα­νό­τη­τα να αγα­πάς είναι άπει­ρη — είπε όταν στα­μά­τη­σε στη μέση του δρό­μου για να βοη­θή­σει ένα τραυ­μα­τι­σμέ­νο σκυ­λί — πώς είναι δυνα­τό να περά­σει κάποιος σαν να μην τρέ­χει τίπο­τε; Αυτό είναι ένα ζωντα­νό πλά­σμα!» και συνέχισε
«Αυτό το βαθ­μό ευαι­σθη­σί­ας, κάποιος πρέ­πει να βοη­θή­σει στην ανά­πτυ­ξή του. Νομί­ζω ότι αυτές είναι βασι­κές αξί­ες για να μπο­ρέ­σου­με να οικο­δο­μή­σου­με σοσια­λι­σμό, χωρίς αυτές τις αξί­ες τα πάντα θα ήταν ψέμα, όλα θα ήταν μια υπο­κρι­σία» —  Comandante Chávez

Mission Nevado

🌨️ NEVADO ❄️

(ΣΣ |> σημαί­νει «χιο­νι­σμέ­νος»)

Στις 18-Μαΐ-2003, χάρι­σαν στον Chávez ένα κου­τά­βι Mucuchíes (Τσο­πα­νό­σκυ­λο Βενε­ζου­έ­λας ‑αλλά και πόλη στην ορει­νή Mérida ‑περιο­χή με υψό­με­τρο  2.983μ ) με το όνο­μα Nevado και όταν το πήρε στην αγκα­λιά του, είπε:

«Η πλά­κα στο λαι­μό του λέει “ηρω­ι­κό σκυ­λί, δώρο από την πόλη των Mucuchíes στον απε­λευ­θε­ρω­τή το 1813 ¡Na guará! (ΣΣ |> επι­φώ­νη­μα «ώπα»! ή όπως λένε συνε­χώς οι αμε­ρι­κά­νοι Wow!) … Πριν από 190 χρό­νια, τον συνό­δευ­σε στην Tinjacá των ινδιά­νων μέχρι να χάσει τη ζωή του στην ένδο­ξη μάχη του Carabobo. Mucuchíes! ‑η μόνη ράτσα της Βενε­ζου­έ­λας, και είναι κρε­ο­λή … Nevado λοι­πόν χιο­νι­σμέ­νε, θα σε κρα­τή­σω και θα σε φρο­ντί­σει η Rosinés (ΣΣ |> η κόρη του) — Hugo Chávez

ℹ️  ΣΣ |> Ανα­φέ­ρε­ται σε έναν μύθο για τον πολε­μι­στή σκύ­λο Simoncito, της μάχης στο Niquitao κατά τη διάρ­κεια εκστρα­τεί­ας από τη Nueva Granada ‑τη σημε­ρι­νή Κολομ­βία μέχρι το Καρά­κας το 1813, που σκο­τώ­θη­κε στη μάχη του Carabobo το 1821. Το σκυ­λί είχε αφε­ντι­κό έναν ινδιά­νο τον “Tinjacá”, που σκο­τώ­θη­κε στην ίδια μάχη προ­σπα­θώ­ντας να το σώσει. Μάλι­στα η πόλη Mucuchíes έχει αφιε­ρώ­σει μνη­μείο στην κεντρι­κή Plaza BolívarMonumento al perro Simoncito y al indio Tinjacá en la plaza Bolívar de Mucuchíes Nevado

@ Επι­κοι­νω­νία: Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νή­σουν μέσω του www.misionnevado.gob.ve στο Facebook [Fundación Mision Nevado], ώστε να παίρ­νουν πλη­ρο­φο­ρί­ες και αν το θέλουν να συμ­με­τέ­χουν στο πρό­γραμ­μα ‑καθώς και στο Twitter (αν και αυτή τη στιγ­μή έχει πέσει ο δημό­σιος λογα­ρια­σμός, ισχύ­ει αυτός της κυβερ­νη­τι­κής αρμό­διας Maigualida Vargas που ανα­φέ­ρα­με παραπάνω)
✔️  Να ανα­φερ­θεί επί­σης ότι ανα­μέ­νε­ται το 2020 θα ξεκι­νή­σει η εφαρ­μο­γή ενός «Κοι­νο­τι­κού Plan Nevado», με στό­χο τη δημιουρ­γία εκπρό­σω­πων για την προ­στα­σία των ζώων σε όλες τις περιο­χές της επικράτειας.

Mission Nevado

Μια αποστολή αλληλεγγύης

Η Misión Nevado, οδή­γη­σε σε πολ­λές επι­λο­γές αλλη­λεγ­γύ­ης σε όσους φρο­ντί­ζουν ζώα συντρο­φιάς, που βρί­σκουν, μέσα από τα διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα που δια­χει­ρί­ζε­ται το ίδρυ­μα, αντα­πό­κρι­ση σε όλες τις ανά­γκες τους.
Το ίδρυ­μα σχε­τί­ζε­ται σε μόνι­μη βάση με το Κτη­νια­τρι­κό Κέντρο (Centro Veterinario Integral ‑CVI) του Caracas, για εμβο­λια­σμό, αντι­πα­ρα­σι­τι­κή δρά­ση, με τα εργα­στή­ρια για την παρα­σκευή παρα­δο­σια­κών τρο­φί­μων, καθώς και την ανταλ­λα­γή μετα­ξύ ακτι­βι­στών ζώων.
Εκτός από τις ημέ­ρες κτη­νια­τρι­κής φρο­ντί­δας, υγειο­νο­μι­κού ελέγ­χου, απο­στεί­ρω­σης και συνο­μι­λί­ες ευαι­σθη­το­ποί­η­σης στα σχο­λεία, η Nevado συνε­χί­ζει τη δου­λειά της με όλα τα ζώα, ακο­λου­θώ­ντας τις οδη­γί­ες του αρχη­γού του κράτους.
✔️  Έξι χρό­νια μετά τη δημιουρ­γία του, η παρου­σία της απο­στο­λής σε όλους τους δημό­σιους και δημο­τι­κούς χώρους σε 18 περι­φέ­ρειες, με συνο­λι­κά 26 ολο­κλη­ρω­μέ­να κτη­νια­τρι­κά κέντρα, είναι σήμε­ρα μια καθη­με­ρι­νό­τη­τα αναμ­φι­σβή­τη­της αξί­ας για την ανά­πτυ­ξη της κοινωνίας.
✔️ Στο πλαί­σια της Μπο­λι­βα­ρια­νής δια­δι­κα­σί­ας, ο σχε­δια­σμός των πολι­τι­κών αλλη­λεγ­γύ­ης ανα­δει­κνύ­ει την εφαρ­μο­γή προ­γραμ­μά­των για τη φρο­ντί­δα των σκύ­λων και των γατών, δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα βελ­τί­ω­σης της ποιό­τη­τας ζωής όχι μόνο των ίδιων ζώων αλλά και των ανθρώ­πων που είναι υπεύ­θυ­νοι για την υπο­στή­ρι­ξή τους.
Όντας το έτος 2019, πολύ επη­ρε­α­σμέ­νο από τον οικο­νο­μι­κό πόλε­μο που ξέσπα­σε στη χώρα ‑από τα έξω και από τα μέσα, απο­τέ­λε­σε και μια χρο­νιά που η δρά­ση Nevado αφιε­ρώ­θη­κε στη δημιουρ­γία, ανα­θε­ώ­ρη­ση και ενί­σχυ­ση των προ­γραμ­μά­των της, που της επέ­τρε­ψαν να παρου­σιά­ζει θετι­κά στοι­χεία παρά τη δυσμε­νή συγκυρία.

Mission Nevado 1

Η απο­στο­λή αυτή έχει παρά­σχει ολο­κλη­ρω­μέ­νη κτη­νια­τρι­κή ιατρι­κή περί­θαλ­ψη, σε περισ­σό­τε­ρα από 1.654.252 ζώα, συμ­βα­τι­κής διάρ­κειας 27.271 ημε­ρών σε όλη την επι­κρά­τεια, τόσο στα αδέ­σπο­τα και εγκα­τα­λειμ­μέ­να, όσο και σε εκεί­να που έχουν στέγη.
Έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει πάνω από 4.053.234 ιατρι­κές παρεμ­βά­σεις και του­λά­χι­στον 42.000.945 στει­ρώ­σεις σε σκύ­λους και γάτες ως μία ακό­μη μέθο­δο πρό­λη­ψης υπερ­πλη­θυ­σμού και κακο­ποί­η­σης ζώων.
Ομοί­ως, έχει δια­σώ­σει υιο­θε­τή­σει σε υπεύ­θυ­νες οικο­γέ­νειες περισ­σό­τε­ρα από 25.000.466 ζώα.
Επί πλέ­ον, μέσω του εθνι­κού δημό­σιου συστή­μα­τος ολο­κλη­ρω­μέ­νης κτη­νια­τρι­κής φρο­ντί­δας, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 695.728 συμ­βου­λευ­τι­κές πρά­ξεις και υπο­δεί­ξεις, 498.482 απε­ντο­μώ­σεις (παρά­σι­τα), 516.460 εμβο­λια­σμοί, 61.977 χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις, 25.466 υιο­θε­σί­ες σε συνο­λι­κά 2.263.930 παρο­χή υπηρεσιών.
Επί­σης, από την έναρ­ξή της, έχουν κατα­γρα­φεί του­λά­χι­στον 6.386 νομι­κές κατα­δι­κα­στι­κές πρά­ξεις κατά της κακο­ποί­η­σης ζώων για να δια­σφα­λι­στεί η συμ­μόρ­φω­ση με τους κανο­νι­σμούς που σχε­τί­ζο­νται με τη συμπε­ρι­φο­ρά απέ­να­ντι στα ζώα.
Πρό­κει­ται για ένα μοντέ­λο πολι­τι­κής και δια­χεί­ρι­σης της Mission Nevado, με στό­χο τη διαρ­κή προ­ώ­θη­ση του δεσμού με τους διά­φο­ρους χώρους συμ­με­το­χής της Οργα­νω­μέ­νης Λαϊ­κής Εξου­σί­ας, με την ενθάρ­ρυν­ση της δημιουρ­γί­ας 51 συλ­λό­γων Nevado και της διορ­γα­νι­κής συνερ­γα­σί­ας με όλους τους θεσμούς τοπι­κής και κεντρι­κής εξου­σί­ας (Gobernaciones y Alcaldías Bolivarianas, Sistema de Misiones y Grandes Misiones Hugo Chávez, Base de Misiones, Comunas, Consejos Comunales) εκπαι­δευ­τι­κά κέντρα και άλλα κρα­τι­κά ιδρύματα.
Με την εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος, η Nevado πηγαί­νει στο σχο­λείο, εκτε­λώ­ντας εργα­στή­ρια ευαι­σθη­το­ποί­η­σης και ψυχα­γω­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (με κατα­γραμ­μέ­να 317.536 άτο­μα), για την προ­στα­σία, τη θερα­πεία και την ευε­ξία σκυ­λιών και αιλου­ροει­δών (γατών), επί­σης 627 άτο­μα ασχο­λή­θη­καν με την εφαρ­μο­γή του προ­γράμ­μα­τος στις φυλα­κές και στα σωφρο­νι­στι­κά ιδύ­μα­τα.
Τέλος, ως μηχα­νι­σμός αντι­με­τώ­πι­σης του οικο­νο­μι­κού πολέ­μου που απει­λεί ολό­κλη­ρη την κοι­νω­νία, έχει προ­χω­ρή­σει στη δια­μόρ­φω­ση και εκπαί­δευ­ση εθε­λο­ντών για τη δημιουρ­γία κοι­νω­νι­κο­πα­ρα­γω­γι­κών χώρων για την επε­ξερ­γα­σία εναλ­λα­κτι­κών τρο­φών για ζώα.

Με αυτόν τον τρό­πο, η Mission Nevado έκλει­σε το έτος με τη φρά­ση «Misión Cumplida» (απο­στο­λή εξε­τε­λέ­σθη), χωρίς καθό­λου να κατε­βά­ζει τον πήχη, αντί­θε­τα απο­τε­λεί δέσμευ­ση να συνε­χί­σει να βελ­τιώ­νε­ται καθη­με­ρι­νά για να εξα­σφα­λί­σει καλύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ζωής.

[Με πλη­ρο­φο­ρί­ες — vicepresidencia.gob]

#VIDEO| Presidenta de la Misión Nevado, @maigualidav: Se han atendido más de 1 millón 600 mil animales a nivel nacional. Hubo un incremento durante el 2019 y hemos superado los 3 millones en los procedimientos quirúrgicos realizados #2020CrecimientoYProducción

 

Gepostet von Misión Nevado am Mittwoch, 15. Januar 2020

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο