Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βενεζουέλα: 2,5 εκατομμύρια κατοικίες για μη προνομιούχους πολίτες κατασκεύασε η κυβέρνηση

«Σήμε­ρα φτά­σα­με το ορό­ση­μο των 2,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοι­κιών» ανα­κοί­νω­ση χθες Τετάρ­τη σε τηλε­ο­πτι­κό του μήνυ­μα ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας προ­σθέ­το­ντας πως «όλοι οι βενε­ζου­ε­λά­νοι θα έχουν ένα αξιο­πρε­πές, όμορ­φο και σωστό σπί­τι. Θα το κατα­φέ­ρου­με στο πλαί­σιο του Σχε­δί­ου για την Πατρί­δα 2019–2025». 

Η ανα­κοί­νω­ση του Νικο­λάς Μαδού­ρο αφο­ρά την συμπλή­ρω­ση της κατα­σκευ­ής 2,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων και­νούρ­γιων, εξο­πλι­σμέ­νων, κατοι­κιών που θα δοθούν σε μη προ­νο­μιού­χες λαϊ­κές οικο­γέ­νειες. Ο στό­χος που έχει τεθεί από την κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας είναι η κατα­σκευή συνο­λι­κά 5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοι­κιών που περι­λαμ­βά­νε­ται στο πρό­γραμ­μα «Μεγά­λη Απο­στο­λή Κατοι­κία στη Βενε­ζου­έ­λα (GMVV)» και που θα πρέ­πει να παρα­δο­θούν μέχρι το 2019.

Το πλά­νο κατα­σκευ­ής κατοι­κιών για μη προ­νο­μιού­χες οικο­γέ­νειες αλλά και άστε­γους από το κρά­τος απο­τε­λεί συνέ­χεια από­φα­σης που είχε πάρει ο Ούγκο Τσά­βες το 2011 και η οποία υλο­ποιεί­ται παρά τις οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης και των διά­φο­ρων οικο­νο­μι­κών εμπο­δί­ων που έχουν επι­βάλ­λει οι ΗΠΑ και οι σύμ­μα­χοι της στην περιοχή. 

Τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βρη, ο πρό­ε­δρος Μαδού­ρο είχε ανα­κοι­νώ­σει την αύξη­ση των κρα­τι­κών κον­δυ­λί­ων για την βελ­τί­ω­ση και ανα­καί­νι­ση υπαρ­χό­ντων κατοι­κιών, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι το δικαί­ω­μα στην κατοι­κία απο­τε­λεί ένα διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νο δικαί­ω­μα κάθε ανθρώπου. 

Πηγή: Telesur

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο