Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Δεν συμμετέχει η αντιπολίτευση στις προεδρικές εκλογές

Την από­φα­σή της να μη συμ­με­τά­σχει στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις 22 Απρί­λη στη Βενε­ζου­έ­λα ανα­κοί­νω­σε η συμ­μα­χία κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης στη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Νικο­λάς Μαδού­ρο, που συμ­με­τέ­χει στο λεγό­με­νο «Προ­ε­δρείο Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας» (Mesa de Union Democratica) ισχυ­ρι­ζό­με­νη ότι δεν θα είναι «δίκαιες και νόμιμες».

Πρό­κει­ται για ένα συνον­θύ­λευ­μα αστι­κών και σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών κομ­μά­των, που πρω­το­στά­τη­σαν στις βίαιες δια­δη­λώ­σεις το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι με δεκά­δες νεκρούς, γι’ αυτό και κάποιοι από τους ηγέ­τες τους κρα­τού­νται σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό και τους έχει απα­γο­ρευ­τεί η συμ­με­το­χή στις εκλο­γές. Πρό­κει­ται, επί­σης, για τα κόμ­μα­τα που δεν δέχτη­καν πριν από 15 μέρες να υπο­γρά­ψουν τη λεγό­με­νη «συμ­φω­νία συμ­φι­λί­ω­σης» στο διά­λο­γο που έγι­νε με την κυβέρ­νη­ση στη Δομι­νι­κα­νή Δημοκρατία.

Η άρνη­σή της έρχε­ται σαν συνέ­χεια των κλι­μα­κού­με­νων πιέ­σε­ων της ΗΠΑ (κάλε­σαν το στρα­τό σε πρα­ξι­κό­πη­μα) και χωρών της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής (υπό Αμε­ρι­κα­νι­κή καθο­δή­γη­ση) για ανα­τρο­πή της κυβέρνησης.

Κάποια άλλα κόμ­μα­τα έχουν δηλώ­σει ότι θα συμ­με­τά­σχουν, ενώ η κυβέρ­νη­ση του Ν. Μαδού­ρο εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο να κηρυ­χτούν για την ίδια ημε­ρο­μη­νία και βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, προ­κει­μέ­νου, μέσω της κάλ­πης, να απο­κα­τα­στα­θεί και η λει­τουρ­γία της Βου­λής. Από το Δεκέμ­βρη 2015 η Βου­λή ελέγ­χε­ται κατά τα 2/3 από την αντι­πο­λί­τευ­ση που ουσια­στι­κά την έχει αδρα­νο­ποι­ή­σει και γι’ αυτόν το λόγο η κυβέρ­νη­ση, επι­κα­λού­με­νη το Σύνταγ­μα, εξέ­λε­ξε πέρ­σι το καλο­καί­ρι τη Συντα­κτι­κή Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση, στην οποία έχει τον από­λυ­το έλεγ­χο το Ενιαίο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας.

Προ­χτές, επί­σης, η Βενε­ζου­έ­λα ανα­κοί­νω­σε ότι συγκέ­ντρω­σε 735 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια από Κινέ­ζους και άλλους επεν­δυ­τές, κατά την πρώ­τη μέρα πώλη­σης του λεγό­με­νου νέου κρυ­πτο­νο­μί­σμα­τός της, του petro, που βασί­ζε­ται στα απο­θέ­μα­τα πετρε­λαί­ου της χώρας. Οπως δηλώ­νε­ται, αυτή η μέθο­δος επι­χει­ρεί να ξεπε­ρά­σει τον χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό απο­κλει­σμό από τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Το νέο αυτό ψηφια­κό νόμι­σμα τύπου bitcoin είναι μια δια­δι­κα­σία συναλ­λα­γών μέσω δια­δι­κτύ­ου, που πολ­λοί αμφισβητούν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο