Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βερολίνο: Διαδήλωσαν στη μνήμη της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Καρλ Λίμπκνεχτ

Παρά την παν­δη­μία και τα αυστη­ρά μέτρα ασφα­λεί­ας, περί­που 3.000 άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν σήμε­ρα στο κέντρο του Βερο­λί­νου τιμώ­ντας τη μνή­μη των δολο­φο­νη­μέ­νων κομ­μου­νι­στών ηγε­τών, Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ και Καρλ Λίμπ­κνεχτ.

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Πολε­μά­με και Θυμό­μα­στε: Κρί­ση και Κατα­πί­ε­ση — η απά­ντη­ση είναι η Επα­νά­στα­ση», οι δια­δη­λω­τές φορώ­ντας μάσκες και κρα­τώ­ντας σημαί­ες και πανό, διέ­σχι­σαν κεντρι­κούς δρό­μους της γερ­μα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας με τελι­κό προ­ο­ρι­σμό το νεκρο­τα­φείο Φρι­ντριχ­σφέλ­ντε στην περιο­χή Λίχτεν­μπεργκ, όπου βρί­σκο­νται οι τάφοι και το μνη­μείο των κομ­μου­νι­στών ηγετών. 

Η πορεία σημα­δεύ­τη­κε από επει­σό­δια, καθώς δυνά­μεις της αστυ­νο­μί­ας επι­χεί­ρη­σαν να δια­λύ­σουν το πλή­θος προ­κα­λώ­ντας έντα­ση, η οποία ωστό­σο στην συνέ­χεια εκτο­νώ­θη­κε και η ειρη­νι­κή δια­δή­λω­ση συνεχίστηκε.

Σημειώ­νε­ται ότι η Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ και ο Καρλ Λιμπ­κνεχτ, εκ των σπου­δαιό­τε­ρων κομ­μου­νι­στών ηγε­τών του γερ­μα­νι­κού και διε­θνούς εργα­τι­κού κινή­μα­τος, δολο­φο­νή­θη­καν από παρα­στρα­τιω­τι­κούς στις 15 Γενά­ρη 1919.

Πηγή: idcommunism.com

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο